Formannskapet i møterom Cristianus sextus. Foto: Trine L. Hagan

Store økonomiske utfordringer etter ROBEK

Det skjedde ingen store endringer på tampen, og regnskapet for 2. tertial bekrefter prognosene presentert på Rørosnytt 27. september. Regnskapet kommer til å sprekke med mellom tre og fire millioner kroner i forhold til budsjettet. Tallene for i år står i sterk kontrast til jubelåret 2016.

Budsjettdisiplinen i kommunen ser ut til å være god, men i år dukker det ikke opp mindreforbruk på noen avdelinger, og det er større usikkerhet rundt inntektsnivået. Merforbruket skyldes i hovedsak gjenåpningen av ei nedlagt avdeling ved Gjøsvika sykehjem. Gjenåpningen presset seg fram av medisinske årsaker.

I tillegg går det mot et merforbruk på hjemmebaserte tjenester avdeling TFF med et forventet på omlag en million kroner. Dette skriver seg blant annet fra fra bortfall av kompensasjon for ressurskrevende brukere. Utbetalinger i NAV blir også i år høyere enn budsjettert. Oppå dette kommer restaureringskostnader på blant annet Kvisanda barnehage og Kommunehuset, som ikke var budsjettert, men som må ta fordi det har  skade oppstått bygningene.

Arbeidstilsynet deler av Kvitsanda barnehage på grunn av frykt for asbest, og hull i takrenna har ført til råteskader på rådhuset, som blant annet får malingen til å flasse av.

Bokført merforbruk per 2. tertial er 1,6 millioner kroner før finans, men årsprognose inklusive gjenåpning i Gjøsvika viser et merforbruk på ca 6,0 millioner før finans og skatt/ramme. Prognose for dette området er et mindreforbruk på ca 2 millioner for året, noe som gir en samlet prognose på et merforbruk for året 2017 på i overkant av 4 millioner kroner. Dermed er mye av de 6,5 millioner kronene som var budsjettert som avsetning til disposisjonsfond for året spist opp. Nittende oktober kan nåværende formannskap for første gang i sin regjeringstid diskutere budsjett utenfor ROBEK, men det ligger ikke an til noe «hela i taket» for det.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest