Fylkesmannen ser på eldreomsorgen

Foto: Tore Østby.

25. september kommer Fylkesmannen sin Helse og omsorgsavdeling til Røros for å gjennomføre dialogmøte om tjenester til eldre i kommunen. Røros kommunen har meldt på 30 av sine medarbeidere til møtet, der flere vanskelige temaer skal opp.

Vi skal ta for oss blant annet eldre og rus, som er et område der kommunene trenger mer kompetanse. Det samme gjelder eldre og vold. På møtet legger vi fram statistikk for Røros kommune som viser ståa på disse områdene nå. Vi presenterer også statistikk over bruk av tvang og makt overfor eldre på institusjon. Det er en del tilfeller det helsehjelp med tvang blir gitt uten vedtak på dette, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag Siri Ramberg Stav til Rørosnytt.

I løpet av høsten gjennomfører fylkesmannen sin Helse og omsorgsavdeling dialogmøter med alle kommuner i Trøndelag. Bakgrunnen for ønsket om et dialogmøte med kommunene er de utfordringene kommunene står overfor innenfor omsorg, habilitering og rehabilitering, folkehelse, rus og psykisk helse. Flere stortingsmeldinger beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. Samhandlingsreformen har også gitt større utfordringer til kommunene.

Andelen eldre med hjelpebehov øker i årene fremover og nye måter å jobbe på i kommunal helse- og omsorgssektor blir nødvendig.

Dialogmøte vil derfor i stor grad handle om å få tilbakemeldinger fra kommunene som igjen skal danne grunnlaget for Fylkesmannens rådgivningsoppdrag overfor kommunene innen eldreomsorg. I løpet av dialogmøtet vil Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester være til stede og informere om sitt arbeid.