Klage enstemmig avvist

Utsikten sett ovenfra.

Et enstemmig planutvalg avviste en klage fra en nabo på gitt byggetillatelse for ei ny hytte i Utsikten hyttefelt. Begrunnelsen for klagen er at den nye hytta tar noe av utsikten fra nabohytta. Rådmannen ber planutvalget avvise klagen, fordi den kom inn etter at klagefristen hadde gått ut, og fikk hele Planutvalget med seg på det. I debatten kom det også fram at klagen ville blitt avvist også om den hadde kommet inn tidsnok. Administrasjon og politikere var enige om at vedtaket som tidligere er gjort i saken er riktig.

Klager har anført at nabovarsel ikke har vært tilstrekkelig da det ikke ble angitt kotehøyde i tall på ferdig terreng i situasjonsplan, at hytten har kommet for høyt sett fra bakenforliggende hytte og at plasseringen medfører at de mister betydelig utsikt.

Det ble sendt ut nabovarsel 17.01.2018, og det kom ikke inn merknader da. Ved nabovarslet var det vedlagt følgende situasjonsplan basert på grunnkart som viser kotene:I følge teknisk avdeling i Røros kommune kom klagen 2 uker og 4 dager etter at klagefristen hadde gått ut. Tiltakshaver har her innrettet seg etter tillatelse som ble gitt 22.03.2018, og er kommet langt i byggeprosessen.