Foto: Hans Iver Kojedal, Røros kommune.

Regjeringsros til Sølendet

Enghumleblomst i Sølendet. Foto: Trine Boquist

Myrslåtten i Sølendet naturreservat trekkes fram som et godt eksempel på god naturforvaltning i Klima og miljødepartementets del av statsbudsjettet 2018

– Skjøtsel er aldri eingongstiltak, og tiltaka må alltid følgjast opp. I Sølendet naturreservat på Røros er myrslått gjennomført i over 40 år, og tiltaksmidlar blir her nytta årleg til skjøtselsarbeidet som følgjer planen for området, heter det i kommentardelen.

Rydding og slått i areal som er i ferd med å gro igjen på grunn av endra arealbruk og utrydding av fremmede arter som sitkagran, rynkerose og mink er satsingsområde for klima og miljødepartementet i året som kommer.

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne.
Alle land er derfor forpliktet til (iht Rio-konvensjonen) å kjenne og ivareta sitt biologiske mangfold innenfor landets grenser, og kommunene er derfor pålagt å kartlegge sine naturtyper for å framskaffe et sikrere grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning.
Særlig er det lagt vekt på å få oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest