Kostbar vannlekkasje ved kapellet

Formannskapet har i dag bevilget 394.000,- kroner til Røros Kirkelige fellesråd for dekning av kostnader knyttet til å koble kapellet/krematoriet til det offentlige avløpsnettet. Problemer med overvann rundt krematoriet har ført til betydelig risiko for skader på bygget. Problemet løses ved at bygget kobles til det kommunale vann og avløpsnettet.

Rådmannen mener dette bør gjennomføres før vinteren, for å unngå nye problemer i forbindelse med snøsmelting kommende vår. Det anses som sannsynlig at skader fra fremtidig vanninntrenging vil bli dyrere å utbedre enn kostnaden for det foreslåtte tiltaket.