Gjelsvik spør på nytt

Per Arne Gjelsvik.

Leserinnlegg av Per Arne Gjelsvik

Kan vedtatt utbygging av sykehjemmet på Øverhagaen stoppes?

Spørsmålet stilles på nytt etter tilsvar fra ordfører/leder i Røros AP.

En lokal komité har i samarbeid med konsulenter og arkitekter jobbet i mer enn 2 år med dette prosjektet. Det ble utarbeidet 10 forskjellige tegninger av nybygg. 3 av disse ble lagt fram som alternativer for politikerne i kommunestyremøtet i des. 2017. 1 av disse ble vedtatt utbygd.

Det framkommer i tilsvaret at rehabilitering av eksisterende bygg ikke har vært formelt utredet. At arkitekter og rådgivere har frarådd rehabilitering, mener jeg ikke kan oppfattes som forsvarlig utredning av den muligheten. Firmaet Johan Kjellmark bygde sykehjemmet i 1984 og det er fortsatt en av de mest solide konstruksjoner i vår kommune. Det framgår f. eks. ikke at kommunen har konsultert vårt lokale byggefirma og drøftet tekniske muligheter for ombygging med dem. Jeg mener kommunen uansett burde ha utlyst anbud på rehabilitering av eksisterende sengeavdelinger som alternativ til sanering og oppsetting av nybygg. Det ville overraske stort om ikke dette var gjennomførbart viss oppgaven hadde blitt presentert slik.

I tilsvaret fra kommuneledelsen hevdes det at arkitekter og rådgivere har frarådd rehabilitering blant annet pga. mangelfull statlig finansiering og at det ikke gir netto tilvekst av plasser. Dette er feil. Hverken saksbehandler eller kommuneledelsen kan ha fått med seg den endring i tilskuddsordningen som har skjedd etter at kommunen startet utredningen av nybygg. Det gis 45% refusjon for hver sykehjemsplass som rehabiliteres og 55% refusjon for hver plass i nybygg. Det gis ikke refusjon for bygging av ny kontorfløy. Kommunens regnestykke har for øvrig en annen svakhet når det gjelder det å oppnå netto tilvekst av plasser: Først stenges 14 plasser av de eksisterende 52, så bygges 22 nye + 23 omsorgsboliger og man får tilvekst på 5??? 45-52 blir da vitterlig -7 plasser! Mitt forslag vil gi +7 plasser alt i første byggetrinn.

Jeg støtter fullt ut vedtaket om å bygge 23 omsorgsboliger og at det skjer så snart som mulig.. Det er sykehjemsdelen av prosjektet jeg er opptatt av. I mitt forslag beholdes kontoravdelingen urørt. De 52 sykehjemsplassene rehabiliteres til f. eks. 36 moderne plasser i eksisterende bygg. For alle 36 plassene gis 45% refusjon av kostnadene. (Tallet 36 er heller ikke medisinsk tilrådd, så det må avklares, men det ville dekket en vesentlig større del av behovet). Den økonomiske gevinsten ville blitt formidabel fordi en slipper å rive eksisterende bygg og vi slipper den unødvendige kostnaden med å bygge opp en helt ny kontoravdeling som må betales 100% av Røros kommune. Miljømessig er rehabilitering totalt sett det beste alternativet. Det ville gitt 14 flere sykehjemsplasser enn i vedtatt forslag, samt vesentlig kortere byggeperiode.

Det er dokumentert at Røros kommune har vedtatt reduksjon til 22 sykehjemsplasser uten medisinsk tilrådning. Kommuneoverlege Lund og tilsynslege Mehl har bekreftet dette overfor Rørosnytt. De har aldri blitt spurt om hvor mange sykehjemsplasser det er medisinsk behov for. Rådmannen har derfor gitt misvisende informasjon til politikerne.

Jeg viser ellers til mitt første innlegg og oppfordrer på nytt politisk ledelse og administrasjon om å utsette prosjektet. Det inneholder for få sykehjemsplasser, det er unødvendig kostbart og det mangler skriftlig medisinsk tilrådning. Med så få sykehjemsplasser vil en rekke alvorlig sjuke eldre måtte pleies i egen bolig/omsorgsbolig. Kostnader til medisiner og utsyr må de da dekke sjøl. Det er ikke sannsynlig at deres hjelpe- og pleiebehov blir tilstrekkelig ivaretatt. Jeg støtter fullt ut at våre eldste skal få hjelp til å bo i egen bolig så lenge som mulig, men det må være forsvarlig, og de må oppleve glede og trygghet ved boformen.

Oppsummert mener jeg fortsatt at vedtatt forslag, som innebærer investering av 200 millioner kroner, ikke er preget av økonomisk nøkternhet. Billigere og bedre løsninger for innbyggerne, er ikke utredet. Viss vedtaket ikke omgjøres, får vi et utilstrekkelig antall særdeles dyre sykehjemsplasser. Jeg er usikker på om saksbehandler er kjent med at det er lovpålagt at pasienter med et medisinsk behov for sykehjemsplass, skal få det(?) En omsorgsbolig kan ikke erstatte en sykehjemsplass.

Jeg og Røros kommune er enige om at det er en stor utfordring å gi de eldste og sykeste et godt tilbud framover. Vi er uenige om hvordan. Min kritikk rettes ikke først og fremst mot politikerne. De har behandlet saken etter beste evne og ut fra saksframlegget. Kanskje burde noen hevet blikket ut av sakspapirene og stilt spørsmål om kvaliteten på saksbehandlingen? Den er i beste fall mangelfull.

Per Arne Gjelsvik