Utvalg for plansaker. Foto: Trine L. Hagan

Vedtok ny bolig i sentrum

Proviantskrivergarden fikk i dag godkjent søknaden om oppføring av ny bolig på eiendommen.

Proviantskrivergården skal ha blitt oppført i 1797 som proviantgård for Røros Kobberverk. Gården omfattet i sin tid hele kvartalet ned mot Direktørgården, men har i løpet av 1900-tallet blitt betydelig innsnevret. I dag består gården av 3 bygninger; hovedbygning fra 1797 ut mot Bergmannsgata og borgstuggu og uthus langs Rauveta.

Nybygget planlegges oppført i tre i 2,5 etasje, med møneretningen ut mot Hyttelva. Bygningen skal ha ei grunnflate på 108 m2. Bakgrunnen for prosjektet er at dagens eier ønsker å etablere bolig med livsløpsstandard på eiendommen. Det har tidligere stått en større uthusbygning på deler av arealet som nå ønskes bebygd.

Byantikvaren hadde ingen motforestillinger til den omsøkte bygningens plassering, volum og høyder, men hadde blant annet følgende merknader:
– Endelig valg av type taktekking må forelegges Byantikvaren til godkjenning.
– Detaljtegninger/beskrivelser av takvinduer må sendes Byantikvaren til godkjenning.
– Materialbruk for/i pipe må sendes Byantikvaren til godkjenning.
– Det må utarbeides nytt forslag til port i andre etasje i gavlvegg ut mot Hyttelva. Endelig størrelse og utforming av port og skodder må gjøres i samråd med Byantikvaren.

Utvalg for plansaker vedtok enstemmig gi dispensasjon fra reguleringsplan for sentrum for oppføring av bolig som omsøkt under forutsetning av at Byantikvarens krav og vilkår etterkommes, da tiltaket synes å gi området få negative konsekvenser.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest