Må lage mindre støy

Rørosmeieriet må lage mindre støy i forbindelse med sin virksomhet. Det er en av konklusjonene i høringsuttalelsene om reguleringsplanen for Rørosmeieriet. 14. januar skal reguleringsplanen opp til 2. gangs behandling i utvalg for plansaker.

Det har kommet en rekke høringsuttalelser i saken. Det som går igjen i disse uttalelsene er skepsis til plassering av industri så nære sentrum, og trange forhold mellom boliger for en bedrift i stor vekst, Traffikale utfordringer, og støy.

I en høringsuttalelse fra en av naboene formuleres det slik:

– Støyproblemene i samfunnet øker, og også disse bør tas på alvor, i Hvert fall i bedrifter som kaller seg økologiske. Når regnskapet for økologisk produksjon med rette får meget positiv omtale, blir disse mørkere sidene underkommunisert: Vi naboene er også mennesker og pattedyr, og vi vil også påberope oss å være en del av det økologiske system!

Administrasjonen i kommunen legger fram reguleringsplanen uten endringer i forhold til første gangs behandling.

– Etter en samlet vurdering finner ikke kommunen grunnlag for å foreslå endringer i planforslag på bakgrunn av de innkomne innspillene, heter det i sakspapirene.

I reguleringsplanen er det fastsatt støygrenser, i forhold til gjeldende lovverk for støynivå.

110.000,- til Vinterfestspill

Rådmannen går inn for at Røros kommune bevilger 110.000,- kroner i tilskudd til Vinterfestspill i Bergstaden. Det er like mye, som arrangementet fikk i kommunalt tilskudd i fjor.

Budsjettet for årets arrangement er på 2,8 millioner kroner. Dette finansieres med offentlig støtte, Sponsorinntekter og billettinntekter. Kulturrådet bidrar med 650.000,- i tilskudd, og Fylkeskommunen er også med i spleiselaget.

Formannskapet behandler tilskuddssøknaden i sitt møte på Tynset(!) 14. januar.

Rydder opp i avvik

Rådmann Bernt Tennstrand og hans stab er i gang med å rydde opp etter knusende rapport fra Fylkesmannen om Røros kommunes tjenester til personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser. Konklusjonen i tilsynsrapporten er at Røros kommune ikke sikrer at tjenestemottakere med rus- og psykiske lidelser får forsvarlig tjenester.

Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen inneholder svært mye krass kritikk. Fylkesmannen konkluderer med at det er brudd i forhold til Lov om helse- og omsorgstjenester, Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker og Lov om pasient og brukerrettigheter. Listen over kritikkverdige forhold er lang. Arbeidet med å rydde opp er igang.

 

Inviterer ministeren til Røros

Direktør ved Norsk kulturminnefond, Simen Bjørgen, inviterer den nyutnevte klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, til Røros. Hensikten med invitasjonen er å orientere ministeren om arbeidet som gjøres gjennom kulturminnefondet, og invitere til samarbeid for å ta vare på enda fleire verneverdige kulturminne i landet vårt.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner, som siden starten i 2003 har vært med å redde 3000 kulturminner over hele landet. 4 av 5 eiere sier i den siste brukerundersøkelsen at di ikke ville satt i gang med reparasjonen av kulturminnet uten den statlige støtten fra fondet.

– Dersom statsrådens program gjer det vanskeleg å avsetja tid til eit besøk på Røros, ber vi om å få eit møte med dykk i Oslo med det fyrste, skriv Bjørgen i invitasjonen til ministeren.

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Vidar Helgesen kom inn i norsk politikk som en viktig aktør i Høyres kampanje for at folket skulle si ja til norsk medlemskap i EU. Han er diplomat, og har vist et stort engasjement i menneskerettsspørsmål. I 2001–2005 var han en viktig samarbeidspartner for Erik Solheim i arbeidet med fredsprosessen på Sri Lanka.

Momsgave på flere tusen

Røros Idrettslag og Røros skytterlag får utbetalt i tilsammen 115.000,- kroner i ekstra momskompensasjon, etter en ekstrabevilgning fra Stortinget. Momskompenasasjonen ble opprinnelig avkortet på grunn av at bevilgningene over Statsbudsjettet ikke strakk til.

10. deseber vedtok Stortinget en tilleggsbevilgning på 48,1 millioner kroner, som medfører ekstra utbetaling til alle som fikk innvilget momskompensasjon.

Røros Idrettslag får 75.162,- kroner i ekstra momskompensasjon etter utbygging av skianlegget i Evensenegga før NM, og 13.020,- i momskompensasjon etter bygging av idrettsanlegg i Doktortjønna friluftsområde. Røros skytterlag får utbetalt 26. 278,- kroner i ekstra momskompansasjon etter byggingen av elgbane ved Hådalen skyteanlegg.