Vil presse Ap til å satse mer på vei

Elisabeth Paulsen, Pål Sæter Eiden, og Lill Harriet Sandaune.

Politikerne er i ferd med de første budsjettforhandlingene i et samlet Trøndelag, og partiene Høyre, Fremskrittspartiet  og Venstre har i dag lagt fra sitt forslag. Høyt på prioriteringslista står vedlikehold av fylkesveiene.

De siste årene har vedlikeholdet på veien rundt Røros vært meget labert. Mange steder er slitasjen stor, med dype spor i veidekket. De tre partiene vil nå satse 30 millioner kroner ekstra på drift og vedlikehold av veier samt 15 millioner ekstra på fornying av veifundament- og dekke. I forslaget er det ikke fastsatt hvor pengene skal brukes.

Her er hele pressemeldingen fra de tre partiene:

 • For Høyre og våre samarbeidspartier Frp og Venstre, har det aller viktigste vært å prioritere tiltak som binder det nye Trøndelag sammen, sier Høyres gruppeleder Pål Sæther Eiden i en kommentar til det felles forslag til fylkesbudsjett for det nye Trøndelag som de tre partiene legger frem.
 • Fremfor å salte ned penger på bok ønsker vi å ta vare på fylkets verdier ved å stoppe forfallet på veiene. Vi satser derfor 30 millioner kroner ekstra på drift og vedlikehold av veier samt 15 millioner ekstra på fornying av veifundament- og dekke. I tillegg forskutterer vi 25 millioner kroner på det statlige veiprosjektet Betna/Stormyra på E39, forteller Eiden.
 • Vi håper å presse Arbeiderpartiet og de andre partiene som sitter ved makta til å gjøre det samme.
 • Men det er ikke nok å bruke mere penger på å binde Trøndelag sammen, vi må også tenke nytt med hensyn til hvordan vi planlegger og bygger vei. Vi må rett og slett lære av det statlige veiselskapet Nye Veier som bygger 20 % mer vei for hver krone enn det som har vært vanlig.
 • Også elevene på de videregående skolene må få merke at vi nå er ett fylke. Derfor vil vi gjøre hele Trøndelag til et inntaksområde. Elevene må selv få velge hvilken skole de ønsker å gå på. Fritt skolevalg bør være en selvfølge, men jeg er redd Arbeiderpartiet ikke vil gi elevene denne friheten til selv å bestemme over sin fremtid, avslutter Eiden.
 • FrP er veldig glad for at vi har hatt et godt samarbeid i opposisjonen og utarbeidet et alternativt budsjettforslag i fellesskap. Dette budsjettforslaget mener vi har noen tydelige prioriteringer som er i samsvar med den politikken FrP vil føre, sier Frp’s gruppeleder i Fylkestinget Lill Harriet Sandaune.
 • Særlig viktig er det at vi foreslår å øke midlene til drift og vedlikehold av fylkesveg med 30 millioner, og øker Fornyingsprogrammet Vegfundament og dekke med 15 millioner. Forfallet på fylkesvegene må prioriteres, og målet i fremtiden må være å ta igjen vedlikeholdsetterslepet som har økt i årevis her i Trøndelag. Det kan ikke bare prioriteres å bygge nye veier, man må vedlikeholde det man allerede har også.
 • Arbeidet med yrkesfagløft og mobbeombud står også FrP nært, og satsingene vi prioriterer der er godt i samsvar med satsingen på nasjonalt nivå. I dette alternative budsjettforslaget viderefører vi dette med å opprette mobbeombud så snart som mulig her i Trøndelag, for å ta elevene på alvor og sikre forebyggende arbeid på dette viktige området. For å bidra til å styrke yrkesfagene og lærlingeløpet blir dette styrket med over 3 millioner. Dette kan utgjøre en stor forskjell for mange elever som sliter med å få lærlingeplass.
 • FrP synes også det er viktig at fylkeskommunen skal sørge for et godt og forutsigbart ferjetilbud. Vi foreslår derfor at det må foretas en snarlig gjennomgang av kapasiteten på sambandet Levanger – Ytterøy. Alt i alt gjør vi noen tydelige prioriteringer som kan gjøre Trøndelag til et enda bedre fylke å bo i, mener Sandaune.
 • Det er utfordrende med det første budsjettet for ett Trøndelag, enda er det flere usikkerheter, men også mange muligheter, mener Venstres gruppeleder Elisabeth Paulsen.
 • I Venstre er vi glad for at vi har fått plass til ekstra midler til å styrke yrkesfag, det viktigste vi gjør innenfor videregående skole nå. Og vi er fornøyd med at vi har fått inn en sum til strandrydding. Lite beløp men viktig sak, at vi kan støtte frivillige i å gjøre en innsats for å rydde strendene våre, samtidig som vi styrker bevisstheten om at havene våre snart flyter over av plast, påpeker Paulsen.