Knusende dom fra Fylkesmannen

Fylkesmannen feller en knusende dom over Røros kommunes tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser, etter tilsyn. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at Røros kommune ikke sikrer at tjenestemottakere med rus- og psykiske lidelser får forsvarlig tjenester.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen inneholder svært mye krass kritikk. Fylkesmannen konkluderer med at det er brudd i forhold til Lov om helse- og omsorgstjenester, Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker og Lov om pasient og brukerrettigheter. Listen over kritikkverdige forhold er lang.

 • Det er ikke gitt opplæring i håndtering av trusler og vold.
 • Personalet ved hjemmetjenesten går alene til tjenestemottakere der psykisk helse og rus vurderer det som nødvendig å gå to sammen.
 • Det foretas ikke en systematisk kartlegging av tjenestemottakerens behov ved søknad om tjenester.
 • Det er ikke nedfelt rutiner for hvordan kontakt med fastlege skal foregå.
 • Fastlegen er ikke systematisk involvert i vurderingen av hvilke tjenester som skal tilbys.
 • Evalueringsprosessene er ikke systematisert.
 • Individuelle kriseplaner mangler for flere brukere.
 • Det har ikke vært fattet vedtak på tjenester.
 • Det er manglende referat og journalføring,
 • Det finnes ikke rutiner, hverken muntlig eller skriftlig på hva som skal journalføres.
 • Det ble ikke gjennomført systematisk opplæring om rusproblematikk, da rus ble en del av tilbudet for seks år siden.
 • Da hjemmetjenesten tok over oppgaver på kveld, helg og høytidsdager, ble det ikke gitt opplæring i hverken psykiske lidelser, ruslidelser eller dobbeltlidelser.
 • Det er ingen kultur for å melde avvik.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. juni til 8. oktober i 2015.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest