Videreutvikler akkuttbilordning

Akuttbilen, Tore Høiseth, Bjørg Todalshaug og Bernt Kristiansen. Foto: Tove Østby

St Olavs hospital og Røros kommune ønsker å videreutvikle akuttbilordningen, og søker Helsedirektoratet om tilskudd til dette. Det såkalte Rørosprosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, klinikk for akutt og mottaksmedisin og Røros kommune.  Rent praksis betydde innføring av Rørosprosjektet at en ambulanse bemannet deler av døgnet, ble erstattet av en akuttbil, som er bemannet hele døgnet.

I prosjektet ligger utvidet bruk av ambulansetjenesten innen spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Akuttbilen brukes blant annet i forebyggende arbeid, i hjemmebesøk, undervisning og oppfølging av brukere, i tillegg til de akutte oppdragene. Hjemmebesøkene har hatt fokus på kartlegging av brannrisiko og risiko for brann.

En evalueringsrapport etter det første året ordningen har eksistert konkluderer med at det har gitt bedre ressursbruk, styrket lokal beredskap og økt trygghet i lokalsamfunnet.

St Olavs hospital og Røros kommune søker om tilskudd fra Helsedirektoratet, til utviklingsprosjektet, som er kostnadsberegnet til 800.000,- kroner.