Tilskudd til bilfritt sentrum

Foto: Tove Østby

Røros kommune har fått kr 300 000 i tilskudd fra Miljødirektoratet til prosjektet «Områdeplan Stasjonsområdet/Hitterelva». Kommunen hadde søkt om kr 675 000 til prosjektet.

Tiltaket er beskrevet slik i søknaden:

Røros er et tettbygget sentrum bestående av et historisk sentrum med hensynssone, bevaring og nyere bebyggelse. Det historiske sentrum har et klart bymessig preg med tydelig kvartalstruktur og tettbyggete bygningsvolumer med tilhørende gårdsrom. Øvrige deler av sentrum har et mer tilfeldig og mindre tett bebyggelse som har rom for transformasjon og fortetting. Røros står på UNESCO´s liste over verdensarvsteder med bakgrunn i sine bygninger, bystruktur og tilhørende landskapsformasjoner.

Det er satt i gang utarbeidelse av to områdeplaner for sentrum: Røros sentrum (det historiske sentrum) som snart er ferdigstillet, og området ved Stasjonsområdet/Hitterelva (sør for jernbanen) som kun er varslet oppstart. Sentrum er preget av arealknapphet og bilen tar stadig større plass. Man har som intensjon, bla gjennom klima- og miljøplan, å etablere et bilfritt Røros for å forbedre bokvalitet, kunne benytte byrommene på nye måter og forbedre det visuelle miljøet. For at dette skal kunne bli en realitet må trafikken styres ut av det historiske sentrum med tilhørende muligheter for randsoneparkering innenfor plan for Stasjonsomrpådet/Hittrelva. Planarbeidet Stasjonsområdet/Hitterelva dreier seg om et område i direkte tilknytning til det historiske sentrum med stort potensiale for knutepunktsutvikling, fortetting og transformasjon. Området har behov for avklaring av framtidig arealbruk. Det har vært preget av stegvis og formløs transformasjon fra et rent industriområde med klar funksjonsdeling fra det historiske sentrum, til å inneholde både bolig og detaljhandel. Vi ønsker ikke at området skal komme i konkurranse med det historiske sentrum men heller støtte opp under sentrums funksjoner. Arbeidet med områdeutviklingen sør for jernbanen har direkte sammenheng med det historiske sentrum vil utarbeides av Røros kommune. Vi søker klimasatsmidler for å få utarbeidet områdeplan som sikrer muligheten for gjennomføring av bilfritt sentrum og fremtidsrettet utvikling av Røros som bo-, handels- og reiselivsarena. For å sikre et best mulig resultat må vi innhente faglig kompetanse på flere felt, bla. innenfor trafikk- og byplanlegging. 

Miljødirektoatets vurdering av søknaden

Røros kommune søker støtte til å utarbeide en områdeplan som sikrer muligheten for bilfritt sentrum og fremtidsrettet utvikling av Røros i området Stasjonsområdet/Hitterelva som ifølge søknaden har stort potensiale for knutepunktutvikling, fortetting og transformasjon. Det er også det eneste området i Røros sentrum som har fortettingspotensial grunnet de store kulturminneverdiene som styrer mye av arealplanleggingen på Røros. Planarbeidet for dette området er gjentatte ganger utsatt grunnet mangel på kapasitet og ressurser. Kommunen skriver at de har begrensede ressurser og kompetanse innen klima, miljø og mobilitet, men samtidig prekært behov for å ta et helhetlig og klimavennlig grep om areal- og transportplanlegging og byutvikling.

Miljødirektoratet vurdere at planarbeidet knyttet til fortetting i Stasjonsområdet/Hitterelva har potensial for klimavennlig fortetting. Arealplanlegging som legger til rette for fortetting er imidlertid ikke ambisiøst utover ordinær, god arealplanlegging. Samtidig ser vi at dette arbeidet er blitt utsatt gjentatte ganger, og at kommunen har et stort ønske om å planlegge mindre bilbruk både i og utenfor sentrum. Miljødirektoratet vil derfor gi noe støtte til arbeid med trafikkanalyse og planløsninger, forutsatt at midlene benyttes målrettet til analyse og rådgiving som bidrar tydelig til redusert klimautslipp gjennom planleggingen. Under denne forutsetningen støtter Miljødirektoratet arbeidet med kr 300 000, og støtten kan utgjøre inntil 50% av dette klimarelaterte arbeidet.