Dårlig dialog om Helseekspressen

Helseminister Bent Høye

Helseminister Bent Høie sier kommunikasjon mellom Helse Midt-Norge og de som representerer brukerne av Helseekspressen har vært for dårlig. Han vil ikke gripe inn i beslutningen, og sier dette er helseforetakets ansvar. Helseministeren har svart på et spørsmål Lars Haltbrekken (SV) om nedleggelsen av Helseekspressen. Helseminister Bent Høie forventer et Helse Midt-Norge RHF nå tar en runde med de berørte aktørene i saken.

– Jeg er glad for at statsråden nå sier at det skal bli opprettet dialog med berørte parter og kommunene om dette. Dette har åpenbart vært altfor dårlig håndtert av Helse Midt-Norge i denne prosessen. Ellers bruker jo statsråden kjent argumentasjon fra helseforetaket. Jeg håper dialogen nå kan føre fram til en løsning alle er fornøyd med, og som ivaretar både berørte brukere, ansatte og kommuner, sier leder i Røros SV Christian Elgaaen til Rørosnytt.

Her er svaret fra Helsemeinister Bent Høye på spørsmålet fra Lars Haltbrekken (SV) om nedleggelsen av Helseekspressen:

Det er etablert ordninger med Helseekspresser/helsebusser i alle helseregionene i landet. Dette er ofte en effektiv og miljøvennlig måte å organisere pasientreisetilbudet på, og har etter hvert blitt et godt alternativ for mange pasienter i tillegg til fly, tog, vanlig buss, taxi og egen bil.

Jeg har registrert at det fra 1. januar 2019 blir endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim, ved at gjeldende avtaler om helsesekspressbuss ikke vil bli videreført. Helse Midt-Norge RHF som har ansvaret for tjenesten, har opplyst at endringen gjennomføres på bakgrunn av en totalvurdering der antall passasjerer, behovet for båreplass, behovet for rullestolbil og miljøperspektivet er sentrale vurderingskriterier. Helseekspressen er registrert som ambulanse, og det har vist seg å ikke være behov for båreplass, og utnyttelsen av rullestolplass har vært svært begrenset. Det regionale helseforetaket gir uttrykk for at omleggingen i utgangspunktet innebærer økt fleksibilitet, at transporttilbudet blir rimeligere for regionen og at det vil dekke det reelle behovet for tilrettelagt transport.

Pasienter som ikke har behov for tilrettelagt transport skal benytte kollektiv transport eller privat kjøretøy, og få refundert sine utlegg iht gjeldende regelverk. Dette er en rettighet som gjelder alle pasienter i hele landet. Det er gode ruteforbindelser mellom Åfjord og Trondheim og mellom Røros og Trondheim. Helse Midt-Norge RHF har vært i dialog med fylkeskommunen om kapasitet på de ordinære rutene, og det er ønskelig at denne kapasiteten blir utnyttet. Av miljøhensyn er det også viktig at kapasiteten i rutegående kjøretøy blir utnyttet mest mulig.

Helsepersonell som rekvirerer tilrettelagt transport vil motta detaljert informasjon om endringene fra Helse Midt-Norge RHF. I tillegg kan publikum som ønsker bistand til reiseplanlegging kontakte Pasientreiser (på telefon 915 05 515).

Jeg vil avslutningsvis igjen understreke at det er Helse Midt-Norge RHF som har ansvaret for å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud til befolkningen i regionen, herunder også pasientreiser. Beslutninger omkring en effektiv organisering av tjenestetilbudet ligger der, men det er viktig at det er en åpen dialog med både brukerorganisasjoner og berørte kommuner i slike saker. I denne konkrete saken kunne dialogen åpenbart ha blitt håndtert bedre, men dette har ikke nødvendigvis påvirket resultatet. Jeg forventer imidlertid at Helse Midt-Norge RHF nå tar en runde med de berørte aktørene i saken.