Strålende valg for NSR

Pressemelding fra Norske Samers Riksforbund:

Norske Samers Riksforbund (NSR) ligger an til å nesten kopiere valgresultatet fra brakvalget i 2017. Etter at 87 % av stemmene er opptalt, ser det ut som med 31,4 % av velgerne har gitt sin stemme til NSR (mot til sammen 32,3 % i 2017 sammen med felleslista i østre valgkrets med Samefolkets parti). NSRs presidentkandidat SIlje Karine Muotka er stolt og ydmyk over å ha fått velgernes tillit.

– Velgerne har gitt sin tydelige støtte til den linjen som NSR har ført på Sametinget de siste årene. De ønsker et tydelig og sterkt Sameting, og bidrar med det til å motvirke de kreftene som vil bygge ned vår plass i samfunnet, og vår mulighet til å bli hørt, sier Muotka. 

– Vi skal forvalte tillitten til det beste for Sápmi, og vil fortsette å jobbe for å løfte samisk språk- og kultur og bidra til utvikling i samiske lokalsamfunn. Jeg er beæret og for denne tillitserklæringen fra velgerne, som ved stemmeurnene har vist at de ønsker fire år til med god NSR politikk, fortsetter Muotka.

En lang og intens valgkamp har båret frukter for NSR og Muotka.

–   Vi har reist rundt og møt folk over hele Sápmi. Vi har fått høre hvor skoen trykker hos folk over hele landet, og fortalt om våre løsninger. Jeg er stolt over det arbeidet alle våre kandidater og frivillige har gjort for NSR i valgkampen, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet på sametinget sammen med våre dyktige politikere. Nå starter jobben, sier Muotka.

NSR vil de neste dagene invitere til samtaler med andre partier på Sametinget med mål om å danne en flertallskonstellasjon.

– Vi ønsker et samlende og stabilt samarbeid på Sametinget. Vi har god erfaring med å samarbeide, og jeg er sikker på at vi skal få til en tiltredelseserklæring som vi, våre samarbeidspartnere og det samiske folket kan være fornøyd med, avslutter Muotka.

Når vil du rydde opp i anbudsrotet Hareide?

Leserinnlegg fra Guri Heggem:

Flyrutene som binder vårt langstrakte land sammen er svært viktig infrastruktur, nesten like viktig som buss og trikk i tettbygde strøk. Luftfart gir næringslivet muligheter, bidrar til verdiskapning i reiselivet og bolyst ved at avstander minskes for folk i by og distrikt. Men det forutsetter at rutetilbudet er godt nok, anbudet må inneholde gode og gjennomtenkte løsninger! 


Kommunestyret i Røros behandlet før sommeren en sak om fremtidig utvikling av arbeidsplasser i regionen. Fast tilgang på god samferdsel, inkludert flyrute, er svært viktig for fremtidig bosetting og utvikling av arbeidsplasser i Rørosregionen. Røros Senterparti mener at vi har store muligheter til å bli et attraktivt bosted for mange etter pandemien, da hele omlandet til flyplassen vår har mye å by på. Men – da må tilbudet henge med. Vi må ha samme service på flyruten til Oslo, som lignende ruter andre steder i landet. Gjennomgående innsjekk av passasjerer og bagasje er en forutsetning for at dette skal fungere og være et attraktivt kollektivtilbud. 

Anbudet for flyruten Oslo – Røros for perioden 2020 – 2024 flys av flyselskapet Air Leap. Samferdselsdepartementet kjøper inn tjenesten, men utelot et sentralt og viktig punkt som sikrer størst mulig samfunnsnytte av flyforbindelsen – nemlig gjennomgående innsjekk av passasjerer og bagasje. Enkeltkunder, bedrifter og reiseliv virker å være samstemte i at det er en stor mangel, som må løses! I fjor sommer uttalte samferdselsminister Hareide, på spørsmål fra Senterpartiets Heidi Greni, at han var villig til å se på organiseringen av flyruten på nytt ved behov. Behovet virker å være der. Vi er også kjent med at Hareides eget departement satt som krav at det skal være gjennomgående innsjekk av passasjerer og bagasje til aktuelle innenlandske destinasjoner, etter at dette spørsmålet ble lagt fram for statsråden. 

Regjeringen har gjennom kraftige avgiftsøkninger siden 2013 gjort det vanskeligere å opprettholde et godt flytilbud i distriktene. Innretningen på avgiftene gjør at korte innenriks- flyvninger og flyvninger med mellomlandinger rammes langt hardere enn lange internasjonale flyreiser. Senterpartiet har i lang tid tatt til orde for en tiltakspakke målrettet inn mot norske flyselskap for å sikre norske arbeidsplasser og en levedyktig norsk luftfartsnæring. I NTP har vi foreslått å starte arbeidet med å tilpasse infrastrukturen på Avinors flyplasser til nullutslippsfly. 


Når vil Hareide sørge for at flyruten Oslo – Røros får den samme standard som andre ruter innenlands? «Vi jobber med saken» er ikke lenger et akseptabelt svar, når vil du rydde opp? Vi ønsker rask respons og innføring av gjennomgående innsjekk også på vår flyrute!

Guri Heggem

Røros Senterparti

8.kandidat Stortingsvalglista Sør-Trøndelag Valgkrets

Samiske folkevalgte bør støtte den samiske befolkningen

Leserinnlegg skrevet av: 1. kandidat Maja Kristine Jåma, 2.kandidat Ole-Henrik B. Lifjell og 3.kandidat Lisa Marit Pentha-Stavsøien for NSR i sørsamisk valgkrets:

I våre fylker og lokalsamfunn utgjør vi en liten del av befolkningen, og mange av oss har kjent veldig på hva det vil si når vi for eksempel trenger samiskundervisning på skolen, samisk barnehageplass eller når reindrifta blir presset. 

Norske Samers Riksforbund (NSR) går til valg på at samer som trenger støtte skal få det av Sametinget. Derfor ønsker vi et sterkt Sameting med kapasitet til å kunne bistå. Vi vet godt hvor viktig den typen støtte er – fra kamper mot vindkraftverk på Fosen, for å bevare sameskolen i Hattfjelldal eller for å få et samiskspråklig tilbud i barnehagen. Vi mener at ingen skal måtte stå alene i det. 

Vi bor spredt i mange kommuner og tilbudet den samiske befolkningen har i de ulike kommunene varierer. Noen tar stort ansvar for samisk språk og er innlemmet i samisk språkforvaltningsområde. I andre steder er vi i god prosess om samarbeidsavtaler med bykommunene, slik som i Tråante. Vi opplever samarbeidet som godt når vi får på plass samiske barnehagetilbud, møteplasser og skilting av samiske stedsnavn. Sammen kan man finne gode løsninger som fremmer det samiske samfunnet. 

I andre kommuner er det mer utfordrende, særlig med tanke på arealinngrep i reindriftsområder. Når kommunene fatter vedtak som gjør det utfordrende for reindrifta, så kan vi ikke sitte stille i båten. I det sørsamiske området presses reindrifta ut av sine områder som følge av vedtak gjort i kommunene. Vi ser det gjennom vindkraftutbygginer på Fosen, Øyfjellet i Vefsn og Stokkfjellet i Selbu. Begrunnelsen er at de følger nasjonal politikk og er villig til å avsette arealer til det. Hva med de samiske innbyggerne, har de ikke rett til å opprettholde sitt livsgrunnlag?

I denne type saker, der samiske grupper kjemper mot både industrien, kommunen og nasjonale myndigheter, mener vi i NSR at Sametinget må stille seg sammen med dem. Når samer opplever urett på denne måten kan vi ikke ha et passivt Sameting. I et leserinnlegg fra Arbeiderpartiets kandidater til Sametinget har det vært påstått at det er aksjonisme. 

Om ikke vi som samiske folkevalgte støtter dem, hvem skal da gjøre det? Vi har vært ute blant folk i denne valgkampen og fått gode innspill på hva de mener er viktig. Det vi får høre er at de ønsker at vi skal stå sammen med dem.

Derfor vil NSR jobbe for et sterkere Sameting og vi mener at vår presidentkandidat Silje Karine Muotka har de musklene som trengs for å lede an det arbeidet. 

Vi vil støtte opp om de samer som trenger det. Fordi det er Sametingets oppgave, og fordi det er både riktig og nødvendig. 

Interpellasjon om hjemmearbeidsplasser (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Rødgrønn valgkamp i Kjerkgata (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Et A- og flere B-lag i Trøndelag

Leserinnlegg fra Tomas I Hallem, Fylkesvaraordfører og 3. kandidat stortingsvalglista i Trøndelag Nord valgdistrikt:

Satsingen på kollektivtransporten i Trondheimsområdet de siste årene har vært sterk. Tilbudet er derfor svært godt, særlig sammenlignet med de delene av Trøndelag som ikke er en del av byvekstavtalen til regjeringen.

Regjeringen Solberg  har i tillegg framforhandlet en avtale som nå gir kollektivbrukerne i Trondheimsområdet (fra Stjørdal til Melhus) nærmere 500 millioner kroner de neste åtte årene. Dette bidrar til en ytterligere senkning av prisene og gjør kollektivtrafikken enda  bedre i Stor-Trondheim. 

Det er jo fint for trønderne som bor i Trondheimsområdet. Men uten statlige midler til de andre delene av Trøndelag, utvikles det nå svært raskt et A- og B-lag for hvilket kollektivtilbud du kan benytte deg av og hvor mye du må betale for en enkelt billett. Slike forskjeller innad i en region som Trøndelag, kan vi ikke ha. Når du har et svært begrenset kollektivtilbud der du bor og prisene er langt høyere enn i Trondheim, skaper det ulikheter som ikke bør være der.

Problemet oppstår når regjeringen Solberg ikke gir Trøndelag noen millioner kroner til de områdene som ligger utenfor byvekstavtalen. Da oppstår det store forskjeller i både tilbud og pris på det kollektivtilbudet som kan gis til innbyggerne i de andre delene i Trøndelag (fra Levanger til Namsskogan i nord og alle kommunen i sør, bortsett fra Trondheim, Malvik og Melhus).

Dette kan ikke fortsette.  Saken er et tydelig eksempel på  skjevheter i tjenestetilbud  som denne regjeringen har blitt kjent for på mange områder.

Det er denne selvforsterkende forskjellsbehandlingen av innbyggere basert på bosted vi i Senterpartiet ønsker å gjøre noe med. Angrepene på Senterpartiet når vi på forskjellig hvis tar opp denne skjevfordelingen er tiltakende i styrke. Det kan tyde på at Ola Borten Moe og Marit Arnstad er på riktig spor når de på område etter område vil legge til rette for at folk skal ha gode muligheter til å bo og virke i hele Trøndelag – uansett om det er i Lierne eller Trondheim.

En slik politikk tjener ikke bare byen, men også småbyene, tettstedene og bygdene rundt omkring i Trøndelag.

Mvh. Tomas Iver Hallem – Fylkesvaraordfører og Stortingskandidat fra Senterpartiet.

Sametingets valgmanntall: Beklagelige feil av Skatteetaten

Pressemelding fra Norske Samers Riksforbund (NSR):

Norske Samers Riksforbund (NSR) mener at de avdekte feilene i valgmanntallet er beklagelige, men stoler på at situasjonen er under kontroll fra de ansvarlige partene og at valget blir riktig gjennomført og at alle får stemt. 

NSR har i et orienteringsmøte fått beskjed fra Sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhren om at Skatteetaten har gjort en feil da de har overført folkeregisteret fra et system til et annet.

– Denne feilen burde aldri kunne ha skjedd. Vi forventer at Skatteetaten og skattedirektør Nina Schanke Funnemark nå tar ansvaret sitt, retter opp i alle listene og sørger for at dette ikke kan skje i fremtiden. Sametingsvalget er et nasjonalt valg på lik linje med stortingsvalget, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto. 

– Vi er glade for garantiene fra Sametingets plenumsleder Tom Sottinen om at alle skal få stemme og at alle stemmene til de som har meldt seg inn i manntallet vil bli talt. Det gir oss en trygghet om at valget blir riktig gjennomført på tross av de feilene Sametinget har avdekket i manntallet, sier NSR-lederen. 

Alle som mener de skal stå i valgmanntallet får ifølge plenumslederen og direktøren avgi sin stemme, og så vil man i valgoppgjøret kryssjekke om velgeren er i manntallet og om stemmen skal telle. 

– Vi har tiltro til at dette er en tilfredsstillende metode for å få valget 2021 riktig gjennomført, sier Myrnes Balto. 

– Dette burde imidlertid aldri ha skjedd, og vi forventer at det gjøres en skikkelig gjennomgang av hvordan valgmanntallet forvaltes i god tid før neste valg, avslutter NSR-leder Myrnes Balto. 

Norske Samers Riksforbund (NSR) stiller vil valg i alle valgkretser ved sametingsvalget. 

Felles pressemelding fra Sámediggi, Skatteetaten og Valgdirektoratet

Pressemelding:

Valgmanntallet til sametingsvalget vil bli rettet: – Vi jobber tett sammen med Skatteetaten og Valgdirektoratet for å rydde opp, sier Sametingsdirektør Inger Marit Eira- Åhré

Sametingets administrasjon har etter en rutinekontroll oppdaget at valgmanntallet til høstens sametingsvalg ikke er fullstendig. Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har hatt et avklaringsmøte i dag og jobber nå tett sammen for å rydde opp slik at det ikke får konsekvenser for valget. 

Sametingsvalget er veldig viktig og har en høy prioritet hos oss. Det er identifisert feil som vi i fellesskap jobber med å få ryddet opp i. De feilene som Skatteetaten har ansvar for er rettet eller vil bli rettet i løpet av kort tid, sier Elin Imsland, leder for Folkeregisteret i Skatteetaten.  Skatteetaten deler manntall fra Folkeregisteret med Valgdirektoratet.

  Vi jobber sammen med Sametinget og Skatteetaten, og bistår med gjennomføring av sametingsvalget. Vi bidrar på de områdene vi kan for å løse utfordringen med valgmanntallet til Sametinget. 

Valgdirektoratet har kvalitetssikret at informasjonen på valgkortene er korrekt, og det er ikke avdekket feil eller mangler, sier Bjørn Berg, direktør i Valgdirektoratet.

Sametinget, Valgdirektoratet og Skatteetaten har i dag hatt et møte for å avklare situasjonen og hvordan det skal løses. 

Påvirker ikke valget

Sametingdirektør Inger Marit Eira-Åhrén forsikrer om at ingen stemmer skal forkastes, og at alle skal få mulighet til å stemme ved sametingsvalget 2021, både under forhåndsstemmegivning og på valgdagen.

Sametingsdirektør påpeker om at det viktigste nå er at alle samiske velgere får anledning til å avgi sin stemme til Sametingsvalget og at riktig informasjon gis. 

Sametinget er tilfreds med dagens møte og at vi har klart å spore opp feilene som har oppsått og at de nå blir løst.  Det viktigste for oss er fungerende operative systemer på nasjonalt nivå, sier Eira- Åhrén

Følgende utfordringer er identifisert og er enten rettet eller vil bli rettet i løpet av kort tid:

  • Registreringsdato i stedet for vedtaksdato ble lagt til grunn for inkludering i Sametingets valgmanntall. Dette medførte at personer som hadde blitt registrert i Folkeregisteret med tilknytning til Sametingets valgmanntall etter skjæringstidspunktet (30. juni) ikke ble inkludert, selv om vedtaksdato var før denne datoen. Feilen er korrigert hos Skatteetaten, og riktige manntallsopplysninger er delt med Sametinget.
  • Personer som har meldt seg ut av Sametingets valgmanntall, er likevel inkludert. Det skyldes en feil i migrering av registrert informasjon til et nytt system hos Skatteetaten. Den gjelder i underkant av 200 personer som nå skal tas ut av Sametingets valgmanntall. Feilen rettes 18. august.
  • Valgkampmateriell sendt fra politiske partier har ikke nådd frem til velger. Årsaken til at enkelte stemmeberettigete ikke har mottatt materiell er at valgkampmateriell ikke er sendt til postadresse i de tilfeller velger er registrert med dette i Folkeregisteret. Opplysningene i Folkeregisteret er korrekte.
  • 25 personer er registrert med tilknytning til Sametingets valgmanntall hos Sametinget men er ikke inkludert i Sametingets valgmanntall fra Skatteetaten. Skatteetaten har gjennomgått listen og funnet at disse i henhold til relevante bestemmelser i valglovgivningen ikke skal inkluderes i Sametingets valgmanntall.

Avdekket mangler i Sametingets valgmanntall, alle som har registrert seg i valgmanntallet skal kunne stemme

Pressemelding fra Sametinget:

Sametinget har ved rutinekontroll i sommer avdekket at valgmanntallet til høstens sametingsvalg pr. 30.06.21 ikke er fullstendig. Dette gjelder innmeldinger i perioden 01.07.19-30.06.21. Dette betyr at folk som skulle ha stått i manntallet i noen tilfeller ikke gjør det. Det dreier seg om 263 personer i de ulike valgkretsene. Grunnen til at det ikke er fullstendig beror på at det tekniske systemet som Skatteetaten har ansvaret for, ikke har fungert slik det burde. Sametinget har jobbet sammen med Skatteetaten for å få på plass riktig manntall og det forventes at dette skal være rettet opp i nå, fredag 13.08.2021. 

Plenumsleder Tom Sottinen sier at feilen ikke vil ha noen innvirkning på valggjennomføringen. 

-Det er beklagelig at Skatteetatens systemer ikke har fungert når det gjelder valgmanntallet. Det er likevel slik at ingen velger kan avvises fordi de ikke står i manntallet. Alle skal kunne stemme til alle valg, og dette gjelder også sametingsvalget, sier plenumsleder Sottinen. 

Han sier også at det pr. i dag skal være ca. 20 500 personer registrert, men Sametinget vil foreta en ny kontroll når det endelige manntallet foreligger fra Skatteetatens side. Sametinget vil også sende ut oppdatert manntall til de kommunene der personer har falt ut av manntallet og at det oppdaterte manntallet vil derfor være på plass når valgoppgjøret skjer. 

-Ingen stemmer forkastes, selv om velgere ikke står i det manntallet kommunene bruker pr. i dag. Valgoppgjøret vil skje på vanlig måte og vi forventer ingen forsinkelser når det gjelder valgresultatet, sier Sottinen.

Nå får du digitalt valgkort

Pressemelding fra Valgdirektoratet:

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. – Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Fra den 10. august er det mulig å forhåndsstemme til årets stortingsvalg i alle landets kommuner. Før den tid sender Valgdirektoratet ut valgkort til alle som kan stemme. 

En bekreftelse på stemmeretten, men ikke nødvendig for å stemme

  • Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved årets stortingsvalg, sier direktør for Valgdirektoratet Bjørn Berg.

I tillegg vil du finne nyttig informasjon om valget på valgkortet. I år sendes også valgkortene ut digitalt.  Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke printes ut. Det er heller ikke nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere. 

  • Det eneste du MÅ ha med deg er legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Har du dette, så får du stemt, fastslår direktøren. 

Berg legger til at det er noen som lurer på om man kan stemme på nett med digitalt valgkort, men det kan man ikke. Det er ikke gjort endringer i hvordan valget gjennomføres, og velgerne må møte opp i et valglokale og stemme på papirstemmesedler som tidligere. Man kan stemme i hele landet fram til 10. september. På valgdagen må man stemme i kommunen der man er folkeregistrert. 

Sendes til din digitale postkasse og varsler deg med SMS

Alle som får valgkort digitalt, blir varslet om dette med en SMS. De som bruker Digipost eller E-boks, finner valgkortet sitt der. De som ikke har en digital postkasse får tilgang til valgkortet via valg.no eller på Altinn.

De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får fortsatt valgkort tilsendt på papir.

Totalt skal det sendes ut over 3,5 millioner digitale og ca 300 000 valgkort på papir.

Les mer om digitale valgkort på valg.no