Røros som klasserom

Her er kurset Tradisjonelle utvendige bordkledninger på besøk i Apotekergården. Foto: Tove Østby

Under Handverksdagene er det Røros sentrum som er klasserommet til deltakerne. Handverksdagene bruker Røros aktivt for å lære av de gamle historiske bygningene, der det bl.a. er eksempel på ulike typer kledning og hvelvkjellere. Deltakerne på årets Handverksdager besøkte bl.a. Apotekergården, Proviantskrivergården og Direktørgården.

Avdelingsleder ved Bygningsvernsenteret, Berit Bakosgjelten er glad for at de kan bruke Røros som klasserom under Handverksdagene.

Over 100 håndverkere fra hele Norge deltok på årets Handverksdager på Bygningsvernsenteret i Kurantgården. Håndverkerne deltok på fem ulike kurs som gikk parallellt.

Muring av hvelv

Kurset ga en innføring i muring av hvelv i naturstein. Det tok for seg tradisjonelle bruksområder for murte hvelv og historisk gjennomgang av materialbruk og bueformer. Kursdeltakerne fikk innføring i alt fra vurdering og valg av steinkvaliteter, bearbeiding av steinen til dimensjonering og statikk. De laget forskaling og murte mindre modeller av ulike buer i naturstein. Instruktør var murer og ingeniør Espen Martinsen fra Nittedal.
Arbeidsleder og formidler Jon Holm Lillegjelten fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret bidro med sin kunnskap om lokal bruk av hvelv. Han har gode kunnskaper om bygningshistorie og eldre bygnings- og handverksteknikker.

Foto: Tove Østby

Tradisjonelle overflatebehandlinger for eksteriør

Kurset ga innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører. Kursdeltakerne fikk innføring i eksteriørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge og tradisjonelle materialer og metoder brukt for overflatebehandling av eksteriører. De skulle selv rive pigmenter, brekke farger og framstille emulsjonsmaling og linoljemaling. Malinga ble brukt til å male StorMagritt-stuggu ved Skansen og på en kopi av Hjortkjerka fra Peder Hiorts Barokkhageanlegg. Instruktør var Malerikonservator NKF-N og professor emeritus, Jon Brænne. Jon er kjent fra sitt arbeid med fargeundersøkelser av bygninger på Røros gjennom mange ti-år. Han har arbeidet hos Riksantikaren og i Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) hele sitt yrkesaktiveliv. Jon en nasjonal spydspiss på tradisjonell overflatebehandling, har lang erfaring som foreleser og kursinstruktør, og har vært instruktør på samtlige malerkurs på Handverksdagene.

Foto: Tove Østby
Tradisjonelle utvendige bordkledninger

Kurset ga en innføring i fremstilling og montering av ulike tradisjonelle typer bordkledning brukt på reiste konstruksjoner. Kursdeltakerne var med på hele prosessen fra materialuttak, saging og sortering av kvaliteter, til kanting og bearbeiding av overflate. De ulike kledningene ble montert påflere typer reiste konstruksjoner som ble laget på Handverksdagene i fjor, og deltakerne fikk innsikt i ulike leggemåter og festemåter. Instuktør var Jon Bojer Godal, Geitbåtmuseet / Husasnotra, Valsøyfjorden. Jon er kjent for sitt utrettelige arbeid med vern, dokumentasjon og formidling av tradisjonshandverk gjennom et langt yrkesliv, og er forfatter av flere bøker om emnet. Han er en av våre nasjonale spydspisser på arbeid med konstruksjoner i tre, og har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid. Handverkerne Kolbjørn Vegar Os, Jostein Utstumo, Ove Grytbak og Olaf Piekarski fra Rørosmuseet Bygningsvernsenteret var Jon’s lokale medhjelpere for 26 kursdeltakere.

Foto: Tove Østby

Smiing av historiske varianter av spiker og eggverktøy

Kurset ga innføring i tillaging av verktøy for spikersmiing, og gjennomgang av de forskjellige typer utforming spiker har hatt fra middelalder til 1800-tallet med praktisk øving. Kursdeltakerne fikk innføring i teknikker for å kunne smi eggverktøy som kniver, høvelstål, hoggjern og lignende. De mest drevne smidde ulike økser. Deltakerne fikk innføring i så vel verktøy-bruk og smi-teknikker sett i historisk perspektiv, som materialkunnskap, herding, overflatebehandling og sliping. Instruktør var smed Mattias Helje fra Lima i Sverige. Mattias har vært smed hele sitt yrkesaktive liv, og er mye brukt som instruktør både på svensk og norsk side av grensen. Han har hatt fast tilholdssted med essa si i Lang-Knutgården og Kurantgården under Martnan. Det er fjerde året at han er instruktør på smikurs under Handverksdagene.

Jan-Tore Ovesen og Hans Erik Olsen har tatt turen til Handverksdagene fra nord i landet. Siden 2011 har smiing vært et kurstilbud på Handverksdagene. Både Jan-Tore og Hans Erik har vært med i alle år.

Høvelmaking – Tradisjonelt Bygghåndverk NTNU

Dette var et kurs for bachelorstudentene i Tradisjonelt bygghåndverk. Kursdeltakerne fikk innføring i teknikker for å kunne lage sine egne høvler. Studentene laget høvler med tradisjonelle handverktøytøy i alle deler av arbeidsprosessen; oppdeling av emne, retting av flate, høvling av kant, dimmensjonering og oppmerking av detaljer. Alle studentene skulle lage okshøvel / skubbokse etter modell fra Bardu/Nord-Østerdalen. De fortsetter med å lage falshøvel, semshøvel eller profilhøvel med utgangspunkt i høvel-tradisjonen fra eget distrikt. Instruktører var universitetslektor og handverker Thor-Aage Heiberg. Thor-Aage er handverker og har bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering. Han har vært avdelingsleder for bygningsvernavdelingen på Trøndelag Folkemuseum Sverresborg i mange år.

Og universitetslektor, doktorgradsstipendiat og handverker Roald Renmælmo. Roald har lang erfaring som tradisjonshandverker og har tilegna seg kunnskap om trearbeid gjennom å arbeide sammen med eldre, erfarne handverkere. I sitt forskningsprosjekt undersøker han snekkerhandverket i første halvdel av 1800-tallet ved hjelp av studie av verktøyet og produksjonen til Høs-Knut, en meget dyktig snekker fra Os som flyttet til Bardu. Roald har ansvar for Bachelorutdanninga i Tradisjonelt bygghåndverk ved NTNU og er en for øvrig en mye brukt kursholder.