Utsnitt av områdeplan.

Tillater ombygging på Vauldalen

Kjellmark AS har søkt om tillatelse til tiltak for etablering av 12 fritidsleiligheter på Vauldalen tilknyttet Vauldalen Fjellhotell AS. Det søkes disposisjon for utvidelse av eksisterende byggverk fra 1 til 2 etasjer, parkeringsplass og bygging av boder. Dispensasjonen søkes fra nevnt punkter med grunnlag i byggets nåværende plassering og utforming.

Utvalg for plansaker vedtok å gi dispensasjon fra områdeplan for de omsøkte punktene. I vedtaket heter det:

– Tiltakene tilsidesetter ikke hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra i områdeplanen og vegloven. Igangsettings tillatelse til tiltak for hele tiltaket utstedes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 og i henhold til delegert myndighet på følgende vilkår:

– Tiltaket kan, i henhold til plan- og bygningslovens § 21-10 og forskrift om byggesak kapittel 8, ikke tas i bruk før det foreligger ferdigattest.

Forøvrig må bestemmelser i TEK (tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven) og tilhørende veiledning oppfylles med unntak av energikravene for den eksisterende bygningsmassen.

Følgende foretak har erklært ansvar for de omsøkte funksjoner og ansvarsområder ihht. § 9 i forskrift om byggesak:
a) Johan Kjellmark AS har erklært ansvar som ansvarlig søker.
b) JohanKjellmarkASharerklærtoverordnetansvarforprosjektering.
c) Johan Kjellmark AS her erklært overordnet ansvar for utførelse av rivearbeider og bygningsmessige arbeider.

Tillatelsen taper sin gyldighet hvis tiltaket ikke er igangsatt innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år, jf. plan- og bygningslovens § 21-9.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest