Vil ta imot 15 flyktninger i 2019

Kjersti Forbord Jensås

Røros kommune mottar vanligvis brev fra IMDI med anmodning om bosetting av flyktninger for neste år på denne tiden. I år har det kommet beskjed om at anmodningsbrevene ikke sendes ut før etter 5. desember. Rådmannen legger saken fram før det er mottatt et anmodningsbrev, slik at det kan bli gjort et politisk vedtak i inneværende år. Rådmannen innstiller på å ta imot inntil 15 flyktninger. IMDI ba Røros kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018.

Røros har så langt i 2018 bosatt 10, både barn og voksne. Utenom dette en bosatt gjennom familiegjenforening og en person på alternativ mottaksplass. Røros har sekundærbosatt en familie.

Rådmannen mener Røros kommune har gode forutsetninger for å kunne lykkes med bosetting av flyktninger, og at det er en humanitær forpliktelse for Rørossamfunnet å ta imot flyktninger.

– Det er viktig at vi bosetter flyktninger slik at vi kan fortsette et godt tilbud også på Røros voksenopplæringssenter, der de ser den enkelte elev og gir dem et tilbud ut ifra individuelle behov, skriver Rådmannen i saksutredningen.

Regjeringa lanserte Inkluderingsdugnaden i januar 2018. Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. De inviterer derfor til en inkluderingsdugnad i offentlig og privat sektor.