Tilsyn med bruk av tvungen helsehjelp

Foto: Tore Østby.

Fylkesmannen i Trøndelag varsler tilsyn med bruk av tvungen helsehjelp ved Røros sykehjem. I tilsynet skal det undersøkes om Røros kommune etterlever lovkravene i pasient- og bruksrettighetsloven ved Røros sykehjem, fortrinnsvis avdeling for demente.

Fylkesmannen er gitt fullmakt til å føre tilsyn med helse og omsorgstjenester i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er et tilfeldig tilsyn, som ikke er utløst av varsel eller mistanke om uheldig praksis.

Tilsynet omfatter befaring i sykehjemmet, intervju av ansatte og gjennomgang av journaldokumentasjon. Tilsynet vil bli gjennomført på dagtid 4. desember, og følges opp med et kurs om tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven på kvelden.