Foto: Tore Østby

Venter å nå 10 millioner i mindreforbruk

Kommunestyret har fortsatt sterkt tro på økonomien i Røros kommune. I dag ble regnskapet for første tertial behandlet i kommunestyret. Regnskapet for første tertial viser et overforbruk på 2,6 millioner kroner. Prognosene for 2016, antyder at nærmere 10 millioner kroner kan gå til inndekning av tidligere års overforbruk. I fjor tok kommunen inn mer enn 11 millioner kroner til dekking av tidligere års overforbruk.

På bakgrunn av tertialregnskapet har kommunestyret vedtatt to budsjettjusteringer.   1 000 000 kroner overføres fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett for finansiering av kapitalinnskudd KLP. Dette beløpet inndekkes ved redusert avsetning til inndekning av akkumulert merforbruk.  1 000 000 kroner er lagt til budsjett for avdragsbetaling i henhold til revidert minimumsavdrag. Dette dekkes inn ved redusert avsetning til inndekning av akkumulert merforbruk.  200 00er lagt til sentraladministrasjonens budsjett for advokatutgifter. Dette dekkes inn ved økt rammetilskudd.

Det er første gang kommunestyret vedtar budsjettjusteringer på grunnlag av et tertialregnskap.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest