Frivilligheten er en bærebjelke i Røros-samfunnet!

Leserinnlegg fra Isak V Busch og Knut Brandstorp:

Noe av det som gjør Røros til Røros er alt det spennende som foregår her på alle tider av året. Det er mange arrangementer man kan oppsøke, og en rekke aktiviteter man kan bruke tid på både som innbygger, hytteboer og tilreisende. Dette kan vi takke frivilligheten for! Å bruke av sin gode tid for å gjøre noe for andre er blant de edleste av gjerninger.

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av Røros-samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett og flere andre områder. 

 Å jobbe som frivillig er en verdifull erfaring for mange, og bidrar til at mange gode organisasjoner, foreninger og arrangementer går rundt. Samtidig vet vi at mange frivillige lag og foreninger strever med unødvendig mye byråkrati og krav fra det offentlige. Arbeiderpartiet mener frivilligheten må få bruke tiden sin på nettopp frivillighet, og vi vil derfor sørge for å forenkle og samordne regelverk og støtteordninger. Det skal ikke være nødvendig å være jurist med økonomiutdanning for å kunne være med i styret i et frivillig lag eller forening! 

Vi mener de økonomiske rammevilkårene for frivilligheten enkelt kan styrkes over hele fjøla, ved at frivillige lag og foreninger får full momskompensasjon. Det vil sørge for en høyre andel frie midler som igjen gjør at man kan holde aktivitetsnivået høyt, og bruke tiden sin på nettopp frivillighet. Med tanke på hvor mye positiv frivillighet gjør for samfunnet skulle det bare mangle at storsamfunnet ga noe tilbake. 

Politikere både nasjonalt og lokalt bør sammen jobbe for å styrke frivilligheten, uavhengig av politisk partitilhørighet. Tiltakene nevnt ovenfor er noen få, og sammen kan vi finne flere gode tiltak som kan gagne frivilligheten og dermed gagne oss alle sammen.

Isak V Busch, ordførerkandidat Røros Arbeiderparti

Knut Brandstorp, listekandidat Røros Arbeiderparti

Debatt om Brekken og Glåmos

I kveldens debatt får du høre og se hva lokalpolitikerne tenker om bygdene rundt Røros. De gamle kommunene Brekken, Glåmos og Røros landsogn har hatt en helt annen utvikling enn Bergstaden Røros, der kommunesentrum ligger.

Her får du svar på om politikerne kan tenke seg å flytte noe av kommuneadministrasjonen ut av sentrum, slik det krever at Staten gjør med statlige arbeidsplasser.

Svarene spenner fra husbygging til utmarksbeite og skogplanting. God fornøyelse!

Debatt på Bergstaden i kveld

I kveld klokka 19.00 møtes partiene som stiller liste til valget i år, til ny debatt på Bergstadens Hotell. I kveld er det tre tema som skal opp til debatt. Det er Fremtiden for grendene, med vekt på skole og barnehage, næringsutvikling og befolkningsutvikling og økonomi med vekt på eiendomsskatt, det grønne skiftet og helsesektoren.

I kveld vil også publikum slippe til med spørsmål, og intervjuer i salen er Iver Waldahl Lillegjære. Debattleder er Tore Østby. Debatten legges ut på Rørosnytt fredag. Velkommen til valgdebatt på Bergstaden Hotel!

Søskenmoderasjonsordningen bør også gjelde på tvers av SFO og barnehage

Leserinnlegg av Isak V Busch, og Hilde Fjorden

Småbarnsfamilier er blant gruppene i befolkningen med travlest hverdag og trangest økonomi. Trangest økonomi siden de ofte er relativt ferske i arbeidslivet og er lavt på lønnsstigen, gjelden er ofte høy grunnet «fersk» etablering i egen bolig og mange har en del studielån hvis man er nystudert. I tillegg har man alle utgiftene som følger med barn som vokser ut av klær raskere enn andre folk rekker å snyte seg, bruker10-15 bleier om dagen og trenger alt tenkelig og utenkelig utstyr som produsentene av nyttig og unyttig barneutstyr vet å ta seg ukristelig godt betalt for. I tillegg betaler man en ikke ubetydelig egenandel for barnehageplass og/eller SFO-plass.  For mange er det nøye planlegging og stramme regnestykker som gjør at hverdagen går rundt, og utgiftene vokser ofte i takt med barneflokken.  

Heldigvis er det slik at det finnes moderasjonsordninger for barnehageplass og SFO-plass. Har du mer enn et barn i barnehagen får du rabatt for barn nummer 2, og enda litt for barn nummer 3. Hvordan det er om man har 4 vet vi ikke, men da forventer vi nesten både gratis plass og medalje! Har du flere barn på SFO er det også en moderasjonsordning som slår inn der. Disse moderasjonsordningene er bra, for de gjør det litt lettere for småbarnsforeldre å få ting til å gå i hop også med flere barn i samme alder. Men visste du at disse moderasjonsordningene ikke virker på tvers av hverandre? Hvis du for eksempel har et barn på SFO og et barn i barnehagen får du ikke et rødt øre i moderasjon. Svært mange småbarnsforeldre vil befinne seg i den situasjonen en eller annen gang. Dette vil Arbeiderpartiet gjøre noe med! Vi mener at man skal få søskenmoderasjon også når man har barn både i barnehage og SFO. Dette er sosial utjevning i praksis, og dersom Arbeiderpartiet får flertall ved årets valg er moderasjonsordningen en av de første sakene vi skal ta tak i, og vi skal sørge for at søskenmoderasjon også skal gjelde på tvers av barnehage/SFO! 

Isak V Busch, ordførerkandidat, Røros ArbeiderpartiHilde Fjorden, varaordførerkandidat, Røros Arbeiderparti

Om skylappene for Høyres øyne

Leserinnlegg av Ivar Østby

Høyres fylkesordførerkandidat sendte nylig inn et leserinnlegg til Rørosnytt hvor han hevder at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kuttet i buss til Røros.

Han lover bedre skoler, bedre veier, mer buss; ja, gull og grønne skoger.

Likevel så er realiteten den at skattepengene vi betaler til regjeringen ikke kommer tilbake til Trøndelag i stor nok grad til at vi kan drifte tjenestene vi ønsker. Høyre har aktivt prioritert et mindretall av befolkningen, og det mindretallet bor definitivt ikke på Bergstaden. 

Konsekvensen er da at når man skulle sette opp det første fylkesbudsjettet ble det ikke penger nok til å drifte buss i like stor grad, og samtidig berge alle videregåendeskolene i Trøndelag. De reduserte overføringene fra staten til fylket har den tvilsomme «æren» for det.  Arbeiderpartiet vet, og Senterpartiet er i ferd med å forstå, at det vil være dramatisk for plasser som Røros å miste videregående skoer. Så, Arbeiderpartiet lover å ikke kutte en krone fra noen videregående skole. Det lover ikke dere i Høyre. Uansett hvor hardt Høyre lokalt jobber og hvor dyktige de er, hjelper det rett og slett ikke når partiet deres sentralt aktivt undergraver hele fundamentet til distriktet.

Du skriver at du vil kjempe for bedre fylkesveier, og du skriver varmt om Røros Videregående som partiet ditt ikke engang gidder å «frede». Når du skriver at politikere skal ha ambisjoner, så må jeg som faktisk bor på Røros spørre: Hvor er ambisjonen til Høyre? Dere har statsministeren!

Om det er noen som har muligheten til å leve ut ambisjonene så er det dere. Det er langt mellom flertallsregjeringene i dette landet, så mulighetene deres har aldri vært bedre! Likevel forblir Trøndelag svekket, og vi i Arbeiderpartiet gjør det vi kan for å skåne våre kommuner og bygder. Dere satser ikke på mat til skolebarn, selger jernbanen vår til Sverige og tar ikke engang ansvar for at egen regjering svekker Trøndelags evne til å samarbeide på kryss av de enorme distansene. 

Hvis det er slik at Trøndelag Høyre vil kjempe for Røros, så kunne dere ha gjort det; dere kunne ha gitt Trøndelag penger til både buss og skole! Det hadde ikke oppgjort en brøkdel av deres skattekutt; skattekutt vi kjempet imot. Dere gjorde derimot ikke dette, og konsekvensen er enkel: Trøndelag Arbeiderparti tar grep for å verne videregående skolene mot distriktforakten til Høyre og klarer likevel gi Røros et busstilbud.

Ivar Østby, 13. plass Arbeiderpartiets liste til kommunevalget/Leder Røros AUF og styremedlem Trøndelag AUF.

Vi beskytter skolene

Leserinnlegg av Ivar Østby

Vi er heldige som har et lokalt Senterparti med fokus på utvikling og forvaltning av Røros. Man kan være uenig i virkemidlene deres politikk representerer, men at de har samme mål som oss i AUF og Arbeiderpartiet er jeg sikker på.

Det kan derimot ikke sies om Senterpartiet eller Høyre på fylkesnivå.

Der Arbeiderpartiet garanterer å holde liv i hjertene til alle grender og bygder i Trøndelag, nekter Senterpartiet. Vi har prøvd å være i dialog med både partiets og dets ungdomsparti, men svaret er det samme hver gang: Fylkeslagene nekter å stå på barrikadene mot sentralisering. 

Det burde vekke bekymring!

For, mens argumentet går at det kan tas «litt» vekk fra diverse skolers budsjett for å finansiere vei og buss, så er realiteten den at uten et attraktivt skoletilbud i distriktet så er det meningsløst med både buss og vei. Om man tar livet av det som gir folk muligheten til å tenne lys i hvert et vindu, så blir det unødvendig å diskutere hvordan man skal få folk fra by til bygd.

Så, Arbeiderpartiet og AUF, på Røros og i Trøndelag, tar kampen for å verne disse distriktshjertene. Ikke en krone skal kuttes fra noen skole, bare fordi de har et lite kull akkurat det året. Fra vår vakre nye Røros VGS til Selbu og Inderøy, så vel som Thora Storm og Charlottenlund, skal det være et skoletilbud man kan være stolt av. 

Ivar Østby, 13. plass Arbeiderpartiets liste til kommunevalget/Leder Røros AUF og styremedlem Trøndelag AUF.

Tilsvar til Rob Veldhuis

Leserinnlegg fra Isak V. Busch:

Høyres ordførerkandidat Rob Veldhuis tar i sitt leserinnlegg den 15/8-19 til orde for å slutte å dra rikspolitikken inn i et lokalvalg, og anklager SV og AP for å prøve å ta fokuset vekk fra lokale saker ved å «skylde på» regjeringen for de problemer vi måtte ha på Røros. Det vises til debatten Rørosnytt arrangerte sist uke, der de rød-grønne partiene ved AP, SV og ikke minst SP påpekte en rekke kutt i tjenestetilbud på Røros som direkte svarer seg fra regjeringens politikk.

Jeg er enig med Veldhuis i at man bør har fokus på lokale saker i et lokalvalg. Men det er nå en gang slik at premissene for det vi gjør lokalt legges av storting og regjering. Dagens flertallsregjering ledes av Høyre, og det er intet annet enn rimelig at Høyre lokalt også må tåle å få pepper for den politikken som føres. Eller er ikke Røros Høyre en del av Høyre nasjonalt? Lista over politikk denne regjeringen har ført som rammer Røros begynner å bli lang, og det er etter mitt syn helt naturlig at de som er uenige i politikken som føres sier fra om dette. Det er vår plikt som ombudspersoner for innbyggerne i Røros kommune.

Videre utrykker Veldhuis forundring over at et leserinnlegg der undertegnede tar til orde for å prioritere hele, faste stillinger i eldreomsorg for å øke kvaliteten på tjenesten. Det kan virke som at Høyre her mener at Arbeiderpartiet ikke har noen «rett» til å gi uttrykk for politikk de ønsker å føre, siden de allerede har vært i posisjon uten å komme i mål med den aktuelle politiske saken. Jeg håper jeg har misforstått her, for med den logikken må man kunne si det samme om alt alle politiske parti går til valg på uten å ha fremmet i kommunestyret tidligere. Skal ingen partier få lov til å mene noe de har ment tidligere? Kampen mot ufrivillig deltid er en sak Arbeiderpartiet alltid kommer til å ha høyt på sin prioriteringsliste. Så vet vi at det tar tid å komme i mål, men vi kan jo ikke gi oss av den grunn!  Veldhuis kritiserer AP for det høye sykefravær ved sykehjemmene i kommunen. Det høye sykefraværet har både formannskap og kommunestyre på Røros uttrykt sin bekymring over, og vi har også blitt orientert om at dette tas på alvor og jobbes med ute i sektoren. Det burde også Røros Høyre ha fått med seg. Jeg kan love deg at sykefravær er noe jeg tar på største alvor, og ønsker å finne årsak og løsning på. Høyt sykefravær tyder på at ting ikke er greit på en arbeidsplass, og det vil uvegerlig gå ut over tjenestene man skal yte. Derfor er jeg veldig glad for at Høyre utrykker sin støttet til at hele og faste stillinger må prioriteres. 

Mitt mål er pussig nok akkurat det samme som Robs, selv om det kanskje ikke virker sånn på de som følger valgkampen. Vi ønsker begge at Røros skal utvikle seg i positiv retning, vi ønsker flere arbeidsplasser og vi ønsker at flere skal bosette seg og leve gode liv. Det er viktig at vi har fokus på akkurat det målet, selv om vi ikke nødvendigvis er enig i hvordan vi forserer ulike hindre på veien. Derfor synes jeg Høyres ordførerkandidat utrykker klokskap når han avslutningsvis tar til orde for at et flertall i et demokrati også bør lytte til mindretallet. Flere hoder tenker ofte bedre sammen, og det er mange måter å løse problemer på. Jeg lover å lytte til Rob om jeg skulle bli ordfører, og jeg føler meg trygg på at Rob kommer til å lytte til meg om han skulle bli ordfører. Et godt forslag er et godt forslag, uansett om det stammer fra H, SP, AP, RL,SV, V eller MDG. Det burde rammes inn og spikres opp på veggen i kommunestyresalen, der vi vet temperatur og intern kniving noen ganger kommer i veien for de gode og konstruktive løsningene. 

Isak V Busch, ordførerkandidat Røros Arbeiderparti

Skolehelsetjeneste

Leserinnlegg av Hilde Fjorden

I disse dager starter et nytt skoleår for mange barn og unge her i landet. Mange ser nok spent og med glede fram mot det, mens andre gruer seg kanskje til å begynne på skolen igjen.

De siste årene er den psykiske helsen blant ungdom blitt dårligere. 

Folkehelseinstituttet publiserte i 2018 en rapport om psykiske lidelser i Norge. I den rapporten fant man at det var en økende andel av tenåringsjenter som får behandling for psykiske lidelser. Dette funnet vekket oppmerksomhet. Det er spesielt innenfor fire diagnosegrupper vi ser denne økningen: depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser

Man kjenner ikke egentlig til årsakene til økningen, men den startet på samme tid som smarttelefoner og sosiale medier ble en viktig del av barn og unges hverdag. Det spekuleres derfor mye i om økt internettbruk kan være en forklaring.

I de nasjonale ung data undersøkelsene er det også en økende andel av tenåringsjenter i 10.klasse som beskriver mer psykiske plager enn før.

Det man vet er at grunnlaget for god helse legges tidlig, mange av diagnosene oppstår før voksenalder, og god forebygging i barne-og ungdomsårene kan redusere forekomst av psykiske helseplager i voksen alder.

En god skolehelsetjeneste bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen. Det kan forebygge frafall og forebygge helseproblemer senere i livet

Arbeiderpartiet ønsker å styrke skolehelsetjenesten og mener at det bør være tilgang på helsesykepleier i skolen hver dag.

Helsesykepleier tilstede i skolen er et lavterskeltilbud der barn og unge kan banke på en dør og treffe en helseperson som lytter til det en har på hjertet. Helsesykepleier kan en oppsøke og snakke om det aller meste en lurer på. For mange er det veldig viktig å vite at man har denne muligheten.

Da er det viktig at man ikke møter en låst dør når en tar kontakt.

Derfor må helsesykepleier være på skolen hver dag.

I inneværende periode bevilget arbeiderpartiet ekstra penger til skolehelsetjenesten slik at en kunne øke bemanningen.

Det mener vi var et viktig tiltak for å bedre barn og unges helse i grunnskolen.

Vi vil jobbe for å styrke tjenesten ytterligere og oppnå daglig tilstedeværelse av helsesykepleier i skolen.

Hilde Fjorden

2.kandidat Røros Arbeiderparti

Hele, faste stillinger gir bedre eldreomsorg

Leserinnlegg av Isak V Busch

Røros kommune skal ha en varm og god eldreomsorg. Det krever et godt arbeidsmiljø for dem som skal gi omsorgen.

Aftenposten skrev tidligere i sommer om at kommunene i Norge bruker stadig mer på innleie av vikarer i eldreomsorgen. For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å sørge for faste, hele stillinger, økt grunnbemanning og begrense bruken av innleie. Det er det to viktige grunner til. 

For det første så vet vi at stor bruk av vikarer kan gå utover pasientenes trygghetsfølelse. Det har en stor egenverdi å ha kjente ansikter rundt seg. Det handler om noe så grunnleggende som å omgås mennesker som kjenner deg; mennesker som vet hvor saftglasset skal stå ved middagsbordet, og som vet hvilke programmer du liker på tv-en. Dette kan høres banalt ut, men for mennesker med ulike hjelpebehov er den personlige kontakten mellom pleier og pasient avgjørende.

For det andre mener Arbeiderpartiet at vi har et særlig ansvar for å sikre hele og faste stillinger – ikke minst i helsevesenet. Innleie, midlertidighet og ufrivillig deltid øker risikoen for dårlige arbeidsvilkår og en uoversiktlig hverdag. For de som leies inn som vikarer, er hverdagen lite forutsigbar og preget av usikkerhet. Ting som bør være en selvfølge når man har fått seg jobb – muligheten til å få lån i banken, kjøpe bolig og stifte familie – er utenfor rekkevidde. Det å vite når og hvor man skal jobbe, er en viktig rettighet i seg selv. 

Det kan være vanskelig å få hverdagen til å gå rundt, dersom man aldri vet om man har en jobb å gå til neste dag. Derfor vil Arbeiderpartiet jobbe før å øke grunnbemanningen slik at vi tåler dager med sykdom og fravær bedre, og ellers basere oss på et fast lag med egne folk som ringes ved behov. 

Som ordførerkandidat i Røros kommune er det min oppgave å sikre at kommunen både stiller opp for dem som trenger omsorgstjenester, men også for våre ansatte. Det er rett og slett vårt ansvar som politikere, og vi skal arbeide hver eneste dag for å nå dette målet. 

Isak V Busch, ordførerkandidat Røros Arbeiderparti

Debatt med alle ordførerkandidatene

Foran årets valg er det sju partilister og sju personer som stiller til valg som ordførerkandidater. Her kan du se den første debatten her på Rørosnytt foran kommunevalget 2019. God fornøyelse!

Kamera Iver Waldahl Lillegjære, Kamera og lyd: Eirik Dalseg
Debattleder og regi: Tore Østby