Vil tillate snøproduksjon i Langegga

Snøproduksjon legges trolig inn i reguleringsplanen for Langegga.

Rådmannen går inn for å gi grønt lys for snøproduksjon i Langegga, i den nye reguleringsplanen for området. Produksjon av snø er tatt inn etter merknadsrunden. Dette skjer etter at det er kommet til enighet med idrettslaget om at den delen av produksjonsanlegget som ligger over bakken skal fjernes.

Rørogata, som ligger over bakkenivå, blir fjernet etter avtale mellom RØros kommune og RØros IL.

Fjerning av dette anlegget har vært en kampsak for hytteeier Jan Ivar Ødegåd. Nå viser det seg at beslutningen om å fjerne anlegget kan vise seg å bli en kortvarig seier. i morgen vedtar Formannskapet trolig å ta snøproduksjonen inn i reguleringsplanen. Snøproduksjon foreslås tillatt i perioden 16. november til 11. april.

Det er etablert snøproduksjonsanlegg og deler av anlegget er gravd ned, dette gjelder inntaket fra Håelva og fremføring herfra og frem til kum ved standplass. Øvrige deler ligger over bakken. Det er det som ligger over bakken, kommunen har kommet til enighet med idrettslaget om å fjerne.

Produksjon av snø vil forutsette at uttak av vann fra Håelva godkjennes av NVE, det er tiltakshavers ansvar å innhente slik tillatelse. Produksjon av kunstsnø vil også fordre enighet mellom tiltakshaver og grunneier. Evt fjerning av kunstnø når formål kjørevei inntrer på våren vil også måtte være en del av avtalen mellom tiltakshaver og grunneier.

For å redusere støy fra anlegget, anmodes det om at særlig kompressor som benyttes i produksjonen bør bygges inn som støydempende tiltak. Mengde støy er beregnet å ligge innenfor rammen av hva som er akseptabel støy, heter det i Rådmannens innttilling.

Det er kommet inn 20 merknader og høringsuttalelser om reguleringsplanen for Langegga.