Sylskarp konkurranse om nybygg

Det kom inn hele ti forslag i konkurranse på levering av Arkitekt og rådgivningstjenester for utvikling av nytt bo- helse og velferdssenter på Øverhagaen. Sju alternativer er skrotet, og nå får politikerne tre forslag å velge mellom. I dag skal Formannskapet ta stilling til hvilket av de tre som skal realiseres. Prislappen på byggetrinn 1 blir fra 237 – 263 millioner kroner.

Tre hovedkriterier er vektlagt i utvelgelsen som er gjort: Organisering og effektiv drift – Områdeutvikling og Miljøløsninger. Området er regulert til offentlig formål som sykehus og sykehjem, imidlertid er det lite spesifikke bestemmelser som omhandler høyder, retninger på bygg og krav til fasader er i liten grad omtalt i planverket.

Byggeprosjektgruppa er tverrfaglig sammensatt og denne har bestått av: – Mads Tamnes Prosjektleder – Veronica Zcieslik Prosjektkoordinator – Bente Tellbon VL sykehjem – Pål Ingebrigtsvoll, vaktmester – Jon A. Engebakken, avd.L bygningsforvaltning – Inger Therese Holm, Ergoterapeut – Mari Lien, Verneombud – Nina Leer Harborg, VL hjemmetjenesten – Dag Øyen, VL Teknisk. Byggeprosjektgruppa har jobbet tett med rådgivere og har fortløpende meldt inn byggherre krav og behov.

Her er alternativene som legges fram for politikerne:

Alternativ 8 Gir den beste løsningen i forhold til ekstern infrastruktur og skiller godt på biltrafikk, varelevering/ utlevering og myke trafikanter og vil i stor grad avverge konflikter knyttet til dette samt parkering. Et slikt kompakt avtrykk som dette alternativet har, gir også stort rom for fremtidig utvikling av området.

Kompaktheten legger også til rette for god internlogistikk og interntrafikk som vil bli langt bedre enn ved eksisterende sykehjem. Med dette alternativet vil eksisterende sykehjemsdrift med noen tilpasninger kunne opprettholdes i byggeperioden. Et kompakt bygg med mindre utvendig veggareal vil være fordelaktig for energieffektivitet. Alternativet har også klare utfordringer med sin høyde i forhold til verneverdier og nabo. I tillegg må eksisterende varmesentral flyttes.

For å nå frem med alternativet må det påregnes en større runde med vernemyndigheten, og en er ikke garantert utfallet av dette. Vernemyndigheten ved Fylkeskommunen har i møte signalisert at det ikke er ønskelig med et 3 etasjer bygg og at store fasader vendt mot Slegghaugan er utfordrende.

Alternativ 9 Alternativet beholder kompaktheten i alternativ 8 og ivaretar flere av fordelene denne kompaktheten medfører. Det kommer mer ned i terrenget enn alternativ 8, men vil være en etasje høyere enn eksisterende omsorgsboliger. Varmesentral kan stå urørt og alternativet vil kunne være mer akseptabel for nabo.

Videre utviklingsrom på nedside reduseres og det vil fortsatt være en krevende prosess mot vernemyndigheter med høyde og store fasader. Plasseringen krever at all sykehjemsdrift, hjemmetjeneste og fysioterapi må flyttes midlertidig i byggeperioden.

Alternativ 10 Vil gi best internlogistikk i forhold til sykehjemsdrift separat sett, men vil skape litt større avstander til andre funksjoner. Dette gjelder bl.a. avstander til varemottak. Alternativet er det mest forenelige med vernemyndigheter og nabo med lavere høyde og orienterte møneretninger.

Det vil ikke være behov for å flytte varmesentral. Alternativet gir ikke like gode trafikale løsninger som de første og reduserer handlingsrommet for videre utvikling av området da det har et større fotavtrykk og krever mer tomteareal. Også dette alternativet krever etablering av midlertidig drift på de eksisterende funksjoner. En kan med dette alternativet vurdere å bygge trinn 2 først. Dette vil kunne skje uten at det påvirker eksisterende sykehjemsdrift i nevneverdig grad.

Eksisterende drift vil da kunne flyttes over i trinn 2 før en begynner på trinn 1. Dette vil skyve på etablering av fellesfunksjoner. Byggekostnad for byggetrinn 2 er estimert til 30 millioner og er ikke iberegnet byggekostnader Sak 153/17 Side 63 av 65 skissert nedenfor. Kostnader for byggetrinn 1 Det er relativt liten forskjell på byggekostnader for alternativene.