Får sette opp markiser

Utvalget for plansaker vedtok å ta klagen om markiser til Trygstad bakeri og konditori til følge.

Utvalget for plansaker vedtok i dag å ta Trygstag Bakeri og Konditori sin klage på avslått søknad om markiser til følge.

Trygstad begrunner søknaden om markiser med at de solvendte vinduene fører til at lokalet blir svært varmt på solfylte dager, noe som gar utover arbeidsmiljøet til de ansatte, trivsel hos kunder og forringer varene deres. De skriver at flere tiltak er gjort for å prøve å senke temperaturen, blant annet er med aircondition og persienner på innsiden, men at det ikke har fungert tilstrekkelig. Andre tiltak som er blitt vurdert er persienner på utsiden eller solfilm på vinduene, men de mener disse ikke er hensiktsmessige da de sperrer for inn- og utsyn.

I søknaden peker de også på at det tidligere har vært markiser forran de to omtalte vinduene, men disse ble tatt ned på 80-tallet grunnet markisenes forfatning.

Byantikvar er av den oppfatning at opplevelsen av den forholdsvis lave husfasaden mot Kjerkgata vil påvirkes i negativ retning dersom det monteres markiser på fasaden. Dette gjelder både bygningens arkitektoniske uttrykk og omgivelsene rundt. På bakgrunn av dette vil Byantikvaren anbefale at det ikke blir gitt tillatelse til oppsetting av de omsøkte markisene. Han  er imidlertid av den oppfatning at det bør testet ut om montering av gjennomsiktig solfilm på vinduene vil kunne løse problemet med høy temperatur i lokalet, og vil kunne gi et tilskudd for å dekke kostnadene med et slikt prøveprosjekt.

Reidun Roland stilte seg negativ til byantikvars forslag til prøveprosjekt med solfilm i verste turistsesong. Hun fikk støtte fra Isak Veierud Busch (AP) og Bjørn Salvesen (SV), sistnevnte pekte på vedtektene for skilting og reklamering i Røros:

-I vedtektene står det: ”Markiser skal ha en enkel utforming (pulttakform) og med farger avstemt med husfasaden.” At det ikke skal gjelde nå stiller jeg meg uforstående til. Jeg har stor respekt for Røros som kulturminne, men jeg syns dette er en underlig sak og at denne klagen bør tas til følge.

Utvalget for plansaker vedtok å ta klagen til følge og viste til gjeldende vedtekter. Vedtaket ble enstemmig vedtatt.