Dommen blir stående

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Knut-Tore Kappfjell i saken mot Merika Kroik Jonassen. Ankeutvalget har enstemmig kommet til at hverken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett. Dermed blir dommen fra Lagmannsretten stående. 22. april 2015 ble Merika Kroik Jonassen dømt i Nord-Østerdal tingrett til å betale 406.000,- kroner i erstatning og 170.000 kroner i saksomkostninger til Knut-Tore Kappfjell etter heving av en kontrakt. Deretter kom lagmannsretten til motsatt konklusjon, og Merika frifunnet i Lagmannsretten, og Kappfjell dømt til å betale nesten 520.000,- kroner i sakskostnader for tingretten og lagmannsretten til henne.

Saken dreier seg om oppgjøret etter en reinhandel som var todelt. Den ene delen handlet om kjøp av livdyr, den andre om overtakelse av siidaandel. En siidaandel er en driftsenhet innen reindrifta.

Livdyrhandelen ble ikke hevet av noen av partene. Kappfjell saksøkte Jonassen, og krevde opprinnelig mer enn 2 millioner kroner. I behandlingen i tingretten, ble kravet redusert til 1,5 millioner kroner. Tingretten reduserte ytterligere til 364ooo, tillagt 14 dyr, sum 42000,- tillagt saksomkostninger.

Saken har sitt opphav i en avtale som ble inngått mellom de to 30. mars 2011. Avtalen gikk ut på at Kappfjell skulle kjøpe Jonassens reinsflokk, og han også skulle ta over hennes siidaandel. Retten til å drive med reindrift er organisert i siidaandeler. En siidaandel er benevnelsen på en driftsenehet innen reindrifta. Innen hver siidaandel kan det være flere merker, til hørende flere reineiere.

Det er knyttet krav til å inneha en siidaandel, som Jonassen mente at Kappfjell etter hvert ikke oppfylte. De to avtalepartnerne kom i konflikt om disse spørsmålene, og saken kom til retten. Kappfjell krevde erstatning på bakgrunn av flere forhold, og Jonassen kom også opprinnelig med et motkrav.

Kappfjell krevde avslag i prisen etter kjøpet av reinflokken. Også tingretten avviste dette kravet blankt. Retten legger til grunn at det ikke foreligger noe avvik mellom det avtalt og det leverte.

Tingretten ga Kappfjell medhold i at det ikke var grunnlag for å heve kjøpet av selve siidaandelen. Jonasens påstand om mislighold av kjøpers plikter, ble ikke tatt til følge i tingretten. Tingretten begrunnet dette med at det ikke forelå noen reklamasjon før heving, slik loven forutsetter. Tingretten konkluderte dermed med at Jonassen var erstatningsansvarlig ovenfor Kappfjell, og satte erstatningsbeløpet til 300.000,- kroner. Nå har lagmannsretten konkludert motsatt. Lagretten legger til grunn at det var Kappfjell sine handlinger som ledet til kontraktsbruddet, og at Merika Kroik Jonassen ikke skal betale noen erstatning.

Kappfjell hadde også krevd erstatning for tapt rovdyrerstatning, samt kalveslakttilskudd og produksjonstilskudd. Dette avviste både Tingretten og Lagmannsretten blankt. Rovdyrerstatning gjelder for faktisk tap av dyr, hvilket ikke skjedde.

Erstatning for tapt kalveslakttilskudd og produksjonstilskudd ble avvist, fordi Kappfjell ikke hadde gjort noe for å få dette. Det ble aldri sendt noen søknad. Nå ender Kappfjell rein i Elgå, uten erstatningsutbetaling, og i stedet måtte han betale over en halv million kroner i saksomkostninger. Nå påløper det ytterligere saksomkosninger etter ankeutvalgets behandling av saken.