Grønt lys for bygging av seterhus

Utvalg for plansaker sa i dag ja til en søknad fra Jon Evald Strøm om dispensasjon fra kommunedelplan for Røros sentrum for oppføring av seterhus på hans eiendom i Dalsveien. Formålet med byggesøknaden er å gjenskape en kopi av uthusbebyggelsen på tomta der opprinnelig fjøs og løe stod.

Bygget skal oppføres med laftekasse som ligner opprinnelig fjøsdel i bakkant. I forkant, inn mot tunet, blir det oppført en kombinert bygningsdel for fjøs og løe i bindingsverk. Total grunnflate blir på 81,3 m2. Bygget skal ikke ha beboelsesfunksjon.

Det er kun søkt om dispensasjon for tiltaket. Det innebærer at tiltaket i etterkant av eventuelt dispensasjonsvedtak må omsøkes og saksbehandles på ordinær måte som byggesak for å ivareta krav til prosjektering, ansvarsrett, utførelse, etc.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 25.06.09, for oppføring av uthus på fritidseiendommen gnr.138, bnr.107 i Djupdalen som omsøkt, heter det i vedtaket fra Formannskapet.