120.000 til re-merking

Reiselivets hus. Foto: Tore Østby

Formannskapet sa i dag ja til å bidra med 120.000,- kroner til øremerking av Røros som bærekraftig reisemål. Det er i samsvar med innstilling fra Rådmannen. Kommune skal også bidra med ca 60 arbeidstimer i arbeidsgruppa som skal gjennomføre re-merkingsarbeidet. Formannskapet var samstemt om å bevilge penger til dette, men det oppsto debatt om finansieringen.

Rådmannen innstilte på å bruke kommunens utbytte fra Røros parkering AS på kroner 100 000,- til dette. Anne Grethe Beck Andersen (Ap) stilte spørsmål ved om det er riktig å bruke utbyttet fra Røros Parkering. Kriteriene for bruk av de midlene er at de skal gå til miljøtiltak i sentrum. Hun foreslo at pengene i sin helhet skal gå fra reserverte tilleggsbevilgninger. I avstemningen mellom innstillingen og forslaget ble stemmetallet 3-3. Innstillingen ble da vedtatt med ordførerens dobbeltstemme.

Destinasjon Røros ønsker å gjennomføre en re-merking av Røros som bærekraftig reisemål. Dette er en merkeordning som Innovasjon Norge tilbyr, og som Røros kom tidlig med i. Ordningen har spredt seg til flere land, og Destinasjonen vant i 2011 og 2012 de viktigste globale prisene innen bærekraftig reiseliv.

Norge var det første landet i verden som lanserer en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Ordningen er basert på internasjonale kriterier, som ble utviklet og testet gjennom de fire bærekraftpilotene i prosjektet, Røros, Lærdal, Vega og Trysil. Nå er det bestemt at 8 destinasjoner som må gjennomføre re-merking i løpet av våren 2019 før å beholde benevnelsen «Bærekraftig reisemål». Røros er en av de åtte, og merkingsprosessen er stipulert til å ha en totalkostnad på 555.000,-. Følgende kostnadsfordeling ble foreslått:

page1image3452664800