Guri Heggem. Foto: Tore Østby

Skeptisk til at fylket skal ta over for staten

Formannskapet i Røros kommune er skeptisk til Regjeringens forslag om at kultur og næringsoppgaver skal overføres fra staten til fylkeskommunen. Forslaget er ute på høring nå. Under behandling av Røros kommune sin høringsuttalelse ga formannskapet full støtte til flere innvendinger fremmet av Guri Heggem (Sp).

Et ekspertutvalg konkluderer med at de nye fylkene skal få økt ansvar for, og styring med Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, sentrale og regionale virkemidler innenfor landbruket, virkemidlene innenfor Arktis 2030, ansvar for karriereveiledning, opplærings- og utdanningstiltak utenfor de ordinære rammer, samt IMDI`s oppgaver.

Innenfor samferdsel foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for kjøp av en hel rekke togruter fra Jernbanedirektoratet, den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud, og ansvaret for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd. Innenfor klima, miljø og naturressurser foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av forurensingsområdet (tilsyn/kontroll), det regionale samordningsansvaret knyttet til oppfølgingen av klimaloven, og myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Sak 39/18 Side 9 av 43 Innenfor kultur og kulturminnevern foreslår ekspertutvalget å overføre ansvar for tilskudd, prosjektmidler og driftsstøtte til en hel rekke ordninger, institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter.

Innenfor helse og levekår foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen (minus tilsyn), tilskuddsordninger for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen, ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon og familievern som i dag ligger til Bufetat.

Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virkemiddel, og foreslår en rekke tiltak som skal styrke fylkeskommunens ansvar i henhold til Plan- og bygningslova (PBL). Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene.

Utvalget mener det er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven. Utvalget foreslår også utredning av overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, kartlegging av dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen og at spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest