Språksentre kan få støtte for å tilby lærerressurser til skolene

Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget. Foto: Norske Samers Riksforbund

Under behandling av Sametingets budsjett for 2018 har flertallet blitt enige om å prioritere støtte til prosjekter hvor det utvikles nye modeller, der språk- og lærerressurser i et område samlet kan bidra til å møte de store samiske lærerbehovene, står det i en pressemelding fra Norske Samers Riksforbund.

– Det samiske samfunnet har stor mangel på samiske språkressurser og lærere. Spesielt er dette en utfordring i områder der samisk språk står svakt og samiskelever er spredt utover mange skoler, forteller Runar Myrnes Balto, parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

Balto trekker frem at det flere steder nå uavhengig av hverandre har vokst frem prosjekter som forsøker å tilpasse seg at det er vedvarende utfordringer med lærermangel. Han mener dette viser at det er gode grunner til å støtte nye løsninger i områder der skoler har vansker med å rekruttere lærere.

– I noen områder er kanskje løsningen å samle de språk- og lærerressursene som finnes under regionale språksentre, som igjen kan tilby skolene pakker med den typen undervisning de har behov for. I andre områder kan det være helt andre modeller som funker best. Vi håper at slike prosjekter kan bidra til at alle språkressurser i enda større grad kan dra i samme retning, fordi vi virkelig har behov for å finne gode løsninger for skolen med tanke på den prekære lærersituasjonen, sier Balto

Budsett 2018 behandles torsdag 7. sesember under Sametingets plenumssamling i Karasjok. Flertallet består av NSR, Senterparitet, Flyttsamelista og Åarjel Samieh Gielh.