Ny sterk Brekkenseier

Brekken vant i kveld 4-1 borte i en antatt vanskelig kamp mot TrønderLyn.
2-0 til pause etter scoringer av Kristian Skott Haugen og Arne Jørgen Thorsvoll.
Arne Jørgen scora nok en gang midtveis i 2. omg. før Gustav Witzøe reduserte for hjemmelaget. Thomas Sjøvold fastsatte sluttresultatet til 4-1 i det 90.minutt.
En veldig fortjent seier til et for tiden målhungrig Brekken-lag.

Rullestoldans på film

Sist helg ble det arrangert kurs i rullestoldans på Røros. På dansekurset deltok et par fra Røros, et par bra Børsa, og tre par fra Inderøy og Steinkjer. Instruktører var Gunhild Døhl fra Røros, og Olav Aunan fra Steinkjer. Det var en danse-økt på lørdag og en danse-økt på søndag i gymsalen på LHL-Klinikkene Røros. Danserne hadde også et filmteam på besøk.

Kari Skott Bengtsson forteller her om filmprosjektet, og Olav Aunan som er instruktør for Rullerockerne på Steinkjer trives godt på dansekurs på Røros.

– Vi har perfeksjonert svingteknikker, lært nye teknikker og lært bort Rørospols med rullestol. Vi prøver å følge den originale, det er ikke så lett å få det til, men vi gjør så godt vi kan, og det er kjempe artig. De som kommer fra lenger nord i Trøndelag, de liker det veldig godt, så vi har terpet, og terpet og terpet. Vi danser også litt annen dans, bl.a. linedansce, det løser litt opp i muskler og sånn, og vi har prøvd litt på rumba, litt flørte dans, sier Kari Skott Bengtsson.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Jurist inn i E-verksstyret

Greta Kelwing Haugberg ble i Formannskapet i dag valgt som ny styrerepresentant i Røros E-verk for Røros kommune. Hun erstatter sa Einar Aasen, som har sittet i E-verksstyret i en årrekke.

I formannskapet fikk Greta Kelwing Haugberg fire stemmer. De tre formannskapsmedlemmene fra Arbeiderpartiet stemte for Einar Aasen.

Greta Kelwing Haugberg er advokat i Pwel AS i Trondheim. Hun var tidligere juridisk rådgiver i Kværner. Hun er opprinnelig fra Munchen i Tyskland. Hun har bodd og arbeidet i Sverige, Russland og Kina før hun kom til Norge.

 

Forelegg til fem

En trafikk-kontroll gjennomført på FV 30 i Røros sentrum viste at Rørostrafikantene har en del å gå på når det gjelder bilbeltebruk. Fem bilførere ble ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte. I tillegg fikk en bilfører forenklet forelegg på grunn av mobilbruk.

Skal lede arbeidsutvalg for beitekonflikter

Formannskapet gikk i dag enstemmig inn for å opprette ei Arbeidsgruppe, som skal dempe konfliktnivået og finne løsninger knyttet til utmarksbeite og inngjerding.I arbeidsgruppa inviteres representanter fra reindriftsnæringa og landbruket til å delta. Jens Ivar Tronshart (Ap) fikk i oppdrag å lede utvalget. Utvalget får ingen beslutningsrett, men skal rapportere løpende til Formannskapet.

Reidun Roland har kjempet lenge for å få til et arbeidsutvalg som skal jobbe med konfliktløsning knyttet til utmarksbeite. I dag fikk hun til slutt hele Formannskapet med seg.
Foto: Tore Østby

Arbeidsgruppa skal være et høringsorgan som skal komme med uttalelser i politiske saker. Den skal også være en dialogarena for saker som omhandler beite- og gjerdeproblematikk.

Arbeidsgruppe opprettes etter et initiativ fra Røroslista. Det gikk mer enn ett år fra opprettelsen av arbeidsgruppa ble vedtatt første gang, til endelig vedtak om dette er fattet.

20 humanistiske konfirmanter

Aldri før har så mange 15-åringer valgt Humanistisk konfirmasjon. Human-Etisk Forbund melder om at over 11 500 konfirmeres humanistisk i løpet av våren og høsten. Det tilsvarer 18,6 prosent av alle norske 15-åringer, og det betyr at det i år er flere humanistiske konfirmanter enn noen gang.

I Trøndelag er tallene enda høyere. 1103 trønderske konfirmanter utgjør 21,1 % av alle 15-åringene i fylket. Økningen i antall konfirmanter fra 2017 er på 3,2 %. På Røros er det i år 20 konfirmanter i forhold til 18 stk våren 2017.

Mariann Buås-Hansen, lokallagsleder for Human-Etisk Forbund Røros, Os og Holtålen lokallag, sier at de får en del tilbakemeldinger fra konfirmantene som har valgt å konfirmere seg hos dem.

Forrige helg hadde de humanistiske konfirmantene til Røros, Os og Holtålen lokallag filosofikafé. Konfirmantene ble delt inn i ulike grupper og filosoferte over ulike tema. Bl.a. hadde de en stasjon der de hadde et leserinnlegg som de liksom hadde sett i avisen og som de diskuterte rundt og motsa det som sto i innlegget. På en post var det ulike påstander som de skulle filosofere over, i tillegg var det ei undringsløype og filosofistrikk.

– De humanistiske konfirmantene skal ha en flott seremoni oppi Storstuggu 26.mai. Det bruker å være slik at vi har en innmarsj der konfirmantene kommer inn i salen. Først er det en velkomsttale fra Human-Etisk Forbund, der vi ønsker alle sammen velkommen. Så er det litt kultur, litt musikk. Vi har fått et fast seremoniband som spille alle de musikalske stykkene for oss. Så er det presentasjon av konfirmantene, ofte er det også en tale fra konfirmantene, så får vi se dette året om det er noen av konfirmantene som tar på seg det oppdraget. Sammen bruker de å lage en tale på vegne av dem alle sammen, som de fremfører sammen. Så har vi utmarsj, når de har fått utdelt kursbevis og en blomst, så det er en fin og verdig markering av den flotte dagen. Hovedtaleren i år er Kristian Lomsdalen, det er en aktiv humanist som bor i Bergen og som kommer til Røros i år, sier Mariann Buås-Hansen.

Humanistisk konfirmasjon, tidligere kjent som borgerlig konfirmasjon, har eksistert siden 1951. Den gangen het kurset «Kurs i godt medborgerskap», og siden da har over 260 000 ungdommer blitt konfirmert. Trøndelag fylke tilbyr også intensivkurs for konfirmanter i vinterferien. Påmelding til Humanistisk konfirmasjon 2019 er åpen fra 29. mai i Midt-Norge. Kurset er åpent for alle.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

Får rett til å vie

Formannskapet har i dag gått inn for å gi Marit Trollerud Jansen og Bernt Tennstrand rett til å vie på vegne av Røros kommune. 1. januar 2018 ble vigselsmyndigheten delegert til kommunene. Ordfører og varaordfører er tildelt vigselsmyndighet direkte etter loven.

Det er for å sikre  at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig kapasitet og et godt nok vigselstilbud, at to til nå foreslås å få rett til å vie. Det er kommunestyret som skal beslutte hvem andre som skal ha vigselsmyndighet i tillegg til ordfører og varaordfører.

Seks nye boliger vedtatt

Formannskapet gikk enstemmig inn for at Røros kommune skal bygge 6 nye leiligheter på kommunens tomt i Konstknektveien 88. Leilighetene skal etter planen brukes som gjennomgangsboliger, og boliger for  vanskeligstilte.

Rådmannen gis mandat til å inngå kontrakt på anskaffelse og oppføring av boligene og garasjeanlegg innenfor en ramme på 11,3 millioner.

Det er inngått en avtale med Røros VGS på bygging av garasjeanlegg. Prosjektet finansieres med: 5,0 millioner ved bruk av fond – 1,0 millioner tilskudd fra Husbanken – 5,3 millioner låneopptak etter gjeldende økonomiplan.

Under behandlingen i Formannskapet stilte Anne Grethe Beck Andersen (Ap) spørsmål ved om det var riktig å rive relativt nye boliger for å få plass til dette prosjektet. Beck Andersen krevde svar på hvor mye rivingen hadde kostet. Hun hadde også spørsmål knyttet til at byggeoppdraget har gått til et firma utenfra.

Teknisk sjef Dag Øyen svarte at bakgrunnen for dette var at boenhetene som ble revet var i dårlig stand. Byggeoppdraget har vært ute på anbud på Doffin. Rivingen kostet i følge Dag Øyen omlag 200.000,- kroner.

Mona Slettum (H) stilte spørsmål ved om det er riktig å kjøre dette prosjektet nå, før strategiplan for boligbygging er ferdig utredet.

Teknisk sjef Dag Øyen sa at disse seks boligene skal dekke et eksisterende behov.

Skeptisk til at fylket skal ta over for staten

Formannskapet i Røros kommune er skeptisk til Regjeringens forslag om at kultur og næringsoppgaver skal overføres fra staten til fylkeskommunen. Forslaget er ute på høring nå. Under behandling av Røros kommune sin høringsuttalelse ga formannskapet full støtte til flere innvendinger fremmet av Guri Heggem (Sp).

Et ekspertutvalg konkluderer med at de nye fylkene skal få økt ansvar for, og styring med Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet, sentrale og regionale virkemidler innenfor landbruket, virkemidlene innenfor Arktis 2030, ansvar for karriereveiledning, opplærings- og utdanningstiltak utenfor de ordinære rammer, samt IMDI`s oppgaver.

Innenfor samferdsel foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for kjøp av en hel rekke togruter fra Jernbanedirektoratet, den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud, og ansvaret for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd. Innenfor klima, miljø og naturressurser foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av forurensingsområdet (tilsyn/kontroll), det regionale samordningsansvaret knyttet til oppfølgingen av klimaloven, og myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Sak 39/18 Side 9 av 43 Innenfor kultur og kulturminnevern foreslår ekspertutvalget å overføre ansvar for tilskudd, prosjektmidler og driftsstøtte til en hel rekke ordninger, institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter.

Innenfor helse og levekår foreslår ekspertutvalget å overføre ansvaret for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen (minus tilsyn), tilskuddsordninger for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen, ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon og familievern som i dag ligger til Bufetat.

Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat. Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som virkemiddel, og foreslår en rekke tiltak som skal styrke fylkeskommunens ansvar i henhold til Plan- og bygningslova (PBL). Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene.

Utvalget mener det er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven. Utvalget foreslår også utredning av overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til kommunene, overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, kartlegging av dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen og at spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.

 

Boligplan til komite for Helse og omsorg

På Røros er det nå få ledige tomter i Røros sentrum, og mange bolighus som brukes som fritidseiendommer. Samtidig er det en god del boliger ute for salg i et relativt rolig marked, og det er ledige tomter både i Brekken og på Glåmos. I denne situasjonen skal politikerne utarbeide en planstrategi en boligsosial handlingsplan for Røros kommune.

Planen vil legge en del føringer i mange politiske stridsevner, som bruk av dyrket mark, bygg i høyden, forholdet til status som verdensarv, boplikt og flate tak. Startskuddet for arbeidet gikk i Formannskapet i dag. Utredningsarbeidet skal gjøres av komite for Helse og omsorg. Det ambisiøse målet for planen er at den skal stimulere til tilflytting. Frist for ferdigstilling er våren 2019