Merforbruk i første tertial

Økonomisjef Roger Mikkelsen. Foto: Tore Østby

Regnskapstallene for første tertial (januar-april) kan tyde på at Røros kommune har store økonomiske utfordringer. Merforbruket i første tertial er på 1,7 millioner kroner. Prognosen for 2018 antyder merforbruk for året på ca 2,5 millioner kroner. Ekstra rammetilskudd som er utbetalt i mai, reduserer denne prognosen til et merforbruk på 1,3 millioner kroner. I budsjettet ligger det en avsetning til disposisjonsfond på 6 millioner kroner. Slår prognosen til, vil avsetning til disposisjonsfond bli 4,7 millioner kroner.

– Rådmannen anser ikke dette som akseptabelt, og alle virksomheter vil bli utfordret gjennom resten av året til sette i gang tiltak som bidrar til at årets budsjetterte resultat blir oppnådd, heter det i saksfremlegget til Formannskapet på torsdag.

Det er knyttet stor usikkerhet til prognosene etter første tertial. Det er blant annet usikkerhet knyttet til refusjon ressurskrevende brukere, kostnader i hjemmetjenesten knyttet til eksisterende og nye, forventede ressurskrevende brukere, tilskudd private barnehager, kostnader kommunale barnehager, overbelegg i sykehjemmene og økonomiske virkninger av dette.

Rådmannen varsler en detaljert gjennomgang av det økonomiske utfordringsbildet i helseområdene etter sommeren. Dette gjelder både sykehjemsplasser, ressurskrevende brukere og kostnader i den ordinære helsetjenesten.