Venter å nå 10 millioner i mindreforbruk

Foto: Tore Østby

Kommunestyret har fortsatt sterkt tro på økonomien i Røros kommune. I dag ble regnskapet for første tertial behandlet i kommunestyret. Regnskapet for første tertial viser et overforbruk på 2,6 millioner kroner. Prognosene for 2016, antyder at nærmere 10 millioner kroner kan gå til inndekning av tidligere års overforbruk. I fjor tok kommunen inn mer enn 11 millioner kroner til dekking av tidligere års overforbruk.

På bakgrunn av tertialregnskapet har kommunestyret vedtatt to budsjettjusteringer.   1 000 000 kroner overføres fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for finansiering av kapitalinnskudd KLP. Dette beløpet inndekkes ved redusert avsetning til inndekning av akkumulert merforbruk.  1 000 000 kroner er lagt til budsjett for avdragsbetaling i henhold til revidert minimumsavdrag. Dette dekkes inn ved redusert avsetning til inndekning av akkumulert merforbruk.  200 00er lagt til sentraladministrasjonens budsjett for advokatutgifter. Dette dekkes inn ved økt rammetilskudd.

Det er første gang kommunestyret vedtar budsjettjusteringer på grunnlag av et tertialregnskap.