Sametingets håndtering av Korona-viruset

Pressemelding fra sametinget

Det er uvirkelig å gå mot påskehøytiden sterkt preget av en smittsom sykdom som vi forsøker å stagge og å bekjempe. En utfordring der vi må stå sammen, og hvor hele vårt samfunn settes på prøve. Først og fremst må vi tenke på våre eldre og andre medborgere i risikogruppen. Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre videre spredning av viruset. Dette er vårt hovedfokus.

Det tok tid før det kom informasjon på samisk fra beredskapsmyndighetene, og Sametinget gjør det vi kan for å sikre at livsviktig informasjon om sykdommen og viktige samfunnstiltak kommer frem til den samiske befolkningen på samisk. Særlig de samiske eldre og de helt yngste har stort behov for informasjon på samisk. 

Sametinget deltar på dugnaden for å hindre videre smittespredning av Koronaviruset og har også gjort en rekke tiltak, med ansatte i hjemmekontor og reisestopp. Enkelte av de ansatte deltar selvsagt i svært viktig arbeid i regi av Sivilforsvaret eller Heimevernet. Sametingets kontorsteder er stengt for besøkende. 

Ut over dette er Sametinget i drift som normalt. 

Krisen rammer også samiske barn og unge. Skolegang og utdanning må nå skje ved bruk av digitale løsninger og læremidler. Vi skulle hatt flere digitale bøker og læremidler, og det er noe vi jobber hardt med. Samiske lærere og elever har i mange tilfeller sterk digital kompetanse fordi en betydelig andel av undervisningen i faget samisk skjer med bruk av digitale løsninger. Det kan bidra til å lette denne utfordringen for mange. 

Tiltakene som er iverksatt fører til at mange i næringslivet er spesielt utsatt. Store deler av reindrifta er inne i et dobbelt kriseår som følge av ekstreme snømengder. Samisk reiseliv, kulturnæringer og de fleste andre næringer har fått merke at tiltakene har rammet dem hardt. Sametingsrådet har iverksatt full gjennomgang av Sametingets portefølje for å kartlegge situasjonen for det samiske samfunnet og våre tilskuddsmottakere. 

Sametinget vil være fleksibel for å møte de endrede forutsetningene på best mulig måte. Vi ønsker å være en partner for de virksomheter som har lagt planer for videre utvikling, men som nå står oppe i en uoversiktlig krisesituasjon hvor fremtiden er meget usikker. Sametinget vil derfor gi aktørene utvidede muligheter til å reorganisere prosjekter. Sametinget vil være serviceinnstilt hvis næringsaktører ønsker å bruke litt lengere tid på prosjektene de har søkt om finansiering av Sametinget for. 

Sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, NHO, LO, NAV og Innovasjon Norge koordinerer vi oss når det gjelder informasjonsutveksling, koordinering og samordning av innsats på litt lengre sikt. Sametinget kommer til å ha jevnlige møter framover om Koronakrisen. Vi vil arbeide for å skape allianser sammen med andre fylker, fylkesmennene og sentrale myndigheter for å sikre tiltak som kan virke både på kort og lang sikt for alle som er rammet av konsekvensene ved de tiltak som er iverksatt for vår alles trygghet.

Vi er i dialog med regjeringen om utfordringene det samiske samfunnet står ovenfor, og spesielt de institusjonene og formål som ligger under Sametingets budsjett. Sametingsrådet mener det bør avsettes en betydelig pott som sikrer at det samiske samfunnet også får tilgang til de statlige krisemidlene.

Sametinget arbeider nå med å utarbeide forslag til omprioriteringer i eget budsjett. Noen slike tiltak kan være å øke tilskuddssatsene til næringsutvikling og omstilling for virksomheter som er rammet av samfunnstiltak i sammenheng med Korona. Ett annet tiltak kan være å redusere kravet til egenkapital i slike prosjekter for de bedrifter som er rammet. Samisk reiseliv, serveringssteder og overnattingstilbud er blant de bransjene som umiddelbart er aller hardest rammet. Næringshagene gjør en formidabel innsats med veiledning overfor og oppfølging av bedriftene. Vi vil derfor øke bevilgningene til Sápmi Næringshage for å øke kapasiteten deres.

En annen sektor som er hardt rammet er våre kunstnere. Vi vil derfor øke rammene til Samisk Kunstnerråd for at de skal kunne støtte kunstnere med stipend, faglig utvikling og liknede. Under vår egen søkerbaserte ordning for kulturtiltak vil vi prioritere faglig og kunstnerisk utvikling og produksjoner i perioden hvor kunstnere har mindre å gjøre som følge av Koronakrisen.

Vi vil også følge opp våre institusjoner ved å øke rammene for den søkerbaserte ordningen for institusjonsutvikling. Vi ønsker å stimulere deres ledige kapasitet til faglig utvikling.

Det samiske samfunnet også må få ta del i de statlige krisepakkene, og det jobber vi med å få til. I Sametingets eget budsjett har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av tilskuddsvirkemidlene, og denne fullmakten vil vi benytte. Sametingsrådet kan imidlertid ikke omdisponere til formål som ikke fremgår av inneværende budsjettet eller opprette nye støtteordninger. Sametingsrådet kan heller ikke omdisponere driftskostnader på administrativt og politisk nivå.

På grunn av de begrensede fullmaktene til sametingsrådet, og at vi ser behov for omprioriteringer, har vi innkalt Sametingets gruppeledere til et møte førstkommende mandag. Noen av tiltakene som sametingsrådet vurderer kan ikke løses av sametingsrådet alene, men må løses i revidert budsjett gjennom plenumsvedtak. Slik situasjonen er nå er det svært usikkert om det vil være mulig å avholde møter i Sametingets plenum før sommeren, og vi diskuterer derfor alternative løsninger for gjennomføring av plenumsmøter med plenumslederen.

Jeg håper at vi kan stå sammen gjennom krisen. Vi må ta vare på hverandre. Vi ser hvor utsatt beredskaps- og helsetjenestene er i distriktskommuner og hvor langt det er til kritiske sykehusfunksjoner. Dette er en sak som gjelder svært mange. Vi har dyktige og dedikerte folk i helsesektoren, i butikkene, blant renholderne og de som holder i gang samferdsel med kontinuerlig brøyting, post og å hente avfall. Små kommuner som gjør viktig koordineringsinnsats for at vi skal komme så godt som vi kan ut av dette. Jeg er takknemlig for deres innsats. 

Vi vet at mange sliter nå og at det er mange som har store utfordringer gjennom krisen. Fra Sametingets side skal vi gjøre det vi kan. Vi kan kontaktes på e-postadressen samediggi@samediggi.no.

+ 2,7 millioner i tospråklighetstilskudd

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Da Røros ble samisk 3 – Den politiske prosessen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Mor og datter viser dukketeater

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Vil etablere et samisk barneforum

Pressemelding fra Sametinget:

Sametinget vil etablere et samisk barneforum hvor blant annet en trygg digital hverdag inngår som del av deres arbeid.

Sametinget har deltatt på Barneombudets høynivåmøte denne uka, som er et initiativ fra Barneombudet for å bidra til en langsiktig og koordinert innsats for en tryggere digital hverdag for barn og unge. Barneombudet ønsker at innsatsen skal bygge på barns rettigheter etter barnekonvensjonen og ser viktigheten av at barn og unge medvirker til dette arbeidet. 

Sametinget deltok sammen med stortingspresidenten, statsråder, stortingspolitikere og over tretti andre offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter. De har alle signert under en felles erklæring og forpliktet seg til minst to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året. 

Et av tiltakene som Sametinget har forpliktet seg til å jobbe for er å etablere et samisk barneforum hvor blant annet trygg digital hverdag inngår som del av deres arbeid. Det var sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) som signerte på vegne av Sametinget. 

– I dag har vi ingen arena for å diskutere og samtale med barn og unge på Sametinget. Vi må samtale med, og ikke om, barn når vi jobber med et felt de har mye mer kunnskap og erfaring på. Dette særlig når vi jobber med deres digital hverdag, en hverdag hvor voksne ikke har veldig god innsikt i hva de eksponeres for, sier Mikkelsen.

Sametinget vil også arrangere en konferanse med mobbeproblematikk, herunder digital mobbing, som et av temaene. Konferansen skal ha en workshop der samiske barn og unge (barneforumet) inviteres til å delta. Konferansen har en faglig del for voksne som arbeider med barn og andre aktuelle aktører.

– For Sametinget er det viktig å jobbe for at alle barn og unge opplever trygghet og inkludering på alle arenaer de er på, det være seg fysisk og digitalt. Vi vet at samiske barn og unge ofte opplever hatytringer, hets og diskriminering i Norge, en utrygg hverdag. Vi vet ikke mye om dette, og jeg ser fram til å arbeide for å opprette et samisk barneforum på tvers av landegrenser som et tiltak, sier Mikkelsen. 

I sin tale trakk han fram sitater fra digitale medier med rasistiske uttalelser om samene. Det var ikke mer enn to uker gamle sitater hentet fra sosiale medier, i forbindelse med at Girjas sameby i Sverige ble tilkjent retten til å forvalte småviltjakt og fiske, og hvor det etterpå kokte over av hets mot samer i sosiale medier og det ble også oppfordret til å drepe samer. 

– Den siste tiden har vi dessverre vært vitne til flere tilfeller av rasistiske uttalelser og er vitne til at intensiteten i krenkende ytringer mot samer i media og særlig i nettdebattene har nådd et alarmerende nivå. Det er en selvfølge for også Sametinget å jobbe aktivt for å en trygg digital hverdag. Og det er en selvfølge å delta i dette viktige arbeidet, sier Mikkelsen.

Mikkel Eskil Mikkelsen og Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Sametinget


SV gratulerer med samenes nasjonaldag

Leserinnlegg av Christian Elgaaen, Hanne Hauge, Hilde Gaebpie Danielsen og Marianne Moseng Breigutu.

Samefolket har en viktig plass i Norges historie og samtid. Som urfolk har samene rett til å få leve med sin kultur, næringer og språk. Norge plikter å sørge for at disse rettighetene ivaretas.

Samisk og norsk er likeverdige språk. Fornorskingspolitikken har satt de samiske språkene under hardt press. SV vil arbeide for styrking av muligheten til å bruke og lære samisk, både i by og bygd, i nord og i sør. Alle i landet må få bedre kunnskap om samisk historie, språk og kultur gjennom skolegangen. Røros kommune har et særskilt og spesielt ansvar her som forvaltningskommune for samiske språk.

Utøvere av samisk kultur og næring må få spillerom til å drive på egne premisser. Samiske kulturarrangement og institusjoner er viktige møteplasser der samer og andre kan oppleve samisk kultur. Slike møteplasser må det offentlige støtte opp om.

Samiske primærnæringer må gis mulighet til å leve og vokse. Reindrifta er en viktig næring i vår region og er med på å skape mange arbeidsplasser. SV vil hindre at reindrifta mister viktige arealer til vindkraft og gruver.

Samene må sikres avgjørende innflytelse over beslutninger som angår samisk språk, kultur og samfunnsliv. SV vil øke bevilgningene til Sametinget og styrke dets konsultasjonsrett.

SV ønsker at 6. februar skal være en offentlig høytidsdag, der hele Norge tar del i feiringen av samefolket og samisk kultur.

Lahkoe saemien åålmegebiejjine, gaajkh dovnesh!

Christian Elgaaen, Hanne Hauge, Hilde Gaebpie Danielsen og Marianne Moseng Breigutu

kommunestyrerepresentanter Røros SV.

Feirer Samenes nasjonaldag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Same -100 mennesker i Sapmi

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Laget sin egen drømmefanger

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Støtte til Gallas

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.