Elgaaen og Sanner på det nye «roterommet»

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Røros SV er garantisten for en offensiv klima- & miljøpolitikk!

Leserinnlegg fra Bjørn Salvesen, Marianne Breigutu, Christian Elgaaen og Hanne Hauge:

Røros SV har fått solid gjennomslag for å konkretisere flere tiltak i den utmerkede Klima- og Miljøplanen som ble vedtatt i kommunestyret i februar 2018. MDG på Røros har ikke fått med seg dette, og bedriver dessverre direkte desinformasjon i media om den desidert viktigste politiske saken i vår tid.

Under budsjettdebatten høsten 2018 fikk Røros SV flertall for å prioritere de 17 punktene under fra den nevnte Klima- og miljøplanen, og administrasjonen fikk frist til 1.6.19 for å legge fram status og framdriftsplan, noe som ble gjort. I tillegg et eget punkt i budsjettet om å bevilge 15.000 til en klima- og Miljøpris. Se kommentarer fra Røros SV under hvert forslag.

 • Røros kommune deler ut en årlig miljøpris på kr. 15.000.-, første gang i 2019.

Kommentar: Frist for forslag på bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner er 1.september! Dette vil gi et fokus på klima- og miljøspørsmål i kommunen.

 • Innen 1.4.2019: Røros kommune etablerer miljøledelse med månedlige møter med ordfører, varaordfører, rådmann og fagrådgivere.

Kommentar: Dette er foreslått etablert etter kommunevalget i 2019. 

 • Oppstart 2019: Røros kommune starter prosess med miljøsertifisering av alle

kommunens virksomheter.

Kommentar: Igangsatt med framdriftsplan som tilsier at alle virksomheter skal være sertifisert i løpet av 2019. Røros Kommune er den første kommunen i landet som tar alle virksomheter samtidig! Dette er blitt lagt merke til på nasjonalt nivå.

 • Røros kommune hensyntar klima- og miljøkonsekvenser i alle planleggings- og

rapporteringsprosesser.

Kommentar: I prosessen med innføringen av «Framsikt» (et dataverktøy for planlegging og rapportering), vil kommunen se på løsninger hvor FNs bærekraftmål ligger til grunn for alle andre plan- og rapporteringsprosesser. Kommunen ønsker å peke på de mest relevante indikatorene for å oppfylle bærekraftmålene, hvorav miljø er et av tre fokusområder. Mange av kommunene og fylkeskommunene som nå slår seg sammen ønsker å bruke FNs bærekraftmål som et rammeverk for lokal samfunnsutvikling, og Røros kommune ønsker å få til en lignende løsning. 

 • Oppstart 2019: Røros kommune styrer arealbruken mot fortetning, der dagliglivets gjøremål skal ligge innen gangavstand eller sykkelavstand.

Kommentar: Dette er tema i Områdeplan sentrum, Arealplan og kommunedelplan sentrum, Boligplan (med 10-minuttersbyen) og regulering av Tollef Bredals vei.

 • Oppstart 2019: Røros kommune samarbeider med fylket om plan for gang- og

sykkelveier.

Kommentar: Her må Områdeplan for sentrum vedtas med gang og sykkelveier, som blir grunnlag for søknad om finansiering fra fylkeskommunen angående å fullføre prosjektet rundet hele Røros sentrum.

 • Tiltak i ny Trafikkplan: Røros kommune reduserer støy- og luftforurensing ved å ha restriktive virkemidler mot biltrafikken i sentrum.

Kommentar: Før dette kan etableres, må en få på plass ordninger for parkering med et parkeringsanlegg på nedsiden av jernbanen. Dette arbeidet er i gang med en mulighetsstudie sammen med Bane Nor, Statens vegvesen, COOP Midt-Norge og Rørosbanken. Hele området nedenfor jernbanen vil bli et spennende byutviklingsprosjekt med et sterkt miljøperspektiv.

 • Oppstart 2019: Røros kommunes egne kjøretøy blir ved utskifting byttet til utslippsfrie

kjøretøy der det er mulig.

Kommentar Røros SV: Bilene skiftes ut i 2020, kjøp av en el-varebil er lagt inn i budsjett for 2019.

 • Røros kommune forsterker arbeidet for utslippsfri kollektivtransport.

Kommentar: Dette ansvaret ligger ikke hos kommunen, men Trøndelag fylkeskommunes busselskap AtB og Svenske Järnväger som tar over driften på Rørosbanen i 2020. Begge disse selskapene har et godt miljøperspektiv, som selvfølgelig Røros SV vil presse på at skal fortsette.

 • Oppstart 2019: Røros kommune prioriterer miljøvennlige energiforsyningsløsninger og bygningsformer i utbyggings- og transformasjonsområder.

Kommentar: Følges opp kontinuerlig, bl.a. med Øverhagaen prosjektets materialbruk og energiløsninger.

 • Oppstart 2019: Røros kommune jobber for at rørossamfunnet øker bruken av

egenprodusert og fornybar energi.

Kommentar: Her er Røros Kommune i samtaler med Ren Røros (tidligere Røros e-verk) hvor kommunen jo har aksjemajoriteten. Dette selskapet har jo nå en svært markant miljøprofil, og vil utvilsomt bidra til grønne løsninger både hos bedrifter og private husstander i årene som kommer.

 • Oppstart 2019: Røros kommune samarbeider med fagmiljøer om energieffektivisering av eldre bygg.

Kommentar: Dette arbeidet er igangsatt.

 • Oppstart 2019: Røros kommune bidrar til at fossilt brensel til oppvarming blir faset ut i Rørossamfunnet.

Kommentar: Dette arbeidet er igangsatt.

 • Røros Kommune arbeider aktivt videre for å øke andelen kortreist mat i regionen, både når det gjelder produksjon, foredling og forbruk.

Kommentar: Her er det igangsatt et kompetanseløft for lokalmat og reiseliv, og temaet er løftet inn som et viktig element i debatten om skolemat. Private aktører innen matbransjen er viktige støttespillere her, hvor f.eks. Rørosmeieriet jo er et veritabelt fyrtårn innen økologiske produkter og nytenkning innen produksjonsmetoder. I det nylige igangsatte arbeidet med Landbruksplan, vil Røros SV spille inn at kortreist økologisk mat blir et sterkt fokus.

 • Røros kommune skal samarbeide med FIAS for økt gjenvinning alle typer avfall i Rørossamfunnet.

Kommentar: Dette er ivaretatt i forbindelse med Avfallsplanen som ble behandlet høsten 2018. Røros Kommune vil også bli med på det store framtidsrettede resirkuleringsanlegget som skal bygges i Trondheim. Dette vil øke andelen av avfall som blir resirkulert betraktelig.

Det er også søkt på klimasatsmidler for å utvikle avfallssystemer i sentrum for beboere og publikum

 • Røros kommune reduserer plastbruk i egne virksomheter til et minimum, og arbeider for at næringslivet gjør det samme.

Kommentar: Hele Røros kommune skal Miljøfyrtårnsertifiseres i 2019, og plastreduksjon er et naturlig fokusområde her. 

 • Oppstart 2019: Røros kommune initierer Facebook-forum for deling av utstyr i

Rørosregionen.

Kommentar: Her har det ikke kommet noe initiativ fra Røros Kommune ennå, noe SV vil presse på vider at skal skje. Men det er en del initiativ allerede fra private aktører innen idretten blant annet. Dette er også et viktig for at alle barn skal få anledning til å være med på aktiviteter.

 • Første gang 2020: Røros kommune fremlegger et årlig klimaregnskap

Kommentar: Klimaregnskap kommer nå da det er en del av innføringen av Røros kommune som Miljøfyrtårn og datasystemet Framsikt. Svært viktig!

MDG sin påstand om at det ikke skjer noe på klima- og miljøfronten skulle herved være behørig tilbakevist. Og så vil Røros SV selvfølgelig komme med ytterligere sterke klima- og miljøkrav i forbindelse med høstens budsjettforhandlinger, dette er bare begynnelsen på det ansvaret Røros kommune må ta for å gi dagens unge en levelig klode i framtiden.

Ønsker du å styrke et parti som både er pådriver både for en rettferdig fordeling og klima og miljø? Ja, da stemmer du SV ved høstens valg.

Røros SV ved kommunestyregruppa:

Bjørn Salvesen

Marianne Breigutu

Christian Elgaaen

Hanne Hauge

Christian Elgaaen vil bli en god ordfører for Røros

Leserinnlegg av Bjørn Salvesen

Christian er leder av Røros SV på tredje året, og han har et solid regionalt nettverk etter flere år i tidligere Sør-Trøndelag Fylkesstyre. I tillegg kommer nasjonal erfaring som delegat på SVs landsmøte i år, og deltager på utallige nasjonale samlinger gjennom flere år. Han er kunnskapsrik, energisk, og tar alltid sine politiske verv på det dypeste alvor.

Christian Elgaaen. Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Christian er opptatt av at lokalpolitikken skal settes inn i rammen av vår tids to største utfordringer; den økende økonomiske ulikheten i Norge og den globale klima- og miljøkrisen. Med de to sakene som politisk kompass, vil Røros med ham ved roret utvikle en lokal politikk for de mange, ikke for de få. Koblet sammen med økonomisk realisme.

Røros trenger en ordfører med ungdommelig energi og nye visjonære tanker som svar på vår tids utfordringer.

Bjørn Salvesen
Varaordfører Røros 

Debatt om Brekken og Glåmos

I kveldens debatt får du høre og se hva lokalpolitikerne tenker om bygdene rundt Røros. De gamle kommunene Brekken, Glåmos og Røros landsogn har hatt en helt annen utvikling enn Bergstaden Røros, der kommunesentrum ligger.

Her får du svar på om politikerne kan tenke seg å flytte noe av kommuneadministrasjonen ut av sentrum, slik det krever at Staten gjør med statlige arbeidsplasser.

Svarene spenner fra husbygging til utmarksbeite og skogplanting. God fornøyelse!

SV beskytter urørt natur

Leserinnlegg fra Christian Elgaaen:

Den 6. mai 2019 la det internasjonale naturpanelet (IPBES) frem sin rapport om utviklingen i verdens naturmangfold. Rapporten er den mest omfattende som er laget om tap av natur og arter noensinne.  

Den viste at vi mister urørt natur og biologisk mangfold i en dramatisk fart. Det er ingen tvil om at dette vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker og naturen over hele verden. Over én million arter er truet. Det er flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie. Derfor er det viktig å ha en sterk miljøpolitikk på to felt samtidig: på nedbygging av natur, og på de alvorlige og menneskeskapte klimaendringene.  

Tapet av natur foregår i like stort tempo i Norge. Minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur står i større, eller mindre fare for å dø ut om man ikke gjør noe.  

Store deler av denne nedbyggingen skjer stykkevis og delt, uten at noen har overordnet oversikt over verdiene som går tapt. Det blir stadig mindre villmark. Et hyttefelt, en motorvei, et vindkraftanlegg eller småkraftanlegg. Kanskje ikke dramatisk hver for seg, men alvorlig når vi ser det i sammenheng. For å hindre tapet av naturen er det behov for flere tiltak og sterkere virkemidler. Den nye arealplanen for Røros kommune blir et viktig redskap lokalt.

SV vil ha en mer gjennomtenkt planlegging for hvordan vi skal benytte areal i kommunene og fylkene. SV går inn for et sterkere lovverk, og kommunene må i større grad ivareta klimahensyn, vern av landskap, utmarksressurser og kulturmiljøer og sikring av jordressurser. SV sier nei til snøskuterløyper i Røros kommune.

SV har i sitt alternative statsbudsjett for 2019 satt av 680 millioner kroner mer enn regjeringen for å ta vare på natur, truede arter og plastforsøpling. Vi vil ha arealregnskap i hver kommune og styrke innsigelsesretten til faglige instanser. Den konkrete jobben må vi gjøre lokalt når vi skal sette urørt natur opp mot andre og ofte gode formål. Derfor er en stemme til SV en stemme for framtid – ikke forurensing. 

Christian Elgaaen

ordførerkandidat Røros SV

Debatt på Bergstaden i kveld

I kveld klokka 19.00 møtes partiene som stiller liste til valget i år, til ny debatt på Bergstadens Hotell. I kveld er det tre tema som skal opp til debatt. Det er Fremtiden for grendene, med vekt på skole og barnehage, næringsutvikling og befolkningsutvikling og økonomi med vekt på eiendomsskatt, det grønne skiftet og helsesektoren.

I kveld vil også publikum slippe til med spørsmål, og intervjuer i salen er Iver Waldahl Lillegjære. Debattleder er Tore Østby. Debatten legges ut på Rørosnytt fredag. Velkommen til valgdebatt på Bergstaden Hotel!

2019-feminismen

Leserinnlegg fra Marianne Breigutu, Hilde Danielsen og Hanne Hauge:

«Trenger vi 8. mars» spurte redaktør i Arbeidets rett på lederplass i mars 2019. Dagen ble markert for første gang i Norge allerede i 1915. På Røros tok noen av oss initiativ til det første 8. mars-arrangementet på Røros i nyere tid nå i år, og oppslutningen var høy! Hvorfor? Fordi det dessverre fortsatt er relevant å snakke om kvinners rettigheter i 2019. Kvinner tjener fortsatt mindre enn menn, flere kvinner jobber ufrivillig deltid, sykefraværet er høyere blant kvinner og det er flest kvinner og barn som utsettes for vold fra menn, ikke motsatt. Da abortloven ble et forhandlingskort mellom partene i dagens regjering, ble det påpekt at det er vanskelig å se for seg at en lov som regulerer funksjoner i mannskroppen kunne blitt et forhandlingskort mellom politiske partier.  

SV er et feministisk parti. Når vi går inn for billigere barnehage og skolefritidsordning, så er det et tiltak som får kvinner ut i arbeidslivet. Uten disse tilbudene, er det som regel kvinnen som må jobbe redusert, sjeldnere mannen. Når SV fremmer økt grunnbemanning i helseyrkene, så er det flest kvinner som jobber innen disse yrkene og som får større stillingsprosenter, og således et bedre utgangspunkt for blant annet boliglån. Når SV vil beholde desentraliserte fødetilbud, så er det fordi det er livet til kvinner og barn som havner i faresonen når reiseveien til nærmeste fødested blir lengre. 

Feminisme for oss står for rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn. Man kan legge til både hudfarge, bosted og bakgrunn i den definisjonen, uten at den blir dårligere av det.

Marianne Breigutu, Hilde Danielsen og Hanne Hauge,

4.-, 3.- og 2.-kandidater for Røros SV 

Gründerstaden Røros

Leserinnlegg av Bjørn Salvesen

Røros SV vil skape Gründerstaden Røros. Det er et begrep vi fikk inn i næringsplanen. Personlig pågangsmot koblet opp mot kommunal tilrettelegging er ofte nøkkelen til å få flere til å etablere bedrifter. Samtidig må det naturligvis satses på utvikling og vekst i de eksisterende bedriftene. Vi blir ikke færre innbyggere i Røros kommune, men vi blir eldre, og det fødes færre barn. Det er den desidert største politiske utfordringen vi har. 

Det må derfor skapes flere arbeidsplasser for både å ta vare på de unge voksne vi allerede har i kommunen, samt å tiltrekke oss flere unge voksne tilflyttere. Røros har et svært mangfoldig næringsliv og mange strenger å spille på, sjansen for å lykkes er stor. Røros kommune ansatte i fjor egen næringssjef igjen, og Røroshagen Næringshage er en av de bedre i landet. Et godt virkemiddelapparat som kan veilede bedrifter i en oppstart- eller utviklingsfase er dermed allerede på plass.

Røros SV-vil:

• tilføre friske midler til det kommunale næringsfondet.

• markedsføre Havsjøveien Næringspark for ny industri og næringsvirksomhet.

• utvikle lokalmathovedstaden Røros, både råvareprodusentene og foredlingsbedriftene.

• sikre arealene for reindriftsnæringa.

• styrke Røros sentrum som handelsarena.   

• jobbe aktivt for å få offentlige virksomheter til Røros og regionen.

• etablere folkehøgskole på Røros.

• markedsføre Røros som en spennende bokommune. 

• tilrettelegge for et variert tilbud av boliger til leie og til å eie.

• styrke det desentraliserte tilbudet innen høyere utdanning.

Bjørn Salvesen, gründer & næringsdrivende

5.kandidat Røros SV

4.kandidat Trøndelag SV

SV + Barnehager = Sant

Leserinnlegg fra Hanne Hauge:

Barnehage er en av SVs hjertesaker. Vi vil gi barn og foreldre på Røros den gode barnehagen de fortjener. Gjennom de neste fire årene har SV følgende prioriteringer for arbeid i kommunestyret:

 • Vi vil bygge nye, gode barnehager i sentrum 
 • Vi vil ha full barnehagedekning, og flere opptak gjennom hele året
 • Vi vil senke maksprisen på barnehage, og gjennomgå ordningene for søskenmoderasjon
 • Vi vil ha større fleksibilitet i prosentstørrelsene på hvor stor plass barna kan ha
 • Vi vil øke grunnbemanningen, og sørge for at bemannings- og pedagognormen overholdes gjennom hele dagen
 • Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor, slik at de ansatte bruker mer tid på barna og mindre tid på unødvendig dokumentasjon
 • Vi vil opprettholde og styrke den sør-samiske avdelingen Svaale

En god barndom varer hele livet. SV vil prioritere tiltak som styrker kvaliteten i barnehagen og som gir alle barn mulighet til å gå i barnehage. Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg og lek og er første skritt på veien til livslang læring og dannelse. SV vil ha en barnehage som gir alle barn like muligheter og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. 

Hanne Hauge

2.kandidat Røros SV