Tilskudd til solskinnsaktiviteter

Solnøkkelgården. Foto: Tove Østby

Formannskapet innvilget i dag en søknad fra Solnøkkelgården i Nedre Flanderborg om 25.000,- kroner i støtte til prosjektet Solskinnsaktiviteter bak en port. Rådmannen hadde innstilt på avslag, men etter forslag fra Isak Busch endte det opp med full uttelling.

Solnøkkelgården eies av familien Lundquist/Langen. Eiendommen har et lukket gårdsrom bestående av bolighus, uthus og låve. Solnøkkelgården er i dag et enkeltmannsforetak eid av Anna Lundquist Langen. Foretaket Solnøkkelgården har planer om å skape et godkjent tilbud til brukere av «Inn på Tunet».

Inn på tunet Norge SA representerer gårder som sammen har dannet felles foretak som yter velferdstjenester. Målgruppen for dette tilbudet er grupper av barn og unge med behov for et avbrekk i f.h.t. skole, voksne med sosiale utfordringer og ev. andre målgrupper med spesielle behov. Det finnes ingen «Inn på Tunet-bedrifter» i Røros kommune fra før

På Solnøkkelgården skal det også drives med salg av produkter fra gårdens dyr. I tillegg skal foretaket tilby møtelokaler kombinert med enkel servering. Det er dermed ulike målgrupper for de ulike aktivitetene.

I rådmannens utredning av saken heter det at det å gjøre bruk av en bakgård på denne måten sees på som positivt. Det tilbys ikke noe lignende i bakgårder i sentrum på samme måte pr i dag. Begrunnelsen for Rådmannens innstilling om avslag er at prosjektet etter hans vurdering ikke har kommet så langt i prosessen at det er aktuelt å gi støtte fra det kommunale næringsfondet.

Formannskapen delte ikke dette synet, men innvilget et tilskudd på 25.000,- kroner, som omsøkt.