2,6 millioner til Aajege

Leder for Aajege, Toini Elisabeth Bergstrøm. Foto: Tove Østby

Sametingsrådet støtter det sørsamiske språkprosjektet Saamastalledh – kommunikativ språkinnlæring fase 1 og oversettelse av bibeltekster til sørsamisk, skriver Sametinget i en pressemelding. 

Sametingsrådet har gitt tilsagn om støtte på kr 2 670 000 til prosjektet Saamastalledh – kommunikativ språkinnlæring fase 1, som Trøndelag fylkeskommune ved Aajege samisk språk- og kompetansesenter hadde søkt om tilskudd til.

Målet med prosjektet er å beskrive og utvikle en metode i kommunikativ språkinnlæring for sørsamisk språk i henhold til Ulpan-metoden, og samtidig utvikle læringsressurser og heve kompetansen for lærere. Med prosjektet vil man blant annet skape en kvalitativ bedre opplæring i sørsamisk språk, uavhengig av geografi, skole og enkeltlærer, og øke antall aktive språkbrukere i sørsamisk.

Prosjektet skal også styrke samarbeidet mellom de sørsamiske fagmiljøene på grunnskole og videregående skoles nivå ved at alle miljøene skal delta i prosjektet.

Skal oversette kirkeårets bibeltekster

Sametingsrådet har også gitt Det Norske Bibelselskap tilsagn om tilskudd på kr 300 000 til sørsamisk bibeloversetting. Formålet er å oversette kirkeårets bibeltekster til sørsamisk.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier at det er viktig å støtte opp sørsamiske prosjekter.

– Spesielt viktig er det at sørsamiske læremidler blir tilgjengelige, at det utarbeides metoder for språkopplæring og at kompetansen blant lærere løftes.

Keskitalo synes også det er nødvendig at sørsamiske bibeltekster blir oversatt.

– Bibeltekstene på samisk bidrar til å styrke kirken som en offentlig sørsamisk språkarena. Dette kan også styrke synligheten og statusen av sørsamisk språk og kultur i samfunnet.

Göökte åarjelsaemien prosjekth dåårje

Saemiedigkieraerie dam åarjelsaemien gïeleprosjeektem Saamastalledh – kommunikatijve gïelelïerehtimmie 1. boelhke jïh jarkoestimmiem bijpeleteekstijste åarjelsaemien gïelese.

Saemiedigkieraerie lea luhpiem dåarjoen bïjre 2 670 000 kråvnine vadteme prosjektese Saamastalledh – kommunikatijve gïelelïerehtimmie 1. boelhke, mïsse Trööndelagen fylhkentjïelte Aajege saemien gïele- jïh maahtoejarngen baaktoe lij dåarjoem ohtsedamme.

Prosjekten ulmie lea aktem vuekiem kommunikatijve gïelelïerehtimmesne åarjelsaemien gïelese Ulpan-vuekien mietie buerkiestidh jïh evtiedidh, jïh seamma tïjjen lïerehtimmievierhtieh evtiedidh jïh maahtoem lohkehtæjjide lutnjedh. Prosjektine sæjhta gaskem jeatjah aktem kvalitatijve buerebe lïerehtimmiem åarjelsaemien gïelesne sjugniedidh, mij ij leah jearohke årromesijjeste, skuvleste jïh lohkehtæjjeste, jïh låhkoem eadtjohke gïeleutnijijstie åarjelsaemien gïelesne lissiehtidh.

Prosjekte edtja aaj laavenjostoem nænnoestehtedh dej åarjelsaemien faagebyjresi gaskem maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne dan åvteste gaajhkh byjresh edtjieh meatan årrodh prosjektesne.

Edtja gærhkoejaepien bijpeleteeksth jarkoestidh

Saemiedigkieraerie aaj dåarjoem 300 000 kråvnine vadteme sïeltese Det Norske Bibelselskap bijpelejarkoestæmman. Åssjele lea gærhkoejaepien bijpeleteeksth åarjelsaemien gïelese jarkoestidh.

Saemiedigkieraerie Aili Keskitalo jeahta vihkeles åarjelsaemien prosjekth dåarjodh.

–Joekoen vihkeles åarjelsaemien learoevierhtieh gååvnesieh, guktie vuekieh gïelelïerehtæmman evtiesuvvieh jïh maahtoe lohkehtæjjaj luvnie buerebe læssene.

Keskitalo aaj tuhtjie daerpies åarjelsaemien bijpeleteeksth jarkoestidh.

–Bijpeleteeksth saemiengïelesne viehkiehtieh gærhkoem nænnoestehtedh goh akte byögkeles åarjelsaemien gïelesijjie. Daate aaj maahta viehkiehtidh åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem våajnoes darjodh siebriedahkesne jïh gïelen jïh kultuvren statusem nænnoestehtedh.

Sametingsrådet Foto: Kenneth Hætta