60 nyutdannede vil jobbe og bo i regionen

Søknadsfristen til Fjelltrainee 2017 har gått ut, og også i år er det mange høyt utdannede unge mennesker som gjerne vil komme til regionen i starten av sin arbeidskarriere, skriver i en pressemelding.

– Vi håper nå at både private bedrifter og kommunene kommer på banen og utnytter denne enestående muligheten til å rekruttere inn ny kompetanse” sier rådgiver i Næringshagen for Røros- og Tynset regionene Bård Sundmoen Aas

Rørosregionen næringshage har ansvaret for rekruttering av traineer. Nå går næringshagen ut med en sterk oppfordring til både private bedrifter og kommunene om ta inn de nye søkerne, og gi unge voksne høyt utdannede en mulighet i regionen.

Ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen i Rørosregionen Næringshage: Bård Sundmoen Aas
Foto: Tom Gustavsen

– Vår klart største utfordring er alderssammensetningen i befolkningen. Fjelltrainee-ordningen er et helt konkret virkemiddel for å få unge voksne i arbeid, og søkerne står i kø! Nå må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid og ta i mot dem, sier Bård Sundmoen Aas, ansvarlig for Fjelltrainee-ordningen i næringshagen.

Fjelltrainee befester sin posisjon som en attraktiv regional Traineeordning

Fjelltrainee er en regional traineeordning som ble startet allerede i 2009. De siste 2 årene er det næringshagen som har hatt ansvaret for ordningen. “De tre siste utlysningene har det vært en nærmest eksplosiv økning i antall søkere til Fjelltrainee, og det beviser at regionen vår er et attraktivt arbeidsmarked for yngre arbeidssøkende” forteller Bård Sundmoen Aas.

Antall søkere de siste årene viser at Fjelltrainee er et godt redskap for å rekruttere fersk høykompetanse for regionens private næringsliv, men også til offentlig sektor.” Vi lyser ut bredt og får dermed inn kompetente søkere med ulike utdanninger”, forteller Sundmoen Aas.

Som foregående år er det personer med ulike typer kompetanse som har søkt. Ingeniører innen både bygg, elektro, el-fag og logistikk. Videre er det geologer, markedsførere, økonomer, reiselivsledere, statsvitere, og naturforvaltere for å nevne noe av kompetanseområdene vi finner blant søkerne.

Et godt virkemiddel mot den demografiske utviklingen

I tidsrommet 2014- 2015 gjennomførte Næringshagen sammen med Regionrådet en kompetanse-kartlegging av regionens arbeidsmarked hvor ca. 2 500 arbeidstakere kartlagt, som tilsvarer ca. 22 % av alle arbeidsarbeidstakere i regionen. Kartleggingen viser at over 500 av arbeidstakerne som var med i undersøkelsen kan velge å gå av med pensjon rundt år 2020. Hvis de kartlagte tallene er representative for resten av arbeidstakerne, tilsier det at ca. 2000 personer kan velge å gå med pensjon bare innen noen få år.

– Dette kan virke dramatisk, men vi må huske på at mange av de tradisjonelle arbeidsplassene nå blir erstattet med en annen type kompetanse” sier Sundmoen Aas videre. Eksempler på dette er arbeid i industrien. Mange av industribedriftene var før avhengig av mange hender for å få jobben gjort, men i dag er mye av dette arbeidet automatisert. For å dekke opp for utviklingen i arbeidsmarkedet må man kanskje søke å få inn annerledes og ny type kompetanse.

Fjelltrainee er kanskje et av de beste virkemiddelene som regionen har for å tiltrekke seg ung arbeidskraft, mener Sundmoen Aas. Kravene for å søke Fjelltrainee er at søkerne har en bachelor, – eller mastergrad. En Fjelltrainee brukes i ordinære driftsoppgaver som vanlige arbeidstakere, eller de kan eksempelvis være ansvarlig for det prosjektet bedriften har satt på vent. Bedriftene får tilgang på helt ny og oppdatert kompetanse innenfor de feltene de ønsker.

Bruk Fjelltrainee aktivt!

En av de beste måtene med å rekruttere kompetanse på både for det private næringslivet og kommunene er å aktivt bruke ordninger som Fjelltrainee, mener Sundmoen Aas. Fjelltrainee er en attraktiv rekrutteringsarena, det er det ingen tvil om. Tre av Fjelltraineene som er rekruttert inn de siste 2 årene har nå fått faste stillinger hos en av sine Fjelltraineebedrifter. Dette beviser bare at kompetansen på de som søker inn til Fjelltrainee er høy, poengterer Sundmoen Aas

Oftest er det det private næringslivet som tar inn Fjelltraineer, men kommunene har selvfølgelig også en mulighet til å bruke denne ordningen aktivt. Gode eksempler her er både Røros kommune og Tolga kommune som begge har en Fjelltrainee inne nå. ”Vi håper at flere av kommunen følger etter disse gode eksemplene” sier Sundmoen Aas

Et løp for en Fjelltrainee er opprinnelig to år, og traineen jobber da hos 1 til 3 bedrifter. Vi prøver å tilpasse Fjelltraineeløpene opp mot behovene til bedriftene, og trenden er at flere bedrifter vil ha en Fjelltrainee over en lengre periode over ett til to år. Før var det standard at Fjelltraineen var 8 måneder i hver av tre bedrifter, men vi ser nå en liten dreining over at flere arbeidsgivere velger å ha en Fjelltrainee over en lengre tidsperiode sier Sundmoen Aas.

Søknadsmassen i år ligger på det samme nivået som i fjor, med 60 søkere. 99 % av disser søkerne er under 30 år.

– De siste to årene har vi klart å få inn 5 Fjelltraineer hvert år. Vi tror vi kunne fått inn mange flere hvis Fjelltraineeordningen hadde blitt mer aktivt brukt som en rekrutteringsarena. Det er fortsatt ikke for sent å ta kontakt hvis man vil rekruttere inn en Fjelltrainee i år, – men det haster litt, rekrutteringsprosessen er godt i gang, avslutter Sundmoen Aas.

Ta kontakt

Næringshagen sitter nå på en komplett søkerliste med 60 høyt utdannede unge voksne som ønsker å arbeide og bo i regionen. Bedrifter og kommuner som vurderer å ta inn en trainee kan kontakte næringshagen som vil fortelle mer om ordningen, og hjelpe til å finne riktig kompetanse.

Les med om Fjelltrainee: http://roroshagen.no/fjelltrainee/

 

 

 

 

 

Reviderer klima- og energiplan

Røros kommune reviderer klima- og energiplan 2018-2030. Røros kommune starter nå med å revidere klima- og energiplanen. Planen skal være ferdig ved utgangen av 2017.

Røros kommune har i dag en Energi- og klimaplan for perioden 2010 til 2020. Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år, jf. bestemmelsen om revisjon av kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1). Det skal derfor settes i gang et arbeid med å revidere planen. Dette underbygges også i Røros kommunes planstrategi 2016 – 2019. Saken er lagt til komite for helse og omsorg. Rune Krogh er saksordfører i komiteen og Hanne Bryde er saksbehandler, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Nasjonale og internasjonale forventninger til klimaomlegging

FNs klimapanels femte hovedrapport viser at oppvarmingen siden midten av det 20. århundret hovedsakelig skyldes økte klimagasskonsentrasjoner som følge av menneskeskapte utslipp. Dersom verden skal overholde togradersmålet, må vi innen 2050 redusere klimagassutslippene våre med 60-80 prosent i forhold til hva utslippene var i 1990. Sentrale myndigheter har i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 12.6.2015 bestemt at Attraktive og klimavennlige by- og tettstadområder skal være ett av tre hovedsatsinger.

Røros kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunen skal også i planen si noe om hvilke klimatilpasningstiltak de kan og bør gjennomføre i ut fra dagens klimaframskrivinger.

Ønsker innspill

Klimaendringene er globale, men årsakene, skadene og løsningene finnes lokalt. Det må arbeides godt sammen om vi skal nå klimamålene. Kommunen ønsker derfor forslag og innspill fra deg.

Røros kommune vil invitere til seminarer/arbeidsmøter der både kunnskap og eksempler vil bli hentet inn slik at vi kan finne de gode løsningene her hvor vi bor. Tid, sted og tema for møtene vil bli annonsert.

I forbindelse med planarbeidet er deti opprettet en egen klimaside på facebook der det legges ut forskning, inspirasjon og informasjon om planprosessen. Der er det mulig å følge siden, og dele ideer og innspill.

 

Separatutstilling i Trevarefabrikken

Under Vinterfestspill i Bergstaden inviterer Kunst og kaos også publikum inn i den gamle Trevarefabrikken bak Bergstadens Ziir til Bodil Frieles egen separatutstilling. Galleriet Kunst og kaos har tilpasset åpningstidene sine til konserter og arrangement på kveldstid fra onsdag til fredag, og holder åpent på lørdag og søndag, skriver Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos i en pressemelding.

Utstillingen i galleriet er en fargesterk hyllest til Rørosbebyggelsen med dens karakteristiske koloritt. Akrylmalerier og bruk av naturens egne materialer som drivved og vedskier – bearbeidet og transformert til tatoveringer overført fra Internett med laserteknikk.

– Det er utrolig givende og morsomt for oss å få arbeide med Vinterfestspillene og Bodil Friele på denne måten, sier Sigrid M. Jansen og Ellen Kristine Klemmetvold i Kunst og kaos. – Å gjøre det lille galleriet vårt til et samlingssted for tre så ulike kunstprosjekt, gjør oss glade langt inn i sjelen.

Ønsker velkommen til gratis åpning

Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos ønsker alle på Røros hjertelig velkommen til gratis vernissasje og åpning onsdag 15. mars kl. 18.00. Kvelden før selve Vinterfestspill i Bergstaden starter åpner de dørene til Trevarefabrikken og byr publikum inn.

– Vernissasjen omfatter hele dette store kunstneriske prosjektet med alle de tre delene. Kunstneren selv, elevene ved kulturskolen, pensjonistene fra Samvirkelaget, gutta på Moan Gård og alle andre ønskes velkommen!, avslutter Sigrid M. Jansen

Om billedkunstneren Bodil Friele:

Bodil Friele startet sin kunstkarriere tidlig på 1990-tallet, og har utdannelse fra bl.a Kunsthøgskolen i Bergen. Hun er innkjøpt av en rekke kommuner og bedrifter. Friele har vært svært produktiv i sin kunstneriske karriere, med deltakelse i en rekke kollektivutstillinger og nærmere 20 separatutstillinger.

Bodil Friele foran en vedstabel lignende de tre som nå skal realiseres på Røros. Foto: Bodil Friele (privat)

 

 

 

 

 

 

Samarbeid med Røros Kulturskole

Vinterfestspill i Bergstaden har hatt et nært samarbeid med musikkelever og lærere ved Røros Kulturskole i mange år. I år er samarbeidet utvidet til å også omfatte kunstelever. Under ledelse av Kyle Hanslien arbeider 14 kunstelever ved Røros Kulturskole sammen med Bodil Friele, skriver Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos i en pressemelding.

En hel skoledag i februar ble avsatt til å male 140 bjørkepinner. Bildene skal bli til 10 tredimensjonale ”bilder” i 60 x 60 cm. Fargepalletten er bestemt av Bodil, mens elevene selv har jobbet med uttrykkene på bjørkeveden. Tre dager før Vinterfestspillene starter kommer Bodil til Røros for å arbeide sammen med de unge kunstnerspirene. Da skal de i felleskap komponere og montere de 10 bildene. De 10 bildene skal pryde hver av konsertlokalene under festspillene. Senere blir de 10 bildene satt sammen til ett stort bilde.

De unge kunstnerne som har deltatt i prosjektet er: Inga Løseth Brynhildsvold, Ingeborg Elise Græsli, Julia Veldhuis, Julie Felgenhauer, Lauritz Klemmetvold Sperle, Mali Sirnes, Malin Østby, Mathea Håkonsund, Maya Selbo-Coote, Sigrid Prøsch Moen, Tomas Moseng Høsøien, Torjus Moseng Høsøien, Vida Sjøkvist Buvarp, Vilde Grøtli Bækos.

Vedkubber malt av kunstelever ved Røros Kulturskole. Bildene skal komponeres og monteres i samarbeid med kunstneren og bli til 10 bilder som skal pryde konsertlokalene til Vinterfestspillene. Foto: Kyle Hanslien.

 

 

 

 

 

 

24 kubikk ved i rosa, oransje og turkis

Vinterfestspill i Bergstaden er mer enn musikk. Under årets festspill får publikum på Røros også anledning til å oppleve et storslått visuelt kunstnerisk samarbeid – og det på mange arenaer. Prosjektet er et samarbeid mellom billedkunstneren Bodil Friele fra Bergen, Vinterfestspill i Bergstaden, elever ved Røros Kulturskole, enslige mindreårige asylsøkere på Moan Gård, seniorklubben ved Røros Samvirkelag og galleriet Kunst og kaos, skriver Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos i en pressemelding.

Under Vinterfestspill i Bergstaden 16. – 19. mars blir Bodil Frieles kunst svært synlig i gatebildet på Røros. Verkene hennes blir dessuten også å finne på alle konsertarenaene, og i galleriet til Kunst og kaos inne i Trevarefabrikken.

Hvordan blir 24 kubikk ved forvandlet til kunst-installasjoner? Bodil Friele har alltid vært betatt av vedstabler.

– Jeg har tusenvis av fotografier tatt gjennom tidene av vedstabler fra hele landet. Det blir sagt at skal du finne deg en mann så skal du se hvordan han stabler, sier Bodil Friele. – Gjennom å male vedstabler og plassere dem på uventede steder, får en vanlig vedstabel ny identitet og nytt innhold. Fra en anonym nyttetilværelse blir vedstabelen til et fargerikt utropstegn i bybildet, forklarer hun

Under Vinterfestspill i Bergstaden vil Røros få tre store, fargesterke vedstabler. Fargene er bestemt av kunstneren, og vedstablene på Røros er inspirert av fargepalletten i byen og er både en kontrast og en hyllest til fargene i bergstaden.

Selve malearbeidet er gjort av 12 personer fra mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Moan Gård og seniorklubben ved Røros Samvirkelag. Gjennom fem kvelder har de malt totalt 24 kubikk med ved.

– Arbeidet med mine vedstabler er en krevende prosess og jeg visste at jeg var avhengig av medhjelpere for å kunne gjennomføre prosjektet, forteller Bodil Friele.

Og hjelp har hun fått! Kari Kluge i Vinterfestspill i Bergstaden har organisert både ved og maling. Bare det å finne et passende sted hvor arbeidet kunne gjennomføres på Røros i februar …

– Jeg må få rette en stor takk til Jan Tamnes som har lånt oss lokaler, hjulpet oss med lagring og tålt alt rotet de ukene vi har holdt på, smiler Kari Kluge.

 

Shahidullah, Jawad, Saifullah, Omid, Samiullah, Mosa, Yasin, Salim, Mujtaba, Idris, Farhad, Feraidon, Ismat og Arash fra mottaket for enslige mindreårige asylsøkere på Moan Gård i ferd med å male ved til Bodil Frieles kunstprosjekt.

 

 

 

 

KG Singers i Røros kirke

KG Singers skal ha konsert i Røros kirke torsdag 9.mars. KG Singers er Gospelkoret til Kristelig Gymnasium i Oslo. Det består av ca 80 sangere som er valgt ut gjennom audition. Korets repertoar spenner vidt, og de har alt fra klassisk kirkemusikk via norsk folkemusikk til gospel på repertoaret. Årets høydepunkt for KG Singers er Julesangaften i Oslo Konserthus. Da fyller de konserthuset til to forestillinger når de avholder sin årlige julekonsert.Koret har også vært på flere turneer. De siste årene har de vært i USA, Italia og Ungarn hvor de har holdt egne konserter, skriver Røros kirke i en pressemelding.

Marit Bjørkøy er opprinnelig fra Trøndelag. Hun har vært dirigent for KG Singers siden januar 2011. Marit Bjørkøy har hovedfag i musikk fra Universitetet i Oslo, hvor hun fordypet seg i religiøs folkemusikk fra Trøndelag.

Marit Bjørkøy har studert klassisk sang med Åshild Kyvig Bauge og folkemusikk med Sondre Bratland og Berit Opheim. Hun fikk sin korinteresse da hun på 1980-tallet sang i de ulike korene i Nidarosdomen. Etter dette har hun i flere år vært med i Oslo Kammerkor og Det Norske solistkor.

 

 

Nyt synet av rein

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag går ut med en klar oppfordring til alle som ferdes i naturen: Treffer du på rein, nyt synet og vis hensyn. Her er hele pressemeldingen fra Fylkesmannen:

Etter en lang vinter med begrenset næringstilgang er reinen inne i en sårbar periode nå og fremover til kalvingstida er over. Simlene som snart skal kalve er ekstra sårbar ovenfor forstyrrelser.

Treffer du på rein er det derfor svært viktig at du viser hensyn nå på senvinteren og våren. Ser du rein bør du gå utenom, eller sette deg ned å nyte synet, slik at de får dra videre i sitt eget tempo.

Reinen flyttes snart fra vinterbeite til sommerbeite, og de trenger hvile mellom forflytningsetappene. En del av Saanti sijte er allerede snart på tur, og flytter fra vinterbeitene ved Femunden og nordover allerede denne uken.

Husk også båndtvang etter 1.april. En hund kan ved godt føre på fjellet dekke store områder og kan dermed forstyrre reinflokken betydelig. For mer informasjon, ta direkte kontakt med reindriftsnæringa. Kontaktinformasjon finner dere her.

Reindriftas arealbrukskart finnes her.

Nominert til Drømmestipendet

Vi er stolte av å kunne presentere tre nominerte til Drømmestipendet 2017 fra Røros, skriver Røros Kulturskole i en pressemelding. Det er Fredrik Nøss Høyem – musikk, Ivar Østby – skapende skriving og Hanna Aunmo Schølberg – annet/hundekjøring.

– De er alle strålende representanter for kulturlivet på Røros, sier virksomhetsleder/rektor ved Røros Kulturskole, Nils Graftås.

Mere om hver enkelt sine drømmer finnes på http://drommestipendet.no/nominerte-drommer/

Drømmestipendet består av 100 stipender à 10 000 kroner – til sammen én million kroner.  Stipendordningen er et samarbeids­prosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipend­utdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer…

Mere informasjon om Drømmestipendet på : http://drommestipendet.no/

 

 

 

Vurderer disk på nytt

Jurysaken til kjører nr. 10 i årets Femundløp, Inger Marie Haaland vil bli tatt opp til fornyet behandling av juryen på grunn av saksbehandlingsfeil, skriver Norges Hundekjørerforbund i en pressemelding.

Feilen bestod i at hun ikke spesifikt fikk informasjon om innkommet klage fra veterinærer knyttet til målgangen i Femundløpet slik at hun kunne  forklare seg muntlig for juryen om dette forholdet.

Saken blir behandlet i slutten av mars.

Starter egen virksomhet etter mange år i det offentlige

Psykiater Ilka Daniel på Røros starter egen virksomhet som privatpraktiserende psykiater. Etter mange år i det offentlige helsevesenet velger Ilka nå å starte for seg selv.

Ilka Daniel (50) kom fra Kiel i Tyskland til Norge for drøyt 18 år siden. Første møte med Fjellregionen var Folldal, med strålende sol og 25 kuldegrader en februardag i 1999. Ilka er lege med universitetsutdannelse fra Tyskland og England. Hun har vært spesialist i allmennmedisin og jobbet som kommune- og fastlege i Folldal og Tolga.

De siste 15 årene har hun bodd på Røros og arbeidet som spesialist i psykiatri både på Tynset DPS og på St. Olavs Hospital med arbeidssted på Østmarka, BUP Tiller og Røros, Orkdal DPS og de siste årene ved poliklinikken på Røros sykehus.

Ønsker å nå flere

– Etter mange års erfaring og praksis i det offentlige ønsker jeg nå å bidra med mine tjenester i et bredere perspektiv, forklarer Ilka Daniel. – Innenfor den offentlige psykiatrien ser vi dessverre ofte at mennesker blir stående lenge på venteliste og at de tar lang tid før de kommer til psykiater. Dette kan være fortvilte situasjoner både for pasienter og de rundt dem som har bruk for hjelp, og ikke sjeldent betyr det at pasientene blir sykere mens de venter.

– Som privatpraktiserende ønsker jeg å bidra med veiledning, coaching og rådgivning som et lavterskeltilbud i tillegg til diagnostikk og terapi av mer alvorlige psykiske lidelser, fortsetter hun.

– Mange mennesker i ulike livssituasjoner trenger noen å snakke med. Bare det å rydde og sortere tankene kan være til stor hjelp. Jeg ønsker å nå flere, og jeg ønsker å nå dem tidligere.

Som privatpraktiserende lege og psykiater vil Ilka Daniel kunne favne bredt i sitt tilbud til befolkningen. Med et lavterskeltilbud vil hun kunne nå mennesker i vanskelige situasjoner tidlig, og hun vil kunne gi det samme tilbudet som innenfor det offentlige med tanke på utredning og behandling i form av psykoterapi og medisinering. Hun vil kunne skrive ut resepter og sykemeldinger, og hun vil kunne henvise videre til andre spesialister eller sykehus ved behov samt å samarbeide med fastlege og pårørende.

Åpent for alle

Ilka Daniel etablerer sin egen virksomhet med kontorsted i Veksthuset i Tollef Bredals vei på Røros fra 1. april. Allerede nå åpner hun for timebestillinger og ønsker å bygge opp et tilbud for mennesker i hele regionen.

– Man trenger ikke ”å ha en diagnose” for å komme til meg, og det er heller ikke nødvendig med en henvisning fra fastlege, forteller Ilka. Jeg ønsker å skape et lavterskeltilbud for mennesker i mange livsfaser og nå både pasienter og pårørende.

– For meg er det viktig at pasienten står i sentrum av behandlingen og ha et lett tilgjengelig psykiatritilbud uten lange administrative veier. Grunnet min bakgrunn som allmennmedisiner legger jeg stor vekt på en helhetsvurdering av pasienten og dens plager. Kropp og sjel henger jo sammen, fortsetter Ilka.

– Med erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien tilbyr jeg også tjenester til større barn og ungdom.

Ilka Daniel retter sitt tilbud både til fastboende i hele regionen, men også til fritidsbeboere med hytte her. Det finnes i dag ingen psykiater i Røros kommune, verken offentlig eller privat. Nærmeste privatpraktiserende psykiatere er i Trondheim og Hamar. Ilka tar dessuten også imot dansk-, svensk-, tysk- og engelsktalende personer og kan videre tilby konsultasjoner med tolk, skriver Ilka Daniel i en pressemelding.

To gründere i samme familie

– Å realisere etableringen av min egen arbeidsplass er utrolig meningsfylt, smiler Ilka.

– Etter 15 år på Røros trives jeg svært godt og vil gjerne fortsette og bo og arbeide i kommunen.

I etableringsfasen har Ilka Daniel benyttet Røros kommunes førstelinjetjeneste gjennom Rørosregionen Næringshage til rådgivning. Nå har hun også valgt å bli næringshagebedrift. Ilka har mottatt støtte til utarbeidelse av markedsmateriell fra RørosBankens Næringsfond og får hjelp av designbyrået ”På linje” ved grafisk designer Nicole Schedalke på Os til å lage logo og markedsmateriell.

Også Ilkas samboer Axel Krüger er selvstendig næringsdrivende med egen praksis. Krüger er høyskoleutdannet klinisk massør og startet privat massasjeklinikk ved LHL Rehabiliteringssenter på Røros i 2015.

– Axel har aldri angret på at han startet for seg selv, og nå er det også min tur!, avslutter Ilka.