Kald avslutning på valgkampen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Partilederdebatt

Foran årets valg er det sju partilister og sju personer som stiller til valg som ordførerkandidater. Her kan du se den siste debatten med partilederne på Rørosnytt foran kommunevalget 2019. God fornøyelse!

Kamera og lyd: Eirik Dalseg, Debattleder: Tore Østby, Kamera og regi: Iver Waldahl Lillegjære

Hvordan har du det, egentlig? #mobbeskam

Leserinnlegg fra Reidun Roland, Rune Kurås, Idar Bransfjell, Marit Ose:

Er du lei av ordet «skam»? La oss få bruke det en aller siste gang i det nye ordet «mobbeskam». 

Det å få bo i Røros kommune er et særdeles godt utgangspunkt for å kunne trives og leve et godt liv. Med trivsel kommer initiativ, samhold, bedre helse, kreativitet, større forsoningsevne ved konflikter osv. Men er det egentlig slik at alle som bor her trives? Er det noe mer som skal til enn å skape flere arbeidsplasser og å frigjøre flere boligtomter? Kan det være at noe ulmer på undersiden av hverdagsutfordringene og alt praktisk som skal løses? 

Vi legger hele byrden på ungene

Mobbing blant barn og unge er et stadig tilbakevendende tema, og ofte konkluderer vi som mener noe i saken med at «vi må begynne med oss sjøl. Ikke rart at ungene mobber hverandre». Alle er enige, men en løsning på problemet har vi ikke funnet. Antagelig bedriver vi voksne sabotasje på det viktige anti-mobbearbeidet som legges ned i skolene. Det er både en ansvarsflukt og urimelig å legge hele byrden på ungene våre uten å rydde opp i egne rekker.

Bekymring for neste generasjon

Kommentarfeltene på nettet har blitt noe mildere etter tiden med oppslaget «Opprørt over netthets» i Fjell-Ljom den 11.04.2019. Flere politikere hengte seg på og ga tydelig beskjed om at hets på nett er uakseptabelt. Men fremdeles ser man en ukultur i kunsten å skille person og sak. 

Dessverre er det slettes ikke bare på nettet at folk opplever mobbing og hets. Noen opplever baksnakking, ufine tekstmeldinger, hissige oppringninger, utestenging fra sosiale nettverk mm. Mer enn én gang det siste halvåret har vi fått høre om folk som har fått besøk hjemme på døra av meningsmotstandere. Noen av innbyggerne våre er faktisk blitt utsatt for så grov gjentagende hets, trakassering og alvorlige trusler at det er et under at de har holdt ut og blitt boende. Vi har også menneskegrupper i kommunen vår som utsettes for trakassering på bakgrunn av sin etnisitet og/eller næring. «En blir vant til det. Jeg har vokst opp med det og levd med det hele mitt voksne liv. Men man blir skeptisk til folk av det. Jeg overlever, men jeg er bekymra for neste generasjon – om de tåler det», sier en. «Jeg vet at dette har konsekvenser for helsa til mange», sier en annen. Av og til kommer det fram enkeltsaker i media der personer eller grupper er blitt utsatt for dårlig behandling. Felles for disse sakene er at folk ikke blir hørt og at de er blitt overlatt til seg selv med å håndtere problemene.  Og vi kan vel med sikkerhet si at de fleste tilfeller av mobbing og hets ikke havner i media. Det er skamfullt at alt dette foregår i vår kommune.

Alle skal bli hørt

Det er trist å vite at mennesker har en forringet livskvalitet på grunn av fordommer og uforstand. Det er like trist å innse at «udyret» får vokse fordi miljøer ikke bryr seg når urett skjer, eller at det vil få konsekvenser dersom man sier fra. Det er sikkert ikke verre her enn andre steder, men vi er avhengig av hverandre for å få trivsel og bosetting på Røros og ikke minst i grendene våre. 

Røroslista erkjenner at vi har et mobbeproblem blant innbyggere i Røros kommune. Vi kjenner på «mobbeskammen» og har innsett at noe må gjøres. For å kunne vite hvilke tiltak som skal settes inn må vi vite mer om problemet. Derfor vil vi at alle innbyggerne i Røros kommune får tilgang på et spørreskjema med mobbing og trakassering som tema. ALLE skal bli hørt! Vi ønsker at både folkevalgte og andre tar ansvar og blir med på dugnaden med å sette mobbing blant voksne på agendaen. 

Røroslista v/

Reidun Roland, Rune Kurås, Idar Bransfjell, Marit Ose

Toppkandidatene braker sammen

I morgen kveld (onsdag 4. september) klokka 19.00 møtes alle de sju ordførerkandidatene på Røros til valgdebatt på Bergstadens hotell. Debatten er åpen for publikum, og produseres for TV med tre kamera. Partiene og debattleder Tore Østby håper mange finner veien til Bergstadens Hotell for å overvære debatten live. Publikum bes møte opp litt tidlig, slik at de er på plass før debatten starter.

‪Debatten starter med en innledning i trukket rekkefølge, og de sju kandidatene får et innlegg på 3 minutter hver. Så blir det replikkordskifte i 20 minutter basert på innledningene. Etter det stiller debattlederen et spørsmål til hver av kandidatene, før de får en sluttapell på 2 minutter, i trukket rekkefølge.

‪TV-opptaket av debatten publiseres på Rørosnytt fredag kveld.

Ja til friske fjell og vidder

Leserinnlegg av Reidun Roland, Rune Kurås, Idar Bransfjell og Marit Ose.

 Natur og miljø har alltid vært en av de viktigste delene av grunnmuren til Røroslista. Vi fortsetter å kjempe for miljøet slik at bo- og oppvekstvilkårene blir trygge, at folk trives og folkehelsa ivaretas for innbyggerne i hele kommunen. Og vi snakker ikke lengre bare om «neste generasjon», det er allerede NÅ det gjelder. I går, i dag og i morgen. 

På verdsbasis bruker vi i dag den økologiske kapasiteten til 1,5 kloder. Om alle skulle brukt like mye som i den rike delen av verden ville vi trengt 3-4 kloder. Dette vil si at forbruket av jordas ressurser må bli kraftig redusert. Det er samtidig avgjørende at nye naturinngrep unngås og at vi er flinke til å bevare det vi har og gjøre det beste ut av den naturen vi allerede har erobret. 

Vindindustri

Røroslista vil aldri gå med på å stille areal til disposisjon for vindkraftindustrien. Vindturbiner krever enorme mengder areal og endrer naturen og landskapet til det ugjenkjennelige. Turbinenes infralyd har også med stor sannsynlighet en massiv negativ innvirkning på helsa til folk og dyr.

Gruvedrift

Vi må ta et ansvar for kommende generasjoners behov for metall og mineral.  Derfor kan ikke gruveindustriens behov for profitt og etterspørselen på verdensmarkedet diktere oppstart av ny gruvedrift. Da gruvedrift vil ha negative konsekvenser for naturmiljø, klima og naturbaserte næringer vil Røroslista gå imot forslag – som med all sannsynlighet vil komme – om å åpne opp fjella våre på ny. 

Snøskuterløyper

Røroslista er fremdeles like klar på dette området som vi alltid har vært. Vi vil bevare vinternaturen slik som den er, slik den blir brukt i dag, og med snøskuteren som et arbeidsredskap. En skuterled vil komme i stor konflikt med eksisterende friluftsliv, fugle- og dyreliv, reindriftsnæring, kommunal miljøfyrtårnsertifisering, mm. Vi vet fra andre kommuner at mange konflikter vil oppstå. I Røros kommune er motstanden stor, og dette må vi lytte til og ta på alvor. Ved å si nei til snøskuterled sier vi ja til stillhet, bevaring av biologisk mangfold og tradisjonell bruk av naturen. 

Vi kan velge å la være!

En skitur på Kongens eller molteplukking på Storfloen kan antagelig måles i penger. Bedre helse og trivsel for folk gir kommune og næringsliv færre utgifter. Naturinngrep splitter lokalsamfunn og fører til dårligere psykisk helse. Urørt landskap og stillhet er et fantastisk gode som etter hvert dessverre er blitt mangelvare i store deler av verden. Vi kan ikke velge å ikke ta vare på dette. Gi en stemme til friske fjell og vidder!

Røroslista ved Reidun Roland, 1. kandidat, Rune Kurås, 2. kandidat, Idar Bransfjell, 3. kandidat og Marit Ose, 6. kandidat.