Millionløft for lasskjørerne

Riksantikvar Jørn Holme. Foto: Tore Østby

Riksantkvaren ønsker å bedre vilkårene for lasskjørerne som kommer til Røros i Rørosmartnan, og har bevilget 1.295.000 kroner til dette. Pengene går som støtte til bygningstiltak for flere overnattings – og stallplasser. Midlene skal gå til tilrettelegging for overnattings – og stallplasser gjennom istandsetting av eksisterende bygninger, gjenoppføring av lagrede bygninger og rekonstruksjon av fjernete uthus.

Foto: Tove Østby

Riksantikvar Jørn Holme ber Trøndelag fylkeskommune om å administrere midlene til dette formålet. Aktuelle søkere skal sende søknad til fylkeskommunen. Holme ber fylkeskommunen holde Riksantikvaren orientert om planer for bruken av midlene.

Lasskjørerkulturens betydning Rørosmartnan utgjør en helt essensiell del av den immaterielle kulturarven knyttet til verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Kunnskapen og opprettholdelsen av aktiviteten er særskilt nevnt i innskrivingsdokumentet for verdensarven. Tilførsel av mat og forsyninger var avgjørende for at bergverksamfunnet rundt Røros Kobberverk kunne vokse fram etter at gruvedriften ble etablert i 1644.

Martnasstemning i Finborudgården. Foto: Tove Østby

Ferdselen var lettest om vinteren, med hest og slede over frosne sjøer, elver og myrer. Vinterhandelen hadde pågått lenge da markedet ble offisielt etablert i 1854.  Lasskjørertradisjonen døde ut med moderne kommunikasjon, men ble gjenopplivet i 1981.

I 2018 kom 8 kjørelag, 90 hesteekvipasjer og 240 lasskjørere til åpningsseremonien. Dette er Skandinavias største samling av brukshester. Ildsjeler har gjort forbonde -og lasskjørerkulturen til et av landets fremste eksempler på revitalisert og levende immateriell kulturarv. Den er også selve kjernen i Rørosmartnan, og gjør dette årlige, vinterlige arrangementet til en unik opplevelse og attraksjon.

Private grunneiere stiller bakgårder i Bergstaden til disposisjon for kjørere og hester – et uvurderlig bidrag til å føre tradisjonen videre. Behov for tiltak Jeg er kjent med at rammebetingelsene for videreføring av lasskjørertradisjonen er diskutert lokalt siden i vinter. Verdensarvrådet har flere ganger hatt saken oppe, og invitert blant annet Visit Røros, Rørosregionen Næringshage og Forbondeunionen med på møter. Handlingsprogram 2019 – 2021 til Regionplan for Røros Bergstad og Circumferensen, som vil bli vedtatt i høst, inneholder et tiltakspunkt om å bedre rammebetingelsene for lasskjøreraktiviteten.

Blant de største utfordringene er sviktende kapasitet for overnatting og stallplass for kjørere og hester i bergstaden. Jeg er også kjent med at Røros kommune og Rørosmuseet har diskutert konkrete alternativer for å bedre på denne situasjonen, skriver Riksantikvar Jørn Holme i et brev til Trøndelag fylkeskommune.

Foto: Tove Østby