Ønsker kandidater til Frivillighetsprisen

Ester Mikkelsen fikk Frivillighetsprisen 2016. I 2017 ble ikke prisen delt ut. Arkivfoto. Foto: Tove Østby

Røros kommune ønsker kandidater til Frivillighetsprisen. Kommunens frivillighetspris deles ut på grunnlag av forslag fremmet av innbyggere i Røros kommune, eller Røros kommune selv.

Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr. 15 000,-. Navn på kandidat og begrunnelse sendes til Røros kommune i post eller eller på e-post. Frist for nominasjon er 1. oktober.

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement. I 2017 ble ikke Frivillighetsprisen delt ut.

Formannskapet vedtar hvem som skal motta frivillighetsprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Mottakere 2012 – 2016:

2017 – Ikke delt ut
2016 – Ester Mikkelsen
2015 – Gunhild Døhl
2014 – Turutvalget ved Harry Bakos og Olav Storli
2013 – Sextus
2012 – Inger Marie Frostvoll

Statutter frivillighetspris

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune.

  • Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.
  • Alle innbyggerne i Røros kommune kan komme med forslag på kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten(e). Kommunen kan selv fremme forslag på kandidater.
  • Forslag må være kommunen i hende senest 1. oktober hvert år, og det kunngjøres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider.
  • Formannskapet vedtar hvem som skal motta frivillighetsprisen. Vedtaket skal være begrunnet. Formannskapets vedtak er endelig og kan ikke påklages.
  • Prisen kan eventuelt deles opp i to like store deler og utdeles til to enkeltpersoner og/eller lag/foreninger. Dette avgjøres av Formannskapet.
  • Tildelingen av prisen skjer normalt på frivillighetsdagen, men også andre anledninger kan benyttes.
  • Prisen består av et diplom og et prisbeløp som for tiden utgjør kr. 15 000,-

Vedtatt i Røros Kommunestyre 24.09.2015