Boplikt og et levende sentrum

Kjell Magnus Krog

Leserinnlegg fra Kjell Magnus Krog:

Høyre vil føre en politikk for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett.

Privat eiendomsrett og råderett over egen eiendom bør være en selvfølge, om du bor i sentrum eller utenfor. Derfor er vi i Røros Høyre prinsipielt imot boplikt.

Kun et fåtall av landets kommuner har boplikt for boligeiendommer. Ved årsskiftet 2018/2019 hadde 47 kommuner boplikt (av totalt 422 kommuner), mens det i 2010 var 63 kommuner (av totalt 430 kommuner).

Det er nok flere årsaker til nedgangen. Noen kommuner ser at boplikt ikke har virket som forutsatt (eksempelvis Forsand kommune), andre ser at kontrollen for å overholde boplikten koster mer enn det smaker.

Vi er imidlertid enige i at det gjerne skulle vært flere bosatt i hus i sentrum.

Hvordan påvirker boplikt sentrumsutviklingen, og er det egentlig så attraktivt å bo i gata? Hva kan gjøres for å øke bolyst og skape et mer levende sentrum?

Tvang og plikt er ikke Høyres svar.

 Å eie en eiendom/bolig i sentrum gir ekstra utfordringer som kommunen må bidra til å løse. Som eier blir man ved påkost/oppussing pålagt mange restriksjoner fra vernemyndigheter, og det blir derfor mye mer kostbart sammenlignet med tilsvarende oppussing i et hus utenfor sentrum. I sentrum vet man ikke hva man får gjøre, eller om man får gjøre det man har tenkt i det hele tatt. Det er få støtteordninger til renoveringstiltak. De pålegg vernemyndigheten gir er som oftest akseptable, og de har helt klart vært en forutsetning for at Røros har sin verdensarvstatus. Men i noen sammenhenger må man kunne bruke sunn fornuft. Det å ha klare retningslinjer slik at eierne på forhånd vet hva man skal forholde seg til er viktig. Når man ser på de merkostnader renovering av eiendom i sentrum medfører, vil fjerning av eiendomsskatten være et lite, men viktig bidrag. Vi i Røros Høyre mener derfor at fritak for eiendomsskatt på verneverdige hus eller hus i vernesonen, vil bidra til at det vil være mer attraktivt å bosette seg i sentrum. Riksantikvaren har tidligere anbefalt kommunene å vurdere dette.

Når renovering og istandsettelse likevel i stor grad blir gjort, er det fordi at man sjøl har tenkt å bo der, men også med tanke på sine etterkommere.  Eiendomsretten gir en personlig interesse av å forvalte eiendommen i et langsiktig perspektiv, og på den måten holdes verdier i hevd i generasjoner. Usikkerheten om kommende generasjoner vil bosette seg på eiendommen eller ikke, vil hemme forvaltingen av eiendommen hvis man står overfor muligheten til tvangssalg i forbindelse med ev brudd på boplikt. 

Kanskje likeså viktig som det økonomiske, er tilhørigheten og stoltheten om «hemrommet» som har vært i slekten i generasjoner. Det blir feil å ta fra eierne dette. Da må vi heller gå i dialog og se hvilke muligheter som finnes for å bøte på utfordringen med tomme hus.

Det bør også sies at de hus som er eid av utenbysboende stort sett er meget godt vedlikeholdt og pusset opp, og mange bruker mye tid på Sta`a. Man eier ikke et hus i sentrum hvis man ikke har til hensikt å bruke det i en rimelig grad. Til det er kostnadene for høye. At Røros er attraktivt for folk utenfra og for utflytta rørosinger som vil hjem på sine eldre dager, skal vi være glade for. Da har vi gjort noe riktig.

Tomme butikklokaler er i dag den største utfordringen. Etablering av nye butikker, gallerier, restauranter etc. må i utgangspunktet legges til gata. Det offentlig, både kommune og stat bør her gå foran med et godt eksempel og legge både offentlige tjenestetilbud og mulige arbeidsplasser i sentrum. Arbeidsplasser i sentrum fører til større handel i sentrum.

Røros Høyre mener at gode grunner må til for etableringer utenfor den historiske sentrumskjernen.

Det er viktig med et mangfold av tilbud, tilbud fastboende har behov for i hverdagen, og som også er attraktivt for turister. Antikvariske myndigheter må være en løsningsorientert medspiller i slike prosesser hvor det kreves/ønskes endringer i eiendomsmassen. Vedtak om plasseringen av nytt bibliotek i sentrum er riktig og viktig i denne sammenhengen.

Parkeringsplasser må prioriteres både til tilreisende og fastboende i sentrum. Røros Høyre vil være en pådriver for å løse parkeringsutfordringen i sentrum i løpet av de neste 4 år. En stenging for biladkomst og trafikk i gata vil ikke gjøre det mer attraktivt å bo der. Det vil derimot være en faktor som bidrar til oppfatningen av at det er mange regler og restriksjoner ved å bo i gata.

Det må være attraktivt å bo og ha næringsvirksomhet i sentrum av Røros. 

Røros Høyre vil derfor:

  • fjerne eiendomsskatten
  • øremerke næringsutviklingsmidler til prosjekter som styrker det historiske sentrum
  • legge flest mulig kommunale tjenester og arbeidsplasser til det historiske sentrum
  • jobbe for bedre prosesser og raskere saksbehandling på alle byggesaker i kommunen og spesielt de som omhandler det historiske sentrum
  • jobbe for bedre vern gjennom bruk – kommunen må være lagspiller og en konstruktiv partner for boligeiere som ønsker næringsvirksomhet i sine eiendommer i sentrum

I kommende 4-års periode vil debatten om boplikt komme opp i forbindelse med den vedtatte boligplanen. For velgerne er det derfor viktig at alle de lokale politiske partier tar et klart standpunkt før valget. 

Røros Høyre sier nei til boplikt. Bolyst framfor boplikt.

Kjell Magnus Krog

4. kandidat Røros Høyre