Ny vindussak til fylkesmannen

Foto: Tore Østby

Arnfinn Kojedal klager på et vedtak om avslag på å skifte ut vinduer i Stigersveien 12. Søknaden om å få skifte ut vinduene ble avslått administrativt, på bakgrunn av uttalelsen fra Byantikvaren til saken. Kojedal klager på avslaget fordi han mener søknaden ikke i vesentlig grad tilsidesetter bestemmelsene for dispensasjon i plan og bygningsloven, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Klagen skal opp i Planutvalget på torsdag (7. desember 2018).

Rådmannen går inn for å avvise klagen.

– Når Byantikvaren som vernemyndighet er negativ til tiltaket så står det ganske klart at kommunen ikke bør dispensere. Administrasjonen mener derfor, etter å ha foretatt en helhetlig vurdering, at ulempene ved det omsøkte tiltaket er klart større enn fordelene som tiltaket vil gi. Administrasjonen mener også at tiltaket helt klart tilsidesetter hensynene bak bestemmelsene i reguleringsplanen og formålsparagrafen. Det vises til Byantikvaren uttalelse og hans begrunnelser for at søknaden ikke kan godkjennes, heter det i saksutredningen.

Saken går til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, om Utvalg for plansaker opprettholder
Røros kommunes tidligere vedtak.