Destinasjon Røros spisser driften

Høyt aktivitetsnivå og mange utviklingsprosjekter har ført til at Destinasjon Røros de senere årene har spredt seg på mange oppgaver. Nå setter styret inn flere tiltak for å spisse driften mot kjerneoppgavene markedsføring og vertskap. Dette innebærer også en nedbemanning i selskapet.

– Nye tider gir oss som destinasjonsselskap nye typer oppgaver. Samtidig drar vi med oss de gamle. Det har ført til at vi sprer oss på for mye. Styret har også sett behov for å styrke budsjett- og økonomistyringen, sier styreleder i Destinasjon Røros Hilde Charlotte Solheim.

Styret i Destinasjon Røros har derfor siden i fjor sommer gjennomført en strategiprosess og nedsatt et økonomiutvalg som har gjort en grundig gjennomgang av hele virksomheten. Målet med arbeidet har vært å spisse driften inn mot oppgavene medlemsbedriftene og de seks kommunene selskapet jobber for prioriterer.

Styret vil legge frem en ny organiseringsmodell for Destinasjon Røros og presentere strategien som er utarbeidet det siste året på generalforsamlingen mandag 25. april. Flere av tiltakene er allerede under iverksettelse. For å øke den økonomiske handlefriheten og frigjøre mer midler til operativ markedsføring, besluttet styret 14. mars å nedbemanne administrasjonen i Destinasjon Røros med to stillinger.

Styrelederen mener omorganiseringen av Destinasjon Røros er helt nødvendig for å være rustet for framtiden.

– Reiselivsmarkedet og turistmarkedsføring er i dramatisk endring. Vi ønsker for eksempel å styrke vårt arbeid med digital markedsføring, ny teknologi og sosiale medier. Samtidig ser vi at noe må bort, når vi påtar oss nye oppgaver. Jeg vil rette en stor takk til medlemmene i Destinasjon Røros og våre seks kommuner, som har bidratt med innspillene vi har trengt for å gjennomføre denne prosessen. Jeg vil også gi honnør til administrasjonen, som holder innsatsen og aktiviteten oppe i en krevende omstillingsperiode, sier Solheim.

Hun betegner Røros som en av Norges mest synlige og attraktive turistdestinasjoner. Dette har blant annet ført til stor pågang av pressebesøk og studieturer, noe som igjen har gitt destinasjonsselskapet et bredt spekter av oppgaver. Samtidig er det et ønske fra medlemmene at selskapet blir tydeligere i sine prioriteringer.

– Med en begrenset finansiering, rekker vi ikke over alt. Og selv om utviklingsprosjektene har vært eksternt finansiert betyr det at vi har måttet gjøre en kritisk gjennomgang av alle våre oppgaver, og se på arbeidsfordelingen mellom oss og de andre som jobber med å styrke og utvikle Rørosregionen. Et eksempel er å vurdere om omvisningsvirksomheten vår også i framtiden skal ligge hos destinasjonsselskapet eller kanskje hører mer hjemme hos Rørosmuseet. Her har vi tatt initiativ til en dialog med museet, for å sikre best mulig arbeidsdeling på destinasjonen i framtiden, sier Solheim.

BÆREKRAFTIG DESTINASJON

Røros var nasjonal pilot som bærekraftig reisemål, et prosjekt som har satt destinasjonen på kartet nasjonalt og internasjonalt. Prosjektperioden for dette prosjektet er nå avsluttet. Når styret nå har staket ut kursen videre, tilsier prioriteringene fra medlemmene at satsingen på egne utviklingsprosjekter drevet fram av Destinasjon Røros tones ned i forhold til andre oppgaver. Dette betyr at modellen med en heltidsansatt utviklingssjef i Destinasjon Røros avvikles. Som konsekvens av dette, vil dagens utviklingssjef Hilde Bergebakken fratre sin stilling i løpet av våren.

Hilde-Hilde-og-Linda

Hilde Bergebakken har vært ansatt i Destinasjon Røros siden 2009. Først som prosjektleder for «bærekraftspiloten» i destinasjonsselskapet og deretter som utviklingssjef.

– Hilde har gjort en formidabel innsats for oss i disse årene. Vi er et av få destinasjonsselskaper som har satset sterkt på utvikling, og innsatsen har resultert i at Destinasjon Røros har blitt en rollemodell både nasjonalt og internasjonalt innenfor bærekraftig reiseliv. Utviklingsarbeidet har blant annet ført Destinasjon Røros til finalen i 3 prestisjetunge, internasjonale reiselivspriser. Sist i Berlin i forrige uke. Uten Hilde hadde ikke dette vært mulig, sier reiselivsdirektør Linda M. Ramberg.