Mener Statsskog har drevet dobbeltsalg

Rettens administrator Magne Reiten, hytteeier Jan Ivar Ødegård og hytteeiernes advokat Bjørn Hovstad. Foto: Tore Østby

Hytteieiernes advokat Bjørn Hovstad mener at Statskog kan ha drevet dobbelt salg. Det er festet bort hyttetomter langs opparbeidet vei, som medførte veirett, og det er inngått atale med Idrettslaget om skiløyper på de samme veiene. Hovstad mener det ikke er rettslig grunnlag til å gjøre dette til hytteeiernes problem.

Hytteieiernes advokat Bjørn Hovstad trakk i sin prosidyre også fram en rekke tidligere dommer både fra lagmannsrett og høyesterett knyttet til veirett og begrensninger i veirett. Dommen i alle disse sakene var full veirett. Ingen av sakene som ble trukket fram, synes å være en helt lik saken som er oppe i Frostating Lagmannsrett i dag. Få av dommene som ble trukket fram gikk direkte på brøyting, og ingen av dem omhandlet brøyting av veier som år etter år har vært sokkel for skiløyper.

Når dommen til slutt faller, vil den trolig til dels være nybråttsarbeid. Dommen kan bli prinsippiell og etablere en rettspraksis. Det kan indikere at saken er aktuell for behandling i Høyesterett.