Viktig vedtak av Kirkemøtet

Mikkel Eskil Mikkelsen. Foto: Kenneth Hætta.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen gratulerer Kirkemøtet, som 16. april enstemmig vedtok opprettelse av et samisk kirkelig valgmøte, skriver Sametinget i en pressemelding. 

Valgmøtet skal velge samiske representanter til bispedømmerådene i Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmer og nominere medlemmer til Samisk kirkeråd. Samisk kirkelig valgmøte vil samles hvert fjerde år i forkant av kirkevalgene, første gang i forkant av Kirkevalget i 2019.

– Det er en tydelig retning som pekes ut av Kirkemøtet. Det er et fokus på å utvikle samisk demokrati i den Norske Kirke. Kirken skaper også en arena for samisk kirkeliv hvor aktuelle spørsmål og tema kan bli drøftet, samtidig som at valgmøtet har et klart mandat til å foreslå samisk representasjon i kirkelige utvalg, sier Mikkelsen.

I revideringen av ordningen for utpeking av biskoper i Den norske kirke vedtok Kirkemøtet dessuten at Samisk kirkeråd får stemmerett ved rådgivende avstemning på biskop i Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland, Nidaros, Hamar, Møre og Oslo bispedømmer.

– Særlig gledelig er det å se at spørsmålene om medbestemmelse bli i varetatt. Det er en steg videre at samisk kirkeråd får en rolle i utnevning av biskop, sier Mikkelsen.

Sametingsråd Mikkelsen gratulerer også Sara Ellen Anne Eira, som på Kirkemøtet 14. april ble gjenvalgt som rådsleder for to nye år.

Vihkeles nænnoestimmie Gærhkoetjåanghkoste

Saemiedigkieraerie Mikkel Eskil Mikkelsen Gærhkoetjåanghkoem læhkohte, mij voerhtjen 16.b. akteraeresne nænnoesti aktem saemien gyrhkeles veeljemetjåanghkoem tseegkedh.

Veeljemetjåanghkoe edtja saemien tjirkijh veeljedh bïspedajveraeride Noerhte-Hålogalaanten jïh Åarjel-Hålogalaanten bïspedajvine, jïh lïhtsegh Saemien gærhkoeraaran nammoehtidh. Saemien gyrhkeles veeljemetjåanghkoe sæjhta tjåanghkenidh fïerhten njealjeden jaepien gærhkoeveeljemi åvteli, jïh voestes aejkien Gærhkoeveeljemen 2019 åvtelen.

– Daate akte tjïelke otnjege maam Gærhkoeraerie nænnoste. Daate akte fokuse saemien demokratijem evtiedidh Nöörjen Gærhkosne. Gærhkoe aaj aktem sijjiem sjugnede saemien gærhkoejieliedasse gusnie maahta sjyöhtehke gyhtjelassh jïh teemah digkiedidh, seamma tïjjen goh veeljemetjåanghkoe aktem tjïelke mandaatem åtna saemien tjirkijh gyrhkeles moenehtsinie raeriestidh, Mikkelsen jeahta.

Revideradimmesne öörnegistie mij bïsph Nöörjen gærhkose nammohte, Gærhkoeraerie aaj nænnoesti Saemien gærhkoeraerie steemmereaktam åådtje raeriestimmeles steemmadimmesne bïspese Noerhte-Hålogalaanten, Åarjel-Hålogalaanten, Nidarosen, Hamaren, Møren jïh Oslon bïspedajvine.

– Joekoen sjollehke lea vuejnedh gyhtjelassh meatannænnoestimmien bïjre gorresuvvieh. Daate akte sïlle åvtese gosse saemien gærhkoeraerie aktem råållam åådtje nammoehtimmesne bïspeste, Mikkelsen jeahta.

Saemiedigkieraerie aaj Sara Ellen Anne Eiram læhkohte mij Gærhkoetjåanghkosne voerhtjen 14.b. orresistie raerieåejvine veeljesovvi göökte vielie jaepieh.