372 har skrevet under for lensmannskontoret

Bjørn Salvesen. Foto: Tore Østby

372 personer har skrevet under på kravet om at det sivile tjenestetilbudet ved Røros Lensmannskontor må opprettholdes. Varaordfører Røros Kommune Bjørn Salvesen har nå sendt underskriftene til Stortinget.

– Vedlagt følger 372 underskrifter som støtter dette, et høyt tall i en kommune med 5.600 innbyggere, skriver varaordfører Bjørn Salvesen i en mail til medlemmene i Stortingets Justiskomite.

Her kan du lese resten av mailen:

Den politisk vedtatte omorganiseringen i forbindelse med «Nærpolitireformen» ga kun føringer om en ny fysisk struktur, ikke at mange/alle sivile tilbud deretter skulle tas bort fra en rekke tjenestesteder.

Vi registrer følgende status ved Røros Lensmannskontor:

  • Sentralisering av politiattester – gjennomført.
  • Sentralisering av utlendingssaker – gjennomført.
  • Sentralisering av passutstedelse – kommer.
  • Sentralisering av våpensøknader – kommer.
  • Sentralisering av namsmannsfunksjonen – kommer.
  • Sentralisering av personal- og økonomiansvar – kommer.
  • Sentralisering av tjenesteoppsett/vakt/beredskap – kommer.
  • Sentralisering av hjelp i forbindelse med dødsfall/arv/skifte – kommer.

Når alle sivile tilbud forsvinner og ordinær kontortid nærmest opphører, vil befolkningen miste det sentrale møtepunktet med politiet. Det er svært alvorlig, og en markant svekkelse av politiets tilbud i distriktet.

En innbygger f.eks i Røros kommune vil måtte reise 30 mil tur/retur til den nye Politistasjon Trondheim Syd for et fysisk møte selv om Røros opprettholdes som tjenestested da tjenestestedet kun vil bestå av operativt personell med en svært begrenset tilgang og tilbud for publikum.

I innstilling 143 S (2017-2018) ble følgende vedtatt enstemmig i Stortinget 5. april 2018:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Stortingets føringer følges opp, og sikre at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der folk er.

Hele forslaget med avstemminger og kommentarer kan leses her (Ekstern lenke):

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2017-2018/inns-201718-143s/?all=true

 

 

Med hilsen

Varaordfører Røros Kommune

Bjørn Salvesen

og 372 med-underskrivere