Protesterer mot anbudssystemet

Foto: Tove Østby

LHL Sør-Trøndelag har hatt sitt lagsmøte hvor nesten alle 23 lokallagene i fylket vårt deltok. På møtet ble det med stor forundring og bekymring diskutert anbudssystemet som rår i helseregionene.

Både Betania i Malvik og LHL klinikkene Røros må redusere sin virksomhet som følge av at de utkonkurreres av en kommersiell aktør som bygger opp nytt tilbud i Rissa som en følge av at de har fått anbudet, sier leder i LHL Røros, Kjell Engan til Rørosnytt.

LHL i sørt-Trøndelag har sendt ut denne pressemeldingen:

 

Bekymring for anbudsprosesser ved tildeling av helsetjenestetilbud

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) i Sør-Trøndelag er bekymret for hva som skjer i anbudsprosesser i Helse Midt-Norge. Vi frykter at pasienttilbudene kan havne i samme situasjon som renovasjonsbransjen der pris er avgjørende for hvem som får anbudet og virksomhetene ikke tilfredsstiller rimelige krav. Når det offentlige kjøper helsetjenester, forventer vi at kvalitet, samfunnsøkonomisk nytteverdi og pasientens beste må være avgjørende faktorer i anbudsvurderingen.

Det er nå kjent at godt etablerte behandlingsinstitusjoner har mistet avtaler med helseforetaket og dermed muligheten til å fortsette med gode behandlingstilbud. Dette til tross for høy faglig kompetanse og godt dokumenterte resultater. Anbudene er tildelt kommersielle aktører uten dokumenterbar kompetanse og kvalitet. Dette reiser spørsmål om anbudsgrunnlagene er godt nok gjennomarbeidet. Er spesifikasjonene av krav til anbyder om kunnskap og kvalitet på helsetilbudet gode nok og er anbudene grundig nok vurdert mot kravene?

LHL Sør Trøndelag vil fremheve at det ikke må tas hensyn bare til økonomi. Andre hensyn må tillegges stor vekt. Helseforetakene sitt ansvar i tildelingssaker er tungt. Gode behandlingstilbud er ikke en vanlig vare i handelsmarkedet. Både samfunnshensyn og hensyn til pasientenes beste må vektlegges. Det er krevende og tar lang tid å bygge opp gode fagmiljø på nye steder. Det oppstår store samfunnsmessige konsekvenser ved flytting av behandlingstilbud. Arbeidsplasser går tapt, fagmiljøer splittes og legges ned. LHL Sør-Trøndelag mener det må legges stor vekt på hva som gagner samfunnet og at gode tilbud for pasientene ikke ødelegges. God behandling må ikke stoppe opp fordi nye aktører skal slippe til og fagmiljø skal etableres på nytt av kommersielle aktører.

Den helt avgjørende faktor i anbudsvurderingene må til slutt være pasientenes beste.