Ordførers dobbeltstemme avgjorde klagesak

Formannskapet 06.12.2018. Foto: Tore Østby

Formannskapet avviste i dag en klage fra Arnfinn Kojedal på et vedtak om avslag på å skifte ut vinduer i Stigersveien 12. I avstemningen om sakene ble stemmetallet 3-3 og saken ble avgjort av ordførerens dobbelstemme. Ordfører Hans Vintervold hadde meldt forfall til møtet, som ble ledet av varaordfører Bjørn Salvesen. Siden det ikke møtte noen vara, var det seks og ikke sju stemmeberettigede til stede.

Det var Reidun Roland (Røroslista) som fremmet et forslag om å gi klageren fullt medhold.

Vi vil ha lys i vinduene i husene i sentrumsgatene. Er vi for rigid praksis skremmer vi folk fra å bosette seg der. Dagens generasjon er ikke fornøyd med en standard fra forrige århundre, sa Reidun Roland i Formannskapet.

Når Byantikvaren som vernemyndighet er negativ til tiltaket så står det ganske klart at kommunen ikke bør dispensere. Administrasjonen mener derfor, etter å ha foretatt en helhetlig vurdering, at ulempene ved det omsøkte tiltaket er klart større enn fordelene som tiltaket vil gi. Administrasjonen mener også at tiltaket helt klart tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen og formålsparagrafen. Det vises til Byantikvaren uttalelse og hans begrunnelser for at søknaden ikke kan godkjennes, heter det i saksutredningen.

– Det å bo i en verdensarv medfører forpliktelser. Forpliktelsen er å ta vare på verdensarven. Dersom man ikke er villig til å ta dette ansvaret, må man selge huset til noen er villig til det, sa Guri Heggem i Formannskapet.

Søknaden om å få skifte ut vinduene ble opprinnelig avslått administrativt, på bakgrunn av uttalelsen fra Byantikvaren til saken. Kojedal klager på avslaget fordi han mener søknaden ikke i vesentlig grad tilsidesetter bestemmelsene for dispensasjon i plan og bygningsloven, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Nå går saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

.

 

Saken går til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, om Utvalg for plansaker opprettholder
Røros kommunes tidligere vedtak.

Dette er det eneste huset i vernesonen, som har alle de gamle vinduene intakt. Disse vinduene er derfor av høy verneverdi, sa byantikvar Magnus Borgos i Formannskapet i dag.