Oppgir feil navn

Foto: Tore Østby

Securitas foretar jevnlig kontroller av salgs- og skjenkestedene i Røros kommune. Fra juni 2017 til mai 2018 avdekket ingen av kontrollene overtredelser eller avvik som gjør at kommunen anbefaler prikkbelastning.

Det foreligger derimot flere avvik knyttet til at salgs- og skjenkestedene oppgir andre navn på styrer eller stedfortreder, enn de navnene som Securitas har fått oppgitt av kommunen. Derfor er det sendt ut brev til samtlige salgs- og skjenkesteder i kommunen med en påminning om dette. Dersom kommunen oppdager gjentagende avvik som handler om at feil navn blir oppgitt, vil prikkbelastning vurderes.

Røros kommune begynte fra mai 2016 å ta i bruk prikktildelingssystemet. Systemet innebærer at kommunen kan dele ut prikker dersom en kontroll av et salgs- eller skjenkested har avdekket avvik. det kan ikke deles ut mer enn 8 prikker for et avvik, og antallet prikker vurderes etter avvikets alvorlighetsgrad. Overtredelser som medfører prikkbelastning kan være skjenking til mindreårige eller overstadig berusede personer, nytelse av medbrakt alkohol på et skjenkested, eller brudd på reklameforbudet.

Den første toårsperioden for oppsamling av prikker på samtlige salgs- og skjenkesteder har nå gått ut. Det betyr at prikkene nullstilles og at oppsamlingen nå startet på nytt fra mai 2018.

Siden kontroller utført av Securitas kom i gang, har kommunestyret tidvis blitt presentert for kontrollrapportene. Fra nå av vil kommunestyret få framlagt rapportene fortløpende. Dersom kommunen vurderer at det ikke eksisterer overtredelser som medfører prikkbelastning, vil rådmannen innstille på at kommunestyret tar rapporten til orientering. Dersom kontrollen har avdekket overtredelser som bør medføre prikkbelastning, vil rådmannens innstilling inneholde anbefaling om dette.