Fylkesmann i Trøndelag Frank Jenssen.

Ekstra skjønnsmidler

Pressemelding fra Fylkesmannen

Trøndelag har fått ytterligere økning i skjønnnsrammen på grunn av koronautbruddet på 17,464 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til tidligere ekstrabevilgning i mars, og økningen totalt er på om lag 35 millioner kroner ekstra for Trøndelag.

Ekstra skjønnsmidler skal gå til kommuner som har hatt merutgifter i forbindelse med covid-19-utbruddet, og formålet er blant annet å dekke uforutsette hendelser i kommunene.

Fylkesmannen i Trøndelag vi komme nærmere tilbake hvordan midlene skal fordeles kommunene i fylket, og vi vil ha dialog med kommunene om dette.    

I forbindelse med behandlingen av Prop. 67 S (2019-2020), Innst. 216 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet 31. mars, vedtok Stortinget å øke skjønnsrammen til kommunene med ytterligere 150 mill. kroner i 2020 (kap. 571, post 64). Alt i alt er skjønnsramma til kommunene økt med 400 millioner kroner på landsbasis. Bevilgningen på 150 mill. kroner fordeles til fylkesmennene etter innbyggertall, sammen med resterende 50 mill. kroner fra bevilgningen på 250 mill. kroner 19. mars.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest