Økt satsing på litteraturproduksjon

Fra venstre: Elisabeth Erke, Anders Somby Jr, Márjá-Liissá Partapuoli

Sametingets plenum har vedtatt å øke satsingen på litteraturproduksjon. Gjennom merknaden i saken har også plenum bedt Sametingsrådet om å gå i dialog med bokbusseierne i kommunene og fylkeskommunene, for å finne gode løsninger sammen der bokbusseierne tar et større ansvar, står det i en pressemelding fra SR, NSR-Sáb, Flyttsamelista, Senterpartiet og Åarjel Saemiej Gielh om ny litteraturpolitikk fra Sametinget.

– Vi er veldig fornøyd med all engasjementet saken har skapt blant bokbusseierne og befolkningen, sier saksordfører Márjá-Liissá Partapuoli fra NSR/SÁB.

Hun tolker at alle de henvendelsene både fra enkeltkommuner og fylkeskommunene både i Finnmark, Troms og Nordland, som har sendt brev og gjort vedtak, viser at de ønsker å komme Sametinget i møte. Dette lover godt for de samiske bokbussene, sier hun.

Bakgrunnen for vedtaket med merknaden er flere forhold, sier Elisabeth Erke fra Senterpartiet.

– Vi har tro på at denne satsingen vil være med på å skyte fart i arbeidet med språkløftet og oppfølgingen av NOU rapporten «Hjertespråket», sier Elisabet Erke (SP).

Hun mener at både språk- og litteraturpolitikken må ses i en større sammenheng, for dette henger nøye sammen. Og for å kunne løfte språket er det viktig at man gjør dette sammen med alle offentlige instanser, der man fordeler oppgaver og tar de ansvar som hver enkelt instans har. I Norge publiseres hvert år over 6000 bøker innen skjønnlitteratur med både bøker og lydbøker, der kun 20 er samiske, det vil vi gjøre noe med. Samtidig vil Sametinget også være med på å finne løsning sammen med bokbusseierne for å kunne beholde bokbussene, om eierne selv tar mer ansvar, fordi Sametingets oppgave og hovedansvar er produksjon av litteratur, sier Erke.

Flyttsamelistas Anders Somby Jr. er også fornøyd med vedtaket og sier at litteratur med samisk som originalspråk må prioriteres i tilskuddsordninger, og med den nye litteraturpolitikken gis det nå også rom for å gi støtte til oversettinger og rekruttering av saniske forfattere. Dette er spesielt viktig for de mindre samiske språkene, sånn som lule- og sørsamisk, der det årlig er færre søknader om litteraturutgivelser der samisk er originalspråk.

Av de 18 bokbusser som finnes i Norge i dag, finansierer Sametinget 8 med opptil 90% av utgiftene til hver enkelt buss, selv om det kun er 5-10 % av bøkene i bokbussen er samiskspråklige bøker. Derfor må bokbusseiere bære det største ansvaret for utgiftene til bokbussene, avslutter Anders Somby jr.