Debatt om konsesjonssaker

Landbrukssjef. Berit Bugten Østbyhaug. Foto: Tore Østby

Røros Formannskap gikk i dag inn i en ny diskusjon om boplikt. Hele seks søknader om konsesjon på gårdsbruk etter eierskifte var oppe til debatt. Allerede i første runde ble det tatt pause i møtet for gruppemøte i Arbeiderpartiet.

Hans Arve Sjøvold søkte om konsesjon på landbrukseiendommen Ingebrigtsgård. Han har som odelsberettiget overtatt landbrukseiendommen etter sin far i 2002. Eierforholdet er tinglyst. I utgangspunktet kan søker som «nær slekt» overta landbrukseiendommen konsesjonsfritt, men med krav om boplikt. Det innebærer at søker må tilflytte eiendommen innen ett år og bo der i minst 5 år sammenhengende. Dersom søker selv ikke skal bosette seg på eiendommen må han søke konsesjon slik det er gjort i denne saken.

I innstillingen fra Rådmannen var det konkludert med at en samlet vurdering tilsier at kommunen ønsker å gi søker konsesjon på eiendommen, men med boplikt. Det er i realiteten et avslag på søknaden. Isak Veierud Busch (Ap) foreslo å gi konsesjon, siden en nevø bor på eiendommen.

Landbrukssjef Berit Bugten Østbyhaug rådet politikerne til å stå på boplikten, for å fremprovosere at nevøen som bor på eiendommen blir eier. Isak Veierud Busch trakk deretter sitt forslag. Anne Grethe Beck Andersen opprettholdt deretter forslaget fra Busch, og innstillingen ble vedtatt mot hennes stemme.

Deretter ble innstillinga fra Rådmannen enstemmig vedtatt i  konsesjonssakene:

Jon Edvard B. R. Tamnes er innvilget konsesjon på erverv av eiendommen gnr 103 bnr 3 på odel. Vilkår: Jon Edvard B. R. Tamnes må personlig innfri boplikten.

Røros kommune gir Jørn Erik Borgos konsesjon til leie av deler av arealet på landbrukseiendom GID 100/2 i Brekken for en periode på 10 år. Vilkår:
-Maks. varighet for leieavtale settes til 20 år.
-Leiearealet skal drives som tilleggsjord til søkers eiendom 100/1, for øvrig i samsvar med jordleieavtale datert 29.06.2018. Avtalens varighet skal endres fra 50 år til maks. 20 år.
-Eiendommens dyrka jord skal ikke brukes til annet enn landbruksformål.
-Dyrka jord skal holdes i hevd.
-Kopi av leieavtalen skal sendes til kommunen.

Nina Nordby Kjelsberg og Per Arne Kjelsberg får konsesjon på erverv av hver sin 1⁄2 andel av landbrukseiendommen Rålia gnr 132 bnr 262. Vilkår: boplikt. Eiendommen må brukes som helårsbolig for søkerne. De må bosette seg på bruket, og selv bebo eiendommen i minst 5 år.

Turid og Roar Gildset gis konsesjon på erverv av hver sin 1⁄2 andel av landbrukseiendommen Kværneng gnr 33 bnr 9. Vilkår: Arealet skal legges til og drives sammen med søkers landbrukseiendom 33/1. Eiendommen skal nyttes til landbruksformål.

Jens Arnfinn Nyplass får konsesjon på erverv av eiendommen gnr 139 bnr 31. Arealet skal inngå som tilleggsareal til søkers landbrukseiendom gnr 139 bnr 2 i Røros kommune. Vilkår: Arealet skal legges til og drives sammen med søkers landbrukseiendom 139/2. Eiendommen skal nyttes til landbruksformål.